Žehná

Hledám varianty 'žehná' [ žehnejte (2) žehnej (7) žehnat (7) žehnáš (7) žehnáme (3) žehnaly (1) žehnali (6) žehnal (13) žehnají (4) žehná (13) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 12:3... Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí,...
Genesis 27:27... A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž...
Genesis 27:29...tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi...
Genesis 28:6...Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal...
Genesis 48:20...vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh,...
Genesis 49:28...a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo....
Leviticus 9:22...Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidužehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou...
Leviticus 9:23...pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli venžehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva....
Numeri 6:23..."Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin...
Numeri 6:24...synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář...
Numeri 23:11..., abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o...
Numeri 23:20...snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, to nezvrátím. Nevidí se trápení v...
Numeri 24:1... Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale...
Numeri 24:9... jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!"...
Numeri 24:10...nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem:...
Deuteronomium 1:11...otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše...
Deuteronomium 2:7...zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto...
Deuteronomium 7:13...přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé...
Deuteronomium 10:8...před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl...
Deuteronomium 21:5... aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé napadení...
Deuteronomium 24:13...vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před...
Deuteronomium 27:12... Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se...
Deuteronomium 30:16...budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v...
Deuteronomium 33:13...v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi  žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny...
Jozue 8:33...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se  žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova...
Jozue 17:14...Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue,...
Jozue 24:10... Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom...
Soudců 13:24...mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal...
Soudců 17:2... je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile těch...
Růt 2:4..."Hospodin s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz...
Růt 2:20...Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A...
Růt 3:10...pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě...
1. Samuel 2:20...se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin ,...
1. Samuel 15:13...za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení...
1. Samuel 23:21...králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte...
1. Letopisů 23:13...věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mužehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se...
Nehemiáš 11:2...zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v...
Job 1:10...hradbu ze všech stran? Všemu, co dělážehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout...
Žalmy 5:13...před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodinežehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako...
Žalmy 29:11...dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu...
Žalmy 45:3... milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku...
Žalmy 65:11... hroudy rozdrtíš, hojnými lijáky ji obměkčuješžehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou,...
Žalmy 72:15... se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na...
Žalmy 107:38... vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitekŽehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem...
Žalmy 109:28...to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonalŽehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo ...
Žalmy 118:26...Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménuŽehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám...
Žalmy 128:5...mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny,...
Žalmy 129:8...je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehná dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní...
Žalmy 134:3... pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte...
Žalmy 147:13...Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých branžehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých...
Přísloví 27:14... vezmi si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému...
Izaiáš 61:9...je uvidí, tehdy uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého...
Izaiáš 65:23...plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomci! Ještě než zavolají,...
Jeremiáš 4:2...‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin...
Marek 10:16..." Potom je bral do náručí, vkládal na rucežehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden...
Lukáš 6:28...nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidížehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo...
Lukáš 24:51... Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do...
1. Korintským 4:12...rukama těžce pracujeme; když nám spílajížehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme; když nás...
1. Petr 3:9...zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet...

Slova obsahující žehná: nepožehnáš (1) nežehná (1) požehná (21) požehnám (14) požehnán (44) požehnána (4) požehnáni (2) požehnání (66) požehnáním (15) požehnáno (2) požehnány (1) požehnáš (1) žehná (13) žehnáme (3) žehnání (3) žehnáš (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |