Že

Hledám varianty 'že' [ že ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:4..." je světlo!" - a bylo světlo. Bůh vidělže světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval...
Genesis 1:10...a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh vidělže je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň:...
Genesis 1:12...ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh vidělže je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí...
Genesis 1:18...a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh vidělže je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh vidělže je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte...
Genesis 1:25...i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh vidělže je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu...
Genesis 3:5...to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a...
Genesis 3:6...jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na...
Genesis 3:7...jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznaliže jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si...
Genesis 3:11...jsem nahý. Proto jsem se skryl." "Kdo ti řeklže jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z...
Genesis 4:3...Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalože Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel...
Genesis 6:5...viděl, jak se na zemi množí lidské zlože všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co...
Genesis 6:6... jsou den co den jen zlé. Hospodin litovalže vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si...
Genesis 6:7... drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi lítože jsem je učinil." Noe však u Hospodina nalezl milost...
Genesis 7:1...svou domácností do archy. Viděl jsem totižže jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze...
Genesis 8:11...měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznalže voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní,...
Genesis 12:13..., ale tebe nechají naživu. Říkej prosímže jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych...
Genesis 12:15...hodnostáři, vychválili ji před faraonem takže byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo...
Genesis 12:18...mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajilže je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'?...
Genesis 13:6...spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhléže nemohli bydlet pohromadě. Proto došlo mezi pastýři...
Genesis 13:10...vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a vidělže celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována...
Genesis 13:16... dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobímže tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst...
Genesis 14:14... což byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšelže jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených...
Genesis 14:23... Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i zeměže ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani...
Genesis 15:8...zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznámže ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou...
Genesis 15:13...tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jistže tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude...
Genesis 16:4... Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uvidělaže je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi...
Genesis 16:5... Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří žeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když...
Genesis 16:10..."Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolikže nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi...
Genesis 17:7...ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouvaže budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a...
Genesis 18:24...smeteš s ničemným také spravedlivého? Možnáže je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také?...
Genesis 18:28...svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možnáže bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš...
Genesis 19:13... Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohlže nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel...
Genesis 19:14...toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleliže žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali:...
Genesis 20:6...ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vímže jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také...
Genesis 20:7... a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe...
Genesis 20:9...nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinilže jsi na a na království přivedl tak veliký hřích?...
Genesis 21:7...mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řeklže Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes...
Genesis 21:9...Abraham velikou hostinu. Sára pak vidělaže syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je...
Genesis 21:23... co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhniže neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně...
Genesis 21:30..."Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectvíže jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak...
Genesis 22:12...řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznalže jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna...
Genesis 24:3...přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu zeměže nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi...
Genesis 24:14...' pak je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal...
Genesis 24:27...na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého...
Genesis 25:32..."Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíšže skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi...
Genesis 26:5...požehnání všechny národy na zemi.' To protože Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil...
Genesis 26:9...Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem...
Genesis 26:28... od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznaliže Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi...
Genesis 26:29...přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvyže nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli...
Genesis 26:32...od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalože přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou...
Genesis 27:1... Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly takže neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu:...
Genesis 27:20...požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak tože jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl:...
Genesis 27:42...a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těšíže zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechni: vstaň a...
Genesis 28:6...Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. Ezau uvidělže Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu,...
Genesis 28:7...mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do...
Genesis 28:8...matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také vidělže jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k...
Genesis 29:12...políbil a hlasitě se rozplakal. A když řeklže je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to...
Genesis 29:27...svatební týden, dáme ti i tu druhou - za tože mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil...
Genesis 29:31...ještě dalších sedm let. Když Hospodin vidělže Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla...
Genesis 29:33... a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšelže jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy...
Genesis 30:1... Tehdy přestala rodit. Když Ráchel vidělaže Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla...
Genesis 30:9...mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa vidělaže přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji...
Genesis 30:18...pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za tože jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno...
Genesis 30:27..."Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsemže mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti...
Genesis 31:2...otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, vidělže mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi...
Genesis 31:5...ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otciže mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se...
Genesis 31:6...dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víteže jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec ...
Genesis 31:20...Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámilže odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku...
Genesis 31:31...Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery...
Genesis 31:32...a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevědělže je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do...
Genesis 31:35...Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj paneže před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale...
Genesis 31:36...Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchalže tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a...
Genesis 31:52...umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědkyže se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke...
Genesis 32:12...ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojímže přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece:...
Genesis 32:13...způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učinímže tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro...
Genesis 32:26...zápasil, dokud nezačalo svítat. Když vidělže ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se...
Genesis 33:13...s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy;...
Genesis 34:5...mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšelže Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě...
Genesis 34:7...z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to takže se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost,...
Genesis 35:22...A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo seže Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael...
Genesis 37:4...zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistiliže ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět....
Genesis 37:15...dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Vidělže bloudí krajinou, a zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám...
Genesis 37:18...zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili seže ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr...
Genesis 37:23...a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalože když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu...
Genesis 38:9...a vzbuď svému bratru potomka." Onan však vědělže by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s...
Genesis 38:14...Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totižže Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji...
Genesis 38:16...řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totižže je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?"...
Genesis 38:22...jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekliže tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: "...
Genesis 39:3...domě svého egyptského pána. Když jeho pán vidělže Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k...
Genesis 39:13...v její ruce, utekl a běžel ven. Když uvidělaže nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala...
Genesis 41:15...nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o toběže jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi...
Genesis 41:19... churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublýchže jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě...
Genesis 41:31...stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutýže předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl...
Genesis 41:32...hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta...
Genesis 42:1...po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uvidělže v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen...
Genesis 42:2..."Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsemže v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ...
Genesis 42:23...s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděliže jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal...
Genesis 42:34...mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčímže nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho...
Genesis 43:6...mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekliže máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně...
Genesis 43:7...toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědětže řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému...
Genesis 43:25...umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeliže tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v...
Genesis 44:15..."Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snadže muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci,...
Genesis 44:27...bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi ...
Genesis 44:31...chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidíže s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého...
Genesis 45:2...poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitěže to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do faraonova...
Genesis 45:5...Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebeže jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi,...
Genesis 45:12...na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidíže s vámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v...
Genesis 46:31...rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávuže za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou....
Genesis 47:13...ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hladže nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla...
Genesis 47:18...roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývatže peníze došly. Také stáda dobytka patří našemu pánu....
Genesis 47:25...jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavostže smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o...
Genesis 48:7...pod jménem svých bratrů. Chci to tak protože mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v...
Genesis 48:11... Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufalže ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé...
Genesis 48:17...jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřilže jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo...
Genesis 49:7...býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněvže je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutá!...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomiliže jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Exodus 1:21...odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao...
Exodus 2:12... Rozhlédl se tedy na obě strany, a když vidělže tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do...
Exodus 2:18...Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec...
Exodus 2:21...tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolilže u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu....
Exodus 3:3...jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak tože ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš...
Exodus 3:4...to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin vidělže se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z...
Exodus 3:12...tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamenímže jsem poslal : vyvedeš lid z Egypta, budete...
Exodus 3:17...i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Prohlašujiže vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců...
Exodus 3:19...obětovali Hospodinu, našemu Bohu!' však vímže vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen...
Exodus 3:21...nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivěže půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena...
Exodus 4:5...se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřiliže se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův,...
Exodus 4:14..."A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za tože je výřečný dost! Podívej se, ti jde naproti. ...
Exodus 4:16... On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se staneže on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi...
Exodus 4:31...před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeliže Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl...
Exodus 5:2...Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodinže bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného...
Exodus 5:19...stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděliže je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 6:4...Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvuže jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako...
Exodus 6:7...svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáteže jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských...
Exodus 6:8...robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahalže ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za...
Exodus 6:27..." To oni řekli egyptskému králi faraonoviže mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron....
Exodus 7:1...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsemže budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým...
Exodus 7:5...Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznajíže jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznášže jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce,...
Exodus 7:18...v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout takže se Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále...
Exodus 7:21...byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla takže Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi...
Exodus 8:6...odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznalže není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš!...
Exodus 8:18...můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznalže Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl...
Exodus 9:14...a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznášže na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval...
Exodus 9:15...jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid takže bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z...
Exodus 9:29...přestanou a krupobití skončí. To abys poznalže země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané...
Exodus 9:30...To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím aleže ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem,...
Exodus 9:34...zem se přestal valit déšť. A když farao uvidělže déšť, krupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve...
Exodus 10:2... která jsem mezi nimi činil, abyste věděliže jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi...
Exodus 10:5...kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země takže země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se...
Exodus 10:7...Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápešže s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli...
Exodus 10:14...na celý egyptský kraj. Byla jich taková spoustaže tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také nikdy nebude....
Exodus 10:21...k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tmaže se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na...
Exodus 11:7...na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáteže Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou...
Exodus 12:36... Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivěže jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak...
Exodus 13:5... Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcůmže ti ji , do země oplývající mlékem a medem, budete v...
Exodus 13:16...znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čeleže nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao...
Exodus 13:17...kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid vidělže hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh...
Exodus 14:4...je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém...
Exodus 14:5...se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámenože lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo...
Exodus 14:18...vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznajíže jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho...
Exodus 16:5...budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý...
Exodus 16:6...mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáteže vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte...
Exodus 16:7...vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme myže reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin...
Exodus 16:8...k jídlu maso a ráno chléb do sytosti, poznáteže Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my?...
Exodus 16:12...maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznaliže jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly...
Exodus 16:22...to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalože toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu....
Exodus 16:29...zachovávat přikázání a pokyny? Nechápeteže vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého...
Exodus 17:7...a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a protože pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo...
Exodus 17:14..."Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuoviže Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe." Tehdy...
Exodus 18:1...učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal...
Exodus 18:11...ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznalže Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil...
Exodus 20:22...promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděliže jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň:...
Exodus 21:8...na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji...
Exodus 21:12...zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka takže zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale...
Exodus 21:20...někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí takže mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže...
Exodus 21:22... Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení...
Exodus 21:26...udeří svého otroka nebo děvečku do oka takže oko poškodí, propustí je za to oko na svobodu. Jestliže...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a...
Exodus 21:35...nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka takže pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí...
Exodus 21:36...zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělože býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho...
Exodus 22:1...pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že...
Exodus 22:4... Když někdo spase pole nebo vinici tímže nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí...
Exodus 22:7...zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha,...
Exodus 22:10...odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinuže nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel...
Exodus 22:22...sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, vězže ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším....
Exodus 29:46...synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznajíže jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta,...
Exodus 31:13...a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděliže jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu;...
Exodus 32:1...desky psané Božím prstem. Když lid vidělže se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem...
Exodus 32:21...Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělalže jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl:...
Exodus 32:35...jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za tože si udělali to tele, to, které udělal Áron. Hospodin...
Exodus 33:16... nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalože máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s...
Exodus 34:29...v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevědělže mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a...
Exodus 34:30...Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila takže se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak...
Leviticus 5:17...a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tímže nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá...
Leviticus 10:16...se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo seže byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara,...
Leviticus 13:5...sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-liže se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na...
Leviticus 13:12... Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistý. Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje...
Leviticus 13:21...to rána malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení...
Leviticus 13:37...- postižený je nečistý. Shledá-li všakže se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé...
Leviticus 13:53...být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédne a uvidíže se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu...
Leviticus 13:55...dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-liže rána nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to...
Leviticus 13:56...na rubu. Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidíže je po vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny...
Leviticus 14:3...vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-liže se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro...
Leviticus 14:35... přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá seže můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu...
Leviticus 14:48...oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidíže se v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý...
Leviticus 18:7... jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tímže bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ...
Leviticus 18:14...tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tímže bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se...
Leviticus 19:29...jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tímže bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu...
Leviticus 22:8...je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tímže by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem...
Leviticus 23:43...bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděliže když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je...
Leviticus 25:21...úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého...
Leviticus 25:25...vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří takže musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho...
Leviticus 26:19...více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobímže nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako...
Leviticus 26:22...děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet takže vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode...
Leviticus 26:32...vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi takže nad strnou i vaši nepřátelé, když se v přijdou...
Leviticus 26:36...nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablostže je zažene i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk...
Leviticus 26:40... Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otcůže mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem...
Leviticus 26:43...užívat svých sobot, než si odpykají trest za tože zavrhli zákony a zošklivili si pravidla. Přes to...
Leviticus 27:28... Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku takže to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část...
Numeri 11:12...počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodilže mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'?...
Numeri 11:21...set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masaže budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen...
Numeri 12:8... spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak tože jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?"...
Numeri 12:10...sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřilže je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane!...
Numeri 13:23... uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznemže ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová...
Numeri 14:14...a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeliže ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty,...
Numeri 14:28...jsem, jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak...
Numeri 14:30...reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahalže vás v usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue,...
Numeri 14:31... syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkaliže se stanou kořistí, ty do uvedu a poznají tu zem,...
Numeri 15:22...obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z...
Numeri 16:9...poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málože vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám...
Numeri 16:11...srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áronže reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a...
Numeri 16:13... ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málože jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys...
Numeri 16:28...i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáteže Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to...
Numeri 16:30...ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito...
Numeri 17:20...svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane seže hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím...
Numeri 20:11...udeřil holí do skály. Vytrysklo z tolik vodyže se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi...
Numeri 20:29...z hory s Eleazarem. Když celá obec vidělaže Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní...
Numeri 21:1...král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšelže Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a...
Numeri 22:6...jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vímže komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je...
Numeri 22:28...jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělalaže potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si...
Numeri 22:34...andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsemže ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí,...
Numeri 22:36...s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšelže Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém...
Numeri 22:37...ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešelŽe bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi...
Numeri 23:26...však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkalže udělám, cokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma...
Numeri 24:1...na každém oltáři býka a berana. Balaám vidělže se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel...
Numeri 25:12...syny Izraele nezahubil. Proto mu řekniže sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i...
Numeri 27:4...jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen protože neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry...
Numeri 27:14...byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To protože jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec...
Numeri 32:23... hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězteže váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a...
Numeri 35:16...někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako...
Numeri 35:17...kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho takže dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít....
Numeri 35:18...předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho takže dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha...
Numeri 35:20...z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí takže dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí...
Numeri 35:21... anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí takže dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít - je...
Deuteronomium 1:8...vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákoboviže ji jim a po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám...
Deuteronomium 1:35...- nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahalže ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji...
Deuteronomium 1:39...Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkaliže se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě...
Deuteronomium 3:19...předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství...
Deuteronomium 4:21...Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahalže nepřekročím Jordán a nevejdu do krásné země, kterou...
Deuteronomium 4:26...ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemíže pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit,...
Deuteronomium 4:35...pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznalže Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti...
Deuteronomium 4:37...slyšel jeho slova z prostředku ohně. To protože miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak...
Deuteronomium 4:39...děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdciže Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy...
Deuteronomium 5:15...s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatujže jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 5:24...z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděliže Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu....
Deuteronomium 7:7...pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne protože by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin...
Deuteronomium 7:8...vždyť jste nejnepatrnější z národů! Avšak protože si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit...
Deuteronomium 7:9... z ruky egyptského krále faraona. Věz tedyže Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh,...
Deuteronomium 7:13...přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé...
Deuteronomium 8:3...jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznatže nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z...
Deuteronomium 8:5...a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdciže jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 8:19...jim a klaněl se jim, pak vás dnes varujiže zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin...
Deuteronomium 9:3...proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy vězže Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako...
Deuteronomium 9:6...otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedyže Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví...
Deuteronomium 9:8...i na Orébu, se na vás rozhněval takže vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil,...
Deuteronomium 9:19...hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil takže by vás vyhladil. Ale i tenkrát Hospodin vyslyšel....
Deuteronomium 9:20...vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona takže jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za...
Deuteronomium 9:25...jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocí, když řekl,...
Deuteronomium 10:10...nocí. I tenkrát Hospodin vyslyšel a svolilže nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu...
Deuteronomium 10:11...obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcůmže jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin,...
Deuteronomium 10:22...osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožilže je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina,...
Deuteronomium 11:2... přikázání a zákony. Dnešního dne tedy vězteže to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od...
Deuteronomium 11:9...v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcůmže ji jim a jejich semeni - zem oplývající mlékem a...
Deuteronomium 11:21...v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcůmže jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí....
Deuteronomium 13:14...měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydleníže z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele...
Deuteronomium 13:15...se na to vyptej. Pokud se najisto potvrdíže ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš...
Deuteronomium 15:15... čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatujže jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 16:12... sirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatujže jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato...
Deuteronomium 17:2... tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Boha, spáchali tu...
Deuteronomium 17:4... důkladně to prošetři. Pokud se najisto potvrdíže v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže...
Deuteronomium 18:21...stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." žeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?"...
Deuteronomium 19:4...a uteče, aby si zachránil život (v případěže svého bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl...
Deuteronomium 19:18...dnech budou. Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti...
Deuteronomium 20:20...Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víšže nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich...
Deuteronomium 22:14...začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil jsem, že není...
Deuteronomium 22:17...zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsemže tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství ...
Deuteronomium 22:19...pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za tože pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů...
Deuteronomium 22:21...a muži toho města ji ukamenují k smrti za tože spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého...
Deuteronomium 22:24...bráně a ukamenujte je k smrti - dívku protože ve městě nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku...
Deuteronomium 24:1...nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. že se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu...
Deuteronomium 24:7...vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby...
Deuteronomium 24:18...ani sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatujže jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 24:22...přistěhovalci, sirotku a vdově. Pamatujže jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys...
Deuteronomium 25:11..."Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, že se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže...
Deuteronomium 26:3...řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohuže jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že...
Deuteronomium 26:17...celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješže Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho...
Deuteronomium 26:18...a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuježe budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti...
Deuteronomium 28:10...po jeho cestách. Všechny národy země spatříže neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti...
Deuteronomium 28:11...tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcůmže ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad -...
Deuteronomium 28:63... ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane seže tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával...
Deuteronomium 28:68...S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řeklže ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým...
Deuteronomium 29:5...ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznaliže jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem,...
Deuteronomium 30:18...bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamujiže zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit...
Deuteronomium 30:20...tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákoboviže jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu...
Deuteronomium 31:7...do země, o níž Hospodin přísahal našim otcůmže jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám...
Deuteronomium 31:17...svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a souže, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou:...
Deuteronomium 31:29...slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vímže po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem...
Deuteronomium 32:26... nad děťátkem i mužem v šedinách! Zamýšlel jsemže je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím....
Deuteronomium 32:27...nepřítele, jak si to jejich protivníci vyložíŽe řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal...
Deuteronomium 32:30...pochopili, porozuměli by, jak dopadnou. Jak tože jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na...
Deuteronomium 32:36...Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí, že je opustily síly, s...
Deuteronomium 32:51...hoře Hór a byl připojen ke svému lidu. To protože jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby...
Jozue 1:6...dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcůmže jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě...
Jozue 2:9... když k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vímže Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli...
Jozue 2:12...Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinuže za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy...
Jozue 2:13...rodině mého otce. Dejte mi prosím zárukuže necháte naživu mého otce a matku, bratry a sestry i...
Jozue 3:7...celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděliže jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty...
Jozue 3:10...Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáteže je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene...
Jozue 4:24...nepřešli. To aby všechny národy země poznalyže ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina,...
Jozue 5:1...králové u Středozemního moře uslyšeliže Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud...
Jozue 5:6...vyšlých z Egypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim...
Jozue 8:14... k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevědělže na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým Izraelem...
Jozue 8:21... Když totiž Jozue i všechen lid viděliže záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se...
Jozue 8:33...hoře Ebal, jak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se žehnat lidu Izraele. Jozue pak...
Jozue 9:15...jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvuže je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli....
Jozue 9:16... co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděliže ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí...
Jozue 9:22... Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak tože jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi...
Jozue 10:1...Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedekže Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně,...
Jozue 10:14... aby Hospodin poslechl něčí hlas. To protože Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým...
Jozue 10:17...se v jeskyni u Makedy. Když Jozue dostal zprávuže těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil:...
Jozue 11:6...ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobímže zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem...
Jozue 14:12...dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšelže tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li...
Jozue 17:4...vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšoviže máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim...
Jozue 17:18...sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vašeŽe je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude vaše. Ty...
Jozue 21:43...celou tu zem, o níž přísahal jejich otcůmže jim ji . Zmocnili se a usadili se v . Hospodin...
Jozue 22:10...u jordánského Gelilotu oltář; byl tak velikýže ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva:...
Jozue 22:27...námi a vámi i mezi našimi budoucími pokolenímiže sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před...
Jozue 22:31...Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznaliže Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste...
Jozue 22:33...se to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkatže proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a...
Jozue 22:34...Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námiže Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli...
Jozue 23:13... mísit se s nimi a oni s vámi, potom vězteže Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy...
Jozue 23:14...všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i dušíže ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš...
Jozue 24:22...sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu." "Ano,...
Soudců 3:24...zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou...
Soudců 4:12... což je u Kedeše. Když se Sisera dozvědělže Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor, povolal z...
Soudců 5:23... "jeho obyvatele vydejte prokletí, za tože nepřišli na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti...
Soudců 6:2...sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutěže si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních...
Soudců 6:17..." odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znameníže se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k...
Soudců 6:22...anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomilže to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj,...
Soudců 6:30..."Vyveď svého syna ven, zemře - za tože strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš...
Soudců 6:31...něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit?...
Soudců 6:37...na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznámže skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo...
Soudců 7:13... Dostal se ke stanu a vrazil do něj takže ho převrátil vzhůru nohama a zbořil." Na to mu ten druhý...
Soudců 8:6...odpověděli "To máš Zebacha a Calmunu v hrstiže máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá...
Soudců 8:15...vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunu v hrstiže máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty...
Soudců 9:2...synů, nebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujteže jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o...
Soudců 9:43...oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když vidělže lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim a...
Soudců 9:47...El-beritova chrámu. Když se Abimelech dozvědělže jsou tam všichni pohromadě, vystoupil s celým svým...
Soudců 9:55...tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděliže Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh...
Soudců 11:12...králi posly se zprávou: "Co proti mně mášže jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim...
Soudců 11:13...mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "Tože Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k...
Soudců 11:20...zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřilže jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko...
Soudců 11:40...nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvykže izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat...
Soudců 12:3...jste mi proti nim na pomoc. Když jsem vidělže mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem...
Soudců 13:16...anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou...
Soudců 13:21... Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach...
Soudců 14:4...se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděliže to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku...
Soudců 14:9...a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim aleže ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za...
Soudců 14:11... jak se na ženicha sluší. Když místní viděliže je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost....
Soudců 14:17...dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho takže tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak...
Soudců 15:2... Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsemže se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom...
Soudců 15:6... zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za tože mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni...
Soudců 15:11...vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíšže nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali...
Soudců 15:12..." řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejteže mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme,"...
Soudců 16:15...i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak žeš říkat, že miluješ, když u nemáš srdce? třikrát...
Soudců 16:18...byl bych slabý jako každý jiný." Dalila poznalaže všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské...
Soudců 16:20...jako tolikrát; setřesu to ze sebe." Nevědělže od něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadli a...
Soudců 18:7...pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděliže tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a...
Soudců 18:26...synové pak pokračovali svou cestou. Míka vidělže jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů....
Soudců 19:3...byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodlže půjde za , vlídně s promluví a přivede ji zpět. Měl...
Soudců 19:5... Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedalže půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou...
Soudců 19:7...tu ještě přespi a pohov si." On se zvedalže půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal...
Soudců 19:8...zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstalže půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se...
Soudců 19:9... zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstalže se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho...
Soudců 20:3...kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (Tože se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také...
Soudců 20:5...chtěli zavraždit. Mou družku znásilnili takže zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech...
Soudců 20:36... samých bojovníků. Benjamínovi synové viděliže jsou poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen...
Soudců 21:5...k Hospodinu?" Zavázali se totiž přísahouže každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.)...
Soudců 21:7...si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo...
Soudců 21:8...nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo seže do tábora na shromáždění nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu....
Soudců 21:21..."Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíteže dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic,...
Růt 1:6...muže. Když se pak v moábském kraji dozvědělaže Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravila...
Růt 1:12... Jsem stará na vdávání. I kdybych si řeklaže mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a...
Růt 1:18...jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi vidělaže se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat....
Růt 2:10...k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavostže se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl:...
Růt 2:11..."Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce,...
Růt 2:22...úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobřeže budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by...
Růt 3:2...najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víšže Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný....
Růt 3:11...tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je...
Růt 3:12...přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravdaže jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než ....
Růt 3:14...by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena...
Růt 4:4...patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem siže ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito...
Růt 4:9...a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkovéže jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i...
Růt 4:13...Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila...
1. Samuel 1:6...nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomuže Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co...
1. Samuel 1:7...Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala takže se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána ...
1. Samuel 1:13...promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá....
1. Samuel 2:30...nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že...
1. Samuel 3:2...časté. Elí měl v době tak slabý zrakže neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží...
1. Samuel 3:8... volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopilže chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát,...
1. Samuel 3:13...domu, od začátku do konce. Oznámil jsem muže jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém...
1. Samuel 3:20... Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznalže Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i...
1. Samuel 4:6...hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděliže do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni...
1. Samuel 4:19...Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že...
1. Samuel 5:8...s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potomže ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele...
1. Samuel 5:9...tamní obyvatele od nejmenších po největší takže se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do...
1. Samuel 6:9...neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědětže nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A...
1. Samuel 7:7...izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechliže se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští...
1. Samuel 8:18...jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkatže jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše...
1. Samuel 9:2... Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěknéhože mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval...
1. Samuel 9:17..."Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řeklže bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil...
1. Samuel 10:8... Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Vězže jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti...
1. Samuel 10:14... "Hledali jsme oslice. Když jsme viděliže nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul...
1. Samuel 10:16...řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil násže se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl...
1. Samuel 10:27...dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale...
1. Samuel 11:2...jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi takže každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý...
1. Samuel 11:5...vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidemže pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali...
1. Samuel 11:12...ani dva pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže,...
1. Samuel 12:5...svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkemže jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem,"...
1. Samuel 12:19...před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl...
1. Samuel 13:4...Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechlže Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny...
1. Samuel 13:6...na východ od Bet-avenu. Když Izraelci viděliže jsou v úzkých a že vojsko je v tísni, poschovávali se v...
1. Samuel 13:11...to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem vidělže se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se...
1. Samuel 14:10...na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože to pro nás...
1. Samuel 14:22...Izraelci ukrytí v Efraimských horách doslechliže Filištíni utíkají, připojili se i oni k pronásledování a...
1. Samuel 14:45..." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké...
1. Samuel 15:2...potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeliže se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď...
1. Samuel 15:11...Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi lítože jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode ...
1. Samuel 15:12... Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víšže si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu."...
1. Samuel 15:33..." říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za tože tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad...
1. Samuel 15:35... ale truchlil nad ním. A Hospodin litovalže Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi:...
1. Samuel 17:26...od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ...
1. Samuel 17:43...chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pesže na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho...
1. Samuel 17:46...vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu...
1. Samuel 17:47... Všichni, kdo se tu shromáždili, poznajíže ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je...
1. Samuel 17:51...ho; usekl mu hlavu. Když Filištíni viděliže jejich hrdina padl, dali se na útěk. Izraelští a judští...
1. Samuel 18:23... David jim ale odpověděl: "Myslíteže je to maličkost, stát se královým zetěm? Vždyť jsem jen...
1. Samuel 18:26...) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilože by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula...
1. Samuel 18:28...svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomilže Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje,...
1. Samuel 19:1... Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářůmže chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale...
1. Samuel 19:8... bojoval s Filištíny a udeřil na tak prudceže se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve...
1. Samuel 20:1...jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížilže mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan....
1. Samuel 20:3...to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan...
1. Samuel 20:7...jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak vězže se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž...
1. Samuel 20:9..."To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistímže se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!"...
1. Samuel 20:26...nic, myslel si: Něco se mu asi přihodilože se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po...
1. Samuel 20:30...rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak nevímže ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti není hanba!...
1. Samuel 20:33...kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznalže jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od...
1. Samuel 20:34... Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomuže ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel...
1. Samuel 21:2... ale toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak tože jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David...
1. Samuel 21:15...brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíteže je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem...
1. Samuel 21:16..."Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznůže jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi ...
1. Samuel 22:6...a dorazil do cheretského lesa. Saul se doslechlže se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod...
1. Samuel 22:13...se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak tože jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o něm s Bohem, aby...
1. Samuel 22:17...u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku, ale...
1. Samuel 22:21...ale unikl. Uprchl k Davidovi a oznámil muže Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi...
1. Samuel 22:22...toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem vědělže to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni...
1. Samuel 23:7...a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámenože David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal...
1. Samuel 23:10...efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl, že se Saul chystá...
1. Samuel 23:13...se z místa na místo. Když Saulovi bylo oznámenože David unikl z Keily, ukončil tažení. David pak pobýval v...
1. Samuel 23:15...Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistilže Saul vytáhl a usiluje mu o život. Saulův syn Jonatan se...
1. Samuel 23:21...králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte...
1. Samuel 23:22...se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečenože se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a...
1. Samuel 24:6...uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomíže Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl:...
1. Samuel 24:10...Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řečiže se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní...
1. Samuel 24:11...ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní očiže mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi,...
1. Samuel 24:12...cíp pláště, ale nezabil jsem . Pohleď a uznejže jsem nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem ti...
1. Samuel 24:19...ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázalže se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou,...
1. Samuel 24:21...za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vímže se jistě staneš králem a izraelské království bude v...
1. Samuel 24:22...vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinuže nevyhladíš potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš ...
1. Samuel 25:4...Kálebův. Když se David na poušti doslechlže Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim:...
1. Samuel 25:7... co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víšže tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a...
1. Samuel 25:14...z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově že Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu...
1. Samuel 25:17... Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to...
1. Samuel 25:31... tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitkyže jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. Hospodin...
1. Samuel 25:32...si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal...
1. Samuel 25:34...krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit...
1. Samuel 25:35... a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíšže jsem poslechl a vyhověl jsem ti." Abigail se tedy...
1. Samuel 25:38... Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl takže zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl:...
1. Samuel 25:39...se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým...
1. Samuel 25:40...a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás...
1. Samuel 26:3...David se zatím zdržoval v poušti. Když vidělže za ním Saul přišel na poušť, vyslal zvědy, aby se o...
1. Samuel 27:4...Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámenože David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl...
1. Samuel 28:1... Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tímže se mnou do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu...
1. Samuel 28:14...pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznalže je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se. Samuel k...
1. Samuel 28:20... skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsilaže ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl....
1. Samuel 30:6...Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli...
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "žeš k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
1. Samuel 30:16...se všude po zemi, jedli, pili a slaviliže ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu...
1. Samuel 31:5...vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš vidělže Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním....
1. Samuel 31:7...Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřiliže izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul,...
2. Samuel 1:5...syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víšže zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka...
2. Samuel 1:10...A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasnéže své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy korunu a z...
2. Samuel 1:12... kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraeleže padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu...
2. Samuel 1:13... který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce,"...
2. Samuel 2:5...poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto...
2. Samuel 2:26...na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíšže nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně řekneš svým...
2. Samuel 2:27...honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, muži by...
2. Samuel 3:7... Saulův syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak tože jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera...
2. Samuel 3:10...nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodinže království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude...
2. Samuel 3:30...a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za tože zabil jejich bratra Asaela v bitvě u Gibeonu. David pak...
2. Samuel 3:37... Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznaliže zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král...
2. Samuel 3:38...krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíteže dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale ,...
2. Samuel 4:1... Když se Saulův syn Iš-bošet doslechlže Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý...
2. Samuel 4:10...soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásilže Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem...
2. Samuel 5:6...- i slepci a mrzáci odrazí!" Prohlašovaliže se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobyl....
2. Samuel 5:12...Davidovi postavili palác. Tehdy David poznalže jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že...
2. Samuel 5:17... Eliada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeliže David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho...
2. Samuel 6:7... Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl takže tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin...
2. Samuel 6:8... že tam u Boží truhly zemřel. Davida hněvalože se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo...
2. Samuel 7:11...ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuježe on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke...
2. Samuel 8:9...bronzu. Když se Toú, král Chamátu, doslechlže David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi...
2. Samuel 10:3...vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíšže David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal...
2. Samuel 10:9...Maaky zaujali postavení v poli. Když Joáb vidělže musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z...
2. Samuel 10:14...před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděliže Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Abišajem a...
2. Samuel 10:15...a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděliže je Izrael porazil, a tak se přeskupili. Hadad-ezer...
2. Samuel 10:18...000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil takže na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli...
2. Samuel 10:19... kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděliže ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali...
2. Samuel 11:5...svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem...
2. Samuel 11:10...do královského paláce. Davidovi bylo oznámenože Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil:...
2. Samuel 11:16...města postavil Uriáše na místo, o kterém vědělže tam jsou zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho...
2. Samuel 11:20...v boji zašli tak blízko k městu - to nevíteže se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna...
2. Samuel 11:26...a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho....
2. Samuel 12:6...zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za tože provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi...
2. Samuel 12:10...manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Protože jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše...
2. Samuel 12:19...by provést něco hrozného!" David si ale všimlže si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec...
2. Samuel 12:25...si ho zamiloval a skrze proroka Nátana sdělilže pro Hospodina se bude jmenovat Jedidiáš, Miláček...
2. Samuel 13:4...bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se...
2. Samuel 13:5..." prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko a dělejže jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde...
2. Samuel 13:6...a pak by krmila." Amnon si tedy lehl a dělalže je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu...
2. Samuel 13:20...Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její...
2. Samuel 13:22... ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za tože zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal...
2. Samuel 13:30... Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslože prý Abšalom povraždil všechny královské syny a že z nich...
2. Samuel 13:32...bratra Šimey: " se můj pán a král nedomníváže byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen...
2. Samuel 13:33...Támar. se můj pán a král vůbec neobáváže by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel...
2. Samuel 14:1...Abšalomovi stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznalže král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl...
2. Samuel 14:2...proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si...
2. Samuel 14:7...se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to...
2. Samuel 14:11...prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohuže zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím...
2. Samuel 14:22...k zemi, klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a...
2. Samuel 14:30...přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedí s mým. na něm...
2. Samuel 14:31...Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak tože mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že...
2. Samuel 14:32...tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víšže jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu...
2. Samuel 15:31...cestu vzhůru plakali. David se tehdy dozvědělže mezi Abšalomovými spiklenci je také Achitofel, a tak se...
2. Samuel 16:10...odpověděl: "Co je vám do toho, synové Cerujiže mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč...
2. Samuel 17:23... kdo by Jordán nepřekročil. Achitofel vidělže se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal...
2. Samuel 18:19...syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi žet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho...
2. Samuel 19:7... a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázalže tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes...
2. Samuel 19:8...spokojen. Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera...
2. Samuel 19:9...se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděliže král sedí v bráně, celé vojsko před králem vykonalo...
2. Samuel 19:19...služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánuže se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský...
2. Samuel 19:23...by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevímže jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k...
2. Samuel 19:27... nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš přeceže tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka,...
2. Samuel 19:31...vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj...
2. Samuel 19:42...králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak tože si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že...
2. Samuel 20:12...a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se...
2. Samuel 21:16...šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásilže Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi...
2. Samuel 23:8... velitel Trojice. Uměl to s kopím takže jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů...
2. Samuel 23:10...vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhlaže nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral...
2. Samuel 23:18...bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím takže jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako...
2. Samuel 24:20...přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když uvidělže k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a...
1. Královská 1:13...řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj...
1. Královská 1:51...a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhneže svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako...
1. Královská 2:8...k Jordánu a jsem mu přísahal při Hospodinuže ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi...
1. Královská 2:15...s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víšže následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu...
1. Královská 2:29...se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámenože Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u oltáře....
1. Královská 2:37... Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jistže v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron...
1. Královská 2:39...Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víšže tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a...
1. Královská 2:41...si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvědělže Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal...
1. Královská 2:42...při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jistže v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'?...
1. Královská 3:3...vším, co mu přikázal jeho otec David, na tože obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil...
1. Královská 3:8...ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak...
1. Královská 3:10...tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilože Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi...
1. Královská 3:21...syna dala do náručí mně. Nad ránem vstanuže svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na...
1. Královská 3:28... pojala je před králem bázeň. Viděli totižže v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy...
1. Královská 5:15...moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za...
1. Královská 7:18...hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy takže okolo mřížování pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu...
1. Královská 7:25... tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na...
1. Královská 7:47...Sukotem a Caretánem. Bylo jich dohromady tolikže je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu...
1. Královská 8:5...před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotuže nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak...
1. Královská 8:8...Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhéže jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem....
1. Královská 8:18... Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobřeže chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty,...
1. Královská 8:38...kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustilže jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak...
1. Královská 8:43... v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby vědělyže tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem...
1. Královská 8:60...den co den, aby všechny národy země poznalyže Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce...
1. Královská 9:11...Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za tože mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevo a zlata,...
1. Královská 10:7...vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidímže mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi...
1. Královská 11:11... Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani...
1. Královská 11:19...mu i pozemky. Farao si Hadada oblíbil natolikže mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího...
1. Královská 11:21...syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšelže David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce...
1. Královská 11:22..." požádal tehdy faraona. "Co ti u scházíže chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi...
1. Královská 11:33...jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To protože opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě,...
1. Královská 12:16...skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael vidělže je král nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co...
1. Královská 12:20... dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšelže se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali ho do...
1. Královská 13:3...Tehdy také určil znamení: "Toto bude znameníže promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své že: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena,...
1. Královská 14:9...hůře než všichni před tebou! Zašels tak dalekože sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel....
1. Královská 16:7...Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domuže dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli...
1. Královská 16:18...od Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri vidělže město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a...
1. Královská 16:19...zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hříchže se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v...
1. Královská 17:11...na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočilaže pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také...
1. Královská 17:17...skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn  ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že...
1. Královská 17:24... "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vímže jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v...
1. Královská 18:6...a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zemže ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým...
1. Královská 18:10...do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království,...
1. Královská 18:36... přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi...
1. Královská 18:37...mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid poznáže ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět."...
1. Královská 20:7...všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíteže ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ...
1. Královská 20:13...Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznalže jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab....
1. Královská 20:17...hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky, protože dostal hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži....
1. Královská 20:25...a vozy, a utkejme se s nimi na rovině. Uvidíšže je porazíme." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po...
1. Královská 20:28...Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je bohem hor, a nikoli...
1. Královská 20:31...a schoval se v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele...
1. Královská 20:41...muž strhl pásku z očí a izraelský král poznalže patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 21:5...nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi...
1. Královská 21:10...němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčíže zlořečil Bohu i králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k...
1. Královská 21:15...ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšelaže Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi:...
1. Královská 21:16... Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšelže Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského...
1. Královská 21:21... uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou takže Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána i...
1. Královská 22:3... Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přeceže Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho...
1. Královská 22:33... Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznaliže to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy...
2. Královská 1:3...a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeliže se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže,...
2. Královská 1:6...Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeliže se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto...
2. Královská 2:3...přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víšže Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím,...
2. Královská 2:5...z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víšže Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte,"...
2. Královská 3:17...vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. To...
2. Královská 3:21...zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeliže proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali...
2. Královská 3:26...prakovníci a dobývali je. Moábský král vidělže boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených...
2. Královská 3:27...oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeniže od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Jedna z...
2. Královská 5:8...mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšelže izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi...
2. Královská 5:11...uzdraví a budeš čistý." Námana to tak popudilože šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!"...
2. Královská 5:15...před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznalže na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím,...
2. Královská 5:21...rozeběhl za Námanem. Jakmile si Náman všimlže za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je...
2. Královská 6:20...vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle - uviděliže jsou uprostřed Samaří! Vtom je spatřil izraelský král....
2. Královská 6:30...svého syna schovala!" Když král uslyšel slova  ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si...
2. Královská 7:5... beztak zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedliže půjdou do tábora Aramejců. Došli k jeho okraji a hle...
2. Královská 7:6...okraji a hle - nikde nikdo! Hospodin způsobilže Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk...
2. Královská 7:12...paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí...
2. Královská 8:7...Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámiliže přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s...
2. Královská 8:10... a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říctže se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal,...
2. Královská 8:14...se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal miže se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak...
2. Královská 8:19... co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu...
2. Královská 9:12...A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a takŽe prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad...
2. Královská 10:10... Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězteže ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu...
2. Královská 11:1...osm let. Když Achaziášova matka Atalia vidělaže její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli...
2. Královská 11:17...zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvouže budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a...
2. Královská 12:9...ho na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasiliže od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou...
2. Královská 12:11...se přinášelo do Hospodinova chrámu. Když viděliže je v truhlici hodně stříbra, přišel královský písař s...
2. Královská 12:16...na výplaty dělníků, jednali tak svědomitěže se od nich ani nežádalo vyúčtování. Stříbro z obětí...
2. Královská 12:18...na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael rozhodlže potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal...
2. Královská 14:6... neboť v knize Mojžíšova zákona je psánože Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své...
2. Královská 14:26... Hospodin viděl trpké trápení Izraeleže je konec s pánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu...
2. Královská 14:27...a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod...
2. Královská 17:7...Gozan a v médských městech. Stalo se to protože synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu,...
2. Královská 17:26... poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to protože neznají způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal...
2. Královská 18:12...Gozan a v médských městech. Stalo se to protože neposlouchali Hospodina, svého Boha, ale porušovali jeho...
2. Královská 18:20... král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíšže pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to...
2. Královská 19:8...mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechlže asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a...
2. Královská 19:10...klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš siže Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi...
2. Královská 19:19...proto je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království...
2. Královská 20:3...se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosímže jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem...
2. Královská 20:8...Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znameníže Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do...
2. Královská 20:9...Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodinaže vykoná, co ti slíbil: stín postoupit o deset stupňů,...
2. Královská 20:12... poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšelže Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim...
2. Královská 21:12... a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na...
2. Královská 21:16... dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krveže naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo...
2. Královská 22:19...jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásilže na přijde zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi své srdce,...
2. Královská 23:3...ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvouže bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a...
2. Královská 23:27..."Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si...
2. Královská 24:20...se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněvalže je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil...
2. Královská 25:3...dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hladže lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena...
2. Královská 25:23... Když všichni velitelé se svými muži uslyšeliže babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za...
1. Letopisů 10:5...vzal meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš vidělže Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul...
1. Letopisů 10:7... Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřiliže izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul,...
1. Letopisů 10:13... Sedm dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel...
1. Letopisů 11:11... velitel Trojice. Oháněl se kopím takže jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů...
1. Letopisů 11:20...byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím takže jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako...
1. Letopisů 12:39...všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajednože Davida učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam...
1. Letopisů 13:10... Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě...
1. Letopisů 13:11...na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastnýže se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo...
1. Letopisů 14:2... aby mu postavili palác. Tehdy David poznalže ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho...
1. Letopisů 14:8...Baaljada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeliže David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni...
1. Letopisů 14:17...se šířila po všech zemích a Hospodin způsobilže se ho bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve...
1. Letopisů 17:10... Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji tiže Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a...
1. Letopisů 17:25...Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ...
1. Letopisů 18:9...nádobí. Když se Toú, král Chamátu, dozvědělže David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby,...
1. Letopisů 19:3... amonští vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíšže David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal...
1. Letopisů 19:10...s nimi, zaujali postavení v poli. Joáb vidělže musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty...
1. Letopisů 19:15...před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděliže Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým...
1. Letopisů 19:16...se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděliže je Izrael porazil, a tak vyslali posly a přivedli si...
1. Letopisů 19:19...Šofacha. Když Hadad-ezerovi vazalové viděliže je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se...
1. Letopisů 20:2...pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo seže vážila talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak...
1. Letopisů 21:28...svůj meč do pochvy. Když David tenkrát vidělže ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal...
1. Letopisů 22:3...ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil...
1. Letopisů 22:14...talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzuželeza tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení....
1. Letopisů 24:4...konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo seže synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové...
1. Letopisů 25:5...králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbilže pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři...
1. Letopisů 27:23...do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řeklže rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji,...
1. Letopisů 29:17...je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného...
2. Letopisů 4:4... tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na...
2. Letopisů 4:18... které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolikže váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal...
2. Letopisů 5:6...před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčkůže nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak...
2. Letopisů 5:9...Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhéže jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před...
2. Letopisů 6:8... Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobřeže chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty,...
2. Letopisů 6:20...k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řeklže tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlitbě, již se...
2. Letopisů 6:29...kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustilže jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu,...
2. Letopisů 6:33... v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby vědělyže tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem...
2. Letopisů 7:13... Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. že se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu...
2. Letopisů 7:22...a s tím chrámem?' A dostanou odpověď: ‚To protože opustili Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedl z...
2. Letopisů 9:6...vlastní oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidímže mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal...
2. Letopisů 10:16...skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael vidělže je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme...
2. Letopisů 12:7..."Hospodin je spravedlivý!" Hospodin vidělže se pokořili. Šemajáš proto dostal slovo Hospodinovo:...
2. Letopisů 13:5...a všechen Izraeli, poslouchejte! Copak nevíteže Hospodin, Bůh Izraele, uzavřel s Davidem a jeho syny...
2. Letopisů 13:8...a nedokázal se jim postavit. Copak si myslíteže teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je...
2. Letopisů 13:14...Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistiliže se bojuje vepředu i vzadu, začali volat k Hospodinu....
2. Letopisů 13:20...vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil takže zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a...
2. Letopisů 14:12... ke Geraru. Habešanů padlo tolikže se nevzchopili, protože je stihla drtivá porážka před...
2. Letopisů 15:9...Izraele se totiž přidali k Judovi, když viděliže Hospodin, jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce patnáctého...
2. Letopisů 15:12...a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvouže budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a...
2. Letopisů 16:10...Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se takže ho dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se také k...
2. Letopisů 17:6... Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestámže z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly. Ve...
2. Letopisů 18:32... Bůh je od něj odlákal. Vozatajové poznaliže to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy...
2. Letopisů 20:25...množství výzbroje, šatů a dalších cennostíže to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že...
2. Letopisů 21:7...nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbilže Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci....
2. Letopisů 22:10...vládnout. Když Achaziášova matka Atalia vidělaže její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu...
2. Letopisů 23:16...Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvuže budou Hospodinův lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu...
2. Letopisů 25:4...v Knize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psánože Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své...
2. Letopisů 25:5... Sečetl všechny od dvaceti let výše a zjistilže 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopím a...
2. Letopisů 25:16...z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem? Jestli je ti...
2. Letopisů 25:20...Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodlže Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy...
2. Letopisů 30:2...hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodlže oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli...
2. Letopisů 30:5...se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodliže dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan,...
2. Letopisů 30:23...Bohu svých otců. Celé shromáždění se pak shodlože budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně...
2. Letopisů 31:10...jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš...
2. Letopisů 32:2...města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš vidělže se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout...
2. Letopisů 32:10...praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáteže zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí:...
2. Letopisů 32:11...nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíteže vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízní! Mluví...
2. Letopisů 33:13...před Bohem svých otců a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu....
2. Letopisů 34:31...ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvouže bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a...
2. Letopisů 36:16...jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že...
Ezdráš 2:59... z Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázatže jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi,...
Ezdráš 4:1... Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeliže navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli...
Ezdráš 4:12...tvých služebníků za Eufratem. Oznamujeme králiže Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v...
Ezdráš 4:13...hradby a opravili základy. Oznamujeme králiže pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny,...
Ezdráš 4:15...tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíšže to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v...
Ezdráš 4:16...proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme králiže pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny,...
Ezdráš 4:19...přečten. Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěnože dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že...
Ezdráš 5:8...Králi Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králiže jsme přišli do judské provincie k domu velikého Boha....
Ezdráš 7:13...Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizujiže každý, kdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně...
Ezdráš 7:24...syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuježe od kněží, levitů, zpěváků, strážných, chrámových sluhů a...
Ezdráš 7:27...vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na...
Ezdráš 9:13...za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy...
Ezdráš 9:15...by nikdo nevyvázl a nepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka...
Ezdráš 10:3...národů. Přesto však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich...
Ezdráš 10:5...zavázal přední kněze, levity i všechen Izraelže se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli, Ezdráš...
Ezdráš 10:18... do prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěnože s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy,...
Ezdráš 10:19... Eliezer, Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni slíbiliže své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují...
Nehemiáš 2:6...Když jsem mu udal dobu, král se rozhodlže vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi,...
Nehemiáš 2:10...Tobiáš Amonský, popadla je strašná zlostže přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele. Tak...
Nehemiáš 3:33...zlatníci a kupci. Jakmile se Sanbalat doslechlže stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy...
Nehemiáš 4:1...spolu s Araby, Amonci a Ašdoďany doslechliže obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co...
Nehemiáš 4:2...je to rozhněvalo. Ti všichni se společně spikliže vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj....
Nehemiáš 4:9...a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděliže o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se...
Nehemiáš 5:2...bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcerže za pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili."...
Nehemiáš 5:7...slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem seže to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte...
Nehemiáš 5:12...kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahouže se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a...
Nehemiáš 6:1... Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděliže jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná...
Nehemiáš 6:6..."Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuježe s Židy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle...
Nehemiáš 6:9...Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli siže ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale jsem se...
Nehemiáš 6:12...a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totižže ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu...
Nehemiáš 6:16...národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznaliže to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a...
Nehemiáš 7:61... z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázatže jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi,...
Nehemiáš 8:14...Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli zapsánože synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků...
Nehemiáš 9:8...vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznalže je ti v srdci věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o zemi...
Nehemiáš 9:15...jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahalže jim ji dáš. Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji...
Nehemiáš 10:30...svým urozeným bratřím a skládali přísežný slibže budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího...
Nehemiáš 11:2...zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v...
Nehemiáš 12:44...kněze a levity. Všechen Juda se radoval z tohože kněží a levité byli postaveni do služby. Ti konali...
Nehemiáš 13:10...domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistilže se neodváděly příděly pro levity, takže se všichni...
Nehemiáš 13:11...svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je...
Nehemiáš 13:29...ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na , Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i...
Ester 1:11... aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! Když ale eunuchové vyřídili...
Ester 1:12...královna Vašti přijít odmítla. Král se rozlítilže hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými...
Ester 1:15... podle práva naložit s královnou Vašti za tože neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když za poslal...
Ester 1:19...práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude...
Ester 3:4... zda to Mordechajovi projde; řekl jim totižže je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před...
Ester 3:5...totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všimlže Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak...
Ester 3:6...nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilože mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když...
Ester 4:8...v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno poví. vzkáže, že jít za...
Ester 4:13...od Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli siže v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš....
Ester 6:4...právě přišel Haman, aby promluvil s králemže je záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj...
Ester 7:7...královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasnéže u krále nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké...
Ester 8:5...laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty...
Ester 9:1...naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekaliže toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé...
Ester 9:27...a pro všechny, kdo se k nim připojí. Přijaliže budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným...
Job 1:11...ruku a sáhnout mu na všechno, co - uvidíšže ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin...
Job 2:5...ruku a sáhnout mu na tělo a kosti - uvidíšže ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin...
Job 2:11... Bildad ze Šuchu a Sofar z Naámy. Shodli seže ho společně půjdou navštívit, aby ho politovali a...
Job 5:16...z jejich mocného sevření. Chudák věru nadějiže bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá...
Job 6:9...konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou nadějiže by Bůh ráčil rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit....
Job 6:10...k útěše, i když se svíjím v krutých bolestechže slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych...
Job 7:15... ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze viděníže bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než takhle...
Job 7:17...být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je člověkže se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci? Od...
Job 9:6...je, když hněvá se. I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde,...
Job 9:16...I kdyby se dostavil, když ho předvolám, nevěřímže by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí, pro nic...
Job 9:20...ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekneže jsem zvrácený. Jsem bezúhonný, co ale na tom záleží - ...
Job 9:31...si dlaně louhoval, stejně mne shodíš do žumpyže i svému plášti budu odporný. On není člověk jako ,...
Job 10:3...z čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobřeže sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry...
Job 10:6...podobné, připomínají tvé roky lidský věkže na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se?...
Job 10:7...přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přeceže jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce...
Job 10:9...teď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň siže jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach...
Job 11:3...odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíšže svým tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé...
Job 11:6... potřebuješ totiž dvojnásob chápání: Vězže Bůh trestá míň, než bys zasloužil! Můžeš postihnout...
Job 11:20... jejich útočiště se vytratí; zbude jim naděježe duši vypustí." Job na to...
Job 12:9...ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nichže je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život...
Job 13:18... Teď jsem připraven vést svou při vědom si tohože jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít,...
Job 13:26...chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se hnátže na sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi...
Job 15:13...nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo očiže proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto...
Job 15:22...zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěříže by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu...
Job 15:23...visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho,...
Job 15:25...ho, je jako král, jenž čeká na útok. To protože proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se postavil,...
Job 18:3...řeči? Promluvíme si, se zamyslíš. Jak tože jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá...
Job 19:6...mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězteže Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle,...
Job 19:11...z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domněníže jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda,...
Job 19:25...do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze kůži...
Job 20:4...můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sámže odjakživa, co byl člověk na zem postaven, radost...
Job 20:19... neužije to, co získal obchodem. To protože chudákům bořil chýše a zabíral domy, které nestavěl....
Job 21:7...na to pomyslím, celý se třesu zděšením. Jak tože ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc...
Job 22:2...to řekl: " snad Bůh nějaký prospěch z člověkaŽe by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost...
Job 22:4...zajímá? Žiješ-li bezúhonně, co z toho Že by se o tvou zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s...
Job 27:3...Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí, přísahámže dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání,...
Job 29:12...jen zahlédl, chválil , chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce. Snášela...
Job 31:1...pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očimaže se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe...
Job 31:21...Jestli ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na - pak mi vyrvou paži z...
Job 31:30...zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tímže bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli...
Job 32:2...proti Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněvalže se Job považuje za spravedlivějšího než Bůh. Rozhněval...
Job 32:3...než Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přáteleže mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud...
Job 32:5... protože byli starší než on. Když ale vidělže ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem....
Job 33:10... Bůh však proti mně hledá záminky - myslí siže jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém...
Job 33:13...převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješže nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé,...
Job 33:21...a ztratí pomyšlení i na pochoutky. Hubne takže z očí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho...
Job 34:27...zločiny veřejně a všem na očích. To protože od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš siže máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš...
Job 35:14... Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-liže ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj...
Job 35:15... že tvá pře leží u něj a ty na něj čekášže prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost...
Job 36:10... Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jimže se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu...
Job 36:19... nesvádějí veliké úplatky. Myslíšže ti bohatství pomůže z úzkosti, se snažíš sebevíc?...
Job 36:24...Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatujže jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi....
Job 37:20...si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámitže chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení?...
Job 38:8...a všichni Boží synové jásali radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo...
Job 39:12... když tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? žeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos vymlátil?...
Job 39:15...zemi zanechává, aby se v písku zahřála. Nedbáže je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat....
Job 39:16... Krutá je k mláďatům, jako by její nebylaže zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí...
Job 40:30...pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na hraníŽe by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci...
Job 42:2...na to Hospodinu řekl: "Uznávámže jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses:...
Job 42:8...sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj...
Žalmy 4:4... marnost milovat a lží se zabývat? séla Vězteže Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje...
Žalmy 5:11... nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď je, Bože, na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik...
Žalmy 8:5... kterés tam umístil - co je člověk, ptám seže na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O...
Žalmy 9:21... jsou zastrašeni, poznají pohanéže jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený?...
Žalmy 10:13...se ničema rouhat Bohu, v srdci si mysletže na to nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i...
Žalmy 14:1...předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslíže Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo...
Žalmy 20:7...ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď vímže Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v...
Žalmy 27:8...nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá srdceže říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám,...
Žalmy 27:13...svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřitže na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin!...
Žalmy 28:6...je rozboří a nikdy více nebude je budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je ...
Žalmy 31:8...Hospodin. Jásat a radovat se budu z tvé láskyže jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou duši uprostřed...
Žalmy 37:13...skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale směje - vidíže přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem...
Žalmy 37:25...mlád a jsem starý, nikdy jsem ale nezažilže by byl opuštěn spravedlivý a jeho potomci že by žebrali....
Žalmy 40:13... jež nelze vypočíst. Moje viny dostihlyže přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě,...
Žalmy 41:12... abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávámže máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty ...
Žalmy 46:11...seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězteže jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný...
Žalmy 48:4...severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázalže je jim pevností! Králové totiž, když se spolčili,...
Žalmy 49:19...života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznatže máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo...
Žalmy 50:21...dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sisže jsem ti podobný. Proto nyní obviním, před tvýma očima...
Žalmy 53:2... k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslíže Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo...
Žalmy 54:8...obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavitže dobré je! On vysvobodí z každého soužení, svým...
Žalmy 59:14... vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské končinyže Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají...
Žalmy 62:12...Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšelže Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece...
Žalmy 64:11...Spravedlivý se bude v Hospodinu těšitže svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni,...
Žalmy 67:5...národy! všechny národy zpívají štěstímže soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla ...
Žalmy 68:19...sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouříže by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán,...
Žalmy 68:35...- slyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejteže Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc...
Žalmy 71:3... kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přeceže budu v bezpečí - ty sám jsi mou skálou a pevností!...
Žalmy 71:24...Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebitže byli zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali o ...
Žalmy 77:10...Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se takže soucit potlačil? séla To je můj konec, říkám si, kdyby...
Žalmy 78:35...vraceli se a Boha sháněli. Na Boha vzpomněli siže býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší...
Žalmy 78:39...zuřivost nechtěl probouzet. Pamatoval na tože jsou smrtelní, vánek, jenž odvane a se nevrátí....
Žalmy 79:7...ta království, jež jméno tvé nevzývají - za tože Jákoba zhltali, že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej...
Žalmy 79:10...Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očimaže krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž...
Žalmy 83:19...děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznaliže ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí...
Žalmy 86:17... aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidíže jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi potěšil! ...
Žalmy 88:9...séla Přátele ode zahnal jsi, způsobilsže si oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi...
Žalmy 89:3...chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdímže tvá láska věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé...
Žalmy 92:8...člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netušíže jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že...
Žalmy 102:20... slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeniže shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že...
Žalmy 103:14...k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva...
Žalmy 106:26...Hospodina odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísazeže je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po...
Žalmy 106:27...ruku k přísaze, že je nechá padnout na pouštiže jejich símě rozežene po národech, po cizích zemích že je...
Žalmy 106:29...patřící mršinám. Boha tak popudili svými činyže mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby...
Žalmy 106:33...nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčiliže se unáhlil svými rty. Potom nevyhladili národy, o...
Žalmy 107:2...Hospodinovi vykoupení o tom vyprávějíže je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z...
Žalmy 107:3...vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupilže je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze...
Žalmy 107:38... vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitekŽehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem...
Žalmy 109:16... jejich památku ze země vyhladí! Protože na laskavost ani nepomyslel, nuzného ubožáka štval jako...
Žalmy 109:27... ve svojí lásce zachraň ! Takto poznajíže je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal....
Žalmy 116:16...Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodineže jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice...
Žalmy 119:9...! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Takže tvým slovem řídí se! Celým svým srdcem hledám , od...
Žalmy 119:50...daroval naději. To je mi útěchou v mém trápeníže oživuješ svými výroky. Pyšní zasypali svými...
Žalmy 119:71... mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi tože jsem byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonech....
Žalmy 119:78...je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšníže zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy....
Žalmy 119:96... zatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidímže vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však...
Žalmy 119:139...a zcela pravdivá. se zalykám samým horlenímže moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou...
Žalmy 119:152...tvé příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvíchže jsi je potvrdil navěky. Hleď na trápení a dej mi...
Žalmy 120:5...přeostré, řeřavé uhlí z jalovce! Běda miže pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! duše...
Žalmy 124:6...by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům...
Žalmy 138:2...svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkujiže miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím,...
Žalmy 139:14...ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělánže mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla...
Žalmy 139:17... než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst!...
Žalmy 140:13... násilníky dožene a srazí neštěstí! Vím tože Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých....
Žalmy 144:3... i národy mi poddává. Co je, Hospodine, člověkže o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk...
Přísloví 7:23...do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl, netušilže mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mne, dávejte...
Přísloví 9:18... zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší hňupže podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! ...
Přísloví 12:15...se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčenže jde správně, kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův...
Přísloví 21:13...jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo děláže neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat...
Přísloví 23:35...stožáru na špici. Prý: Dostal jsem ránu? NebolíŽe zbili ? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K...
Přísloví 28:22...proviní. Lakomec štve se za majetkem, nevíže skončí v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše...
Kazatel 1:17...také hloupost a ztřeštěnost. Poznal jsem aleže je to honba za větrem. Čím více moudrosti, tím více...
Kazatel 2:13...Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsemže moudrost je lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší...
Kazatel 2:14...však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávámže stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud,...
Kazatel 2:15...je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudilže i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá...
Kazatel 2:24...pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím všakže i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst...
Kazatel 3:12...Boží dílo od počátku do konce. Usoudil jsemže člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života....
Kazatel 3:14...svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vímže vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat...
Kazatel 3:18...Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalože jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá...
Kazatel 3:21... všichni se do prachu zase vracejí. Kdo že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod...
Kazatel 3:22... zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedyže člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je...
Kazatel 4:4... které se děje pod sluncem! Shledal jsem takéže všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské...
Kazatel 4:15...králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsemže všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem,...
Kazatel 5:15... tak zase musí odejít. Co z toho bude mítže se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v...
Kazatel 6:3...štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkámže i potracené dítě je šťastnější než on! Přišlo nazmar a...
Kazatel 6:8...moudrý před hlupákem? K čemu je chudákoviže , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět...
Kazatel 7:14...dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědomže Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy...
Kazatel 7:22...svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víšže i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil...
Kazatel 7:23...jsem se snažil najít moudrost. Říkal jsem siže zmoudřím, moudrost mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je,...
Kazatel 8:7...čas, jistě. Člověk ale tu velikou potížže nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co...
Kazatel 8:14...se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnostže spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco...
Kazatel 8:17...se za tím pochopením pachtí, nikdy je ale nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on to...
Kazatel 9:3...je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncemže všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby...
Kazatel 9:5...je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědíže musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné...
Kazatel 9:11...Když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsemže běh nezáleží na rychlých a boj na statečných, ba ani...
Kazatel 9:16...na toho chudáka nikdo nevzpomněl. Souhlasímže "Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá...
Kazatel 11:9...za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědomže s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k...
Kazatel 12:12...navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knihže to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. Zde je...
Píseň 1:6... jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mneže snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky ...
Píseň 5:8... najdete-li mého milého, co mu povíteŽe jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček zvláštní, ty...
Píseň 5:9...Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnějšížen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze?...
Izaiáš 1:12... Krev býků, kozlů a beránků mi není příjemnáŽe se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to...
Izaiáš 1:29...vám tak líbily; za ty zahrady se budete stydětže jste se pro rozhodli. Budete jako dub, jemuž opadává...
Izaiáš 2:2...a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodíže hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy,...
Izaiáš 3:15... doma si hromadíte kořist ubohých! Jak tože utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři?...
Izaiáš 5:2..., vykopal v i vinný lis. Očekávalže hrozny urodí, její plody ale zplaněly. Nyní, občané...
Izaiáš 5:4... než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekávalže hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy...
Izaiáš 7:13...na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidiže unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle...
Izaiáš 7:22...kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mlékaže bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi,...
Izaiáš 10:15...mávala tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubilaže není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle...
Izaiáš 10:19...choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromůže by je i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek...
Izaiáš 13:12...skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Způsobímže člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude...
Izaiáš 13:13... nad ofirské zlato bude smrtelník. To protože otřesu nebem a země se pohne v základech horlením...
Izaiáš 14:29...tento ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíniže je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího plemene...
Izaiáš 14:32...za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? Tože Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu...
Izaiáš 22:1...Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je tiže jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a...
Izaiáš 22:16...paláce Šebnovi: Co tu pohledáváš? Co myslíšže tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal? Vytesal...
Izaiáš 23:7...za moře, obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny, jež...
Izaiáš 24:11...je město marnosti; vchody všech domů zatarasenyŽe není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho...
Izaiáš 27:11...jeho větvičky. jeho větve uschnou a upadnouženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku...
Izaiáš 28:22...víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámilže rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj...
a další...

Slova obsahující že: almužen (1) běžec (4) běžel (10) běžela (3) běželi (3) běžely (1) běžence (2) běženci (2) běžet (5) blažené (1) blaženého (1) blaženosti (1) blažený (5) blíže (1) blíženců (1) bohoslužebná (4) bohoslužebné (4) bože (243) cizoložení (1) cože (4) díže (3) dodržel (5) dodrželi (2) dodržet (4) dohlíželi (3) dohlížet (1) dokáže (11) dokážeme (1) dokážeš (7) dokážete (1) doráželi (1) dováželi (2) dovážet (3) dožene (2) doženete (1) doženu (1) drůbeže (1) družek (1) držel (39) držela (5) drželi (20) drželo (1) držely (2) držen (2) drženi (1) držení (1) držet (20) houževnatý (1) hryžete (1) jakože (75) jenomže (1) jenže (27) jestliže (111) jistěže (20) káže (9) kážeme (5) kážeš (1) klouže (1) kníže (7) knížecí (1) knížecích (1) knížetem (7) knížeti (3) kostižer (5) kozorožec (1) koželuha (3) kožené (2) koženého (1) koženém (5) kožený (5) koženým (1) kožešiny (3) krádeže (3) kroužek (5) kříže (12) křížem (1) kůže (28) ledaže (3) ležel (25) ležela (10) leželi (2) leželo (12) ležely (1) ležení (2) ležet (28) lože (17) lůžek (1) lže (2) lžeme (1) lžeš (1) lžete (1) manžel (19) manžela (16) manželce (20) manželé (1) manželek (6) manželem (7) manželi (1) manželka (38) manželkám (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |