Žalozpěv

Hledám varianty 'žalozpěv' [ žalozpěvy (1) žalozpěvů (2) žalozpěv (15) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 1:17...nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň...
2. Samuel 3:33...lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly...
2. Letopisů 35:25...Jeruzalémě ho oplakávali. Jeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž dodnes všichni zpěváci a pěvkyně...
Jeremiáš 7:29...se a zahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl a opustil pokolení, které...
Jeremiáš 9:9...nad horami, nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí, bučení...
Jeremiáš 9:19... Učte své dcery bědování, jedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do...
Ezechiel 19:1...Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá...
Ezechiel 19:14...silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určen k truchlení." Desátého dne pátého...
Ezechiel 26:17...hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé...
Ezechiel 27:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně mořských cest,...
Ezechiel 27:32...se dají do křiku. Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný,...
Ezechiel 28:12...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví Panovník...
Ezechiel 32:2...dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ...
Ezechiel 32:16... tehdy poznají, že jsem Hospodin. Toto je žalozpěv určený k truchlení. jej zpívají dcery národů!...
Amos 5:1...zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámižalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát...
Amos 5:16...ulicích. Rolníky povolají k oplakávání a znalce žalozpěvů k truchlení. Nářek bude znít na všech vinicích,...
Micheáš 2:4...den o vás složí popěvek, zazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid přišel o svůj majetek!...

Slova obsahující žalozpěv: žalozpěv (15) žalozpěvů (2) žalozpěvy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |