Žalm

Hledám varianty 'žalm' [ žalmy (11) žalmů (2) žalmu (1) žalmech (2) žalm (95) ]. Nalezeno 109 veršù.
Soudců 5:3...zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze Seíru, z edomské pláně...
Žalmy 3:1...ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.  Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik...
Žalmy 4:1...séla Pro předního zpěváka, na strunné nástrojeŽalm Davidův. Odpověz na volání, Bože, spravedlnosti!...
Žalmy 5:1...v bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétnyŽalm Davidův. Vyslyš slova, Hospodine, všimni si mého...
Žalmy 6:1...zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasemŽalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém...
Žalmy 8:1... Pro předního zpěváka, na gitejský nástrojŽalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné...
Žalmy 9:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodine, celým srdcem svým,...
Žalmy 11:1...člověk aby je neděsil! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do...
Žalmy 12:1...obličej! Pro předního zpěváka, hlubokým hlasemŽalm Davidův. Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni...
Žalmy 13:1...se mezi lidmi rozmáhá! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na ...
Žalmy 14:1...se ke mně zachoval! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou,...
Žalmy 15:1...bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!  Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo...
Žalmy 18:1...podobou, se probudím. Pro předního zpěvákaŽalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval...
Žalmy 19:1...a jeho semeni navěky! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho...
Žalmy 20:1...skálo , můj Vykupiteli! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den soužení, jméno...
Žalmy 21:1...kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak...
Žalmy 22:1...předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil? Proč...
Žalmy 23:1...lidu, jenž se teprv narodí, poví, co učinil!  Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na...
Žalmy 24:1...budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.  Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ,...
Žalmy 25:1...Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! séla  Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe...
Žalmy 26:1... vykup Izrael ze všech jeho soužení!  Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v...
Žalmy 27:1...zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím.  Žalm Davidův. Hospodin je světlo a spása, koho bych...
Žalmy 28:1...a on posilní. Spoléhej na Hospodina!  Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo , přeruš...
Žalmy 29:1...dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky!  Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte...
Žalmy 30:1...lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.  Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat budu,...
Žalmy 31:1...můj, chválím navěky! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy...
Žalmy 32:1... všichni, jichž nadějí je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož...
Žalmy 34:1...láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!  Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a...
Žalmy 35:1... nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají.  Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo soudí; bojuj proti...
Žalmy 37:1...zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou!  Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo...
Žalmy 38:1... vysvobodí je, vždyť v něho doufají! Památeční žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své prchlivosti,...
Žalmy 39:1...- záchrano! Pro předního zpěváka JedutunaŽalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým...
Žalmy 40:1...odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se...
Žalmy 41:1...můj, prosím nemeškej! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu...
Žalmy 42:1...Amen! Amen! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě, ...
Žalmy 44:1...Bůh, záchrana! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli,...
Žalmy 45:1... Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce. Půvabná píseň mi ze...
Žalmy 47:1...je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěvákaŽalm synů Korachových. Tleskejte Bohu, všechny národy,...
Žalmy 47:8...Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na...
Žalmy 48:1...Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil! Zpívaný žalm synů Korachových. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný...
Žalmy 49:1... dokud jsme naživu! Pro předního zpěvákaŽalm synů Korachových. Všechny národy, naslouchejte,...
Žalmy 50:1...neprohlédnou, tak jako zvířata musí zahynout.  Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá, celou zem...
Žalmy 51:1...tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli...
Žalmy 52:1...na tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a...
Žalmy 53:1...věrnými! Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou,...
Žalmy 54:1...předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi:...
Žalmy 55:1...předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože, modlitbě, před mojí...
Žalmy 57:10...Chválit , Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá k samému nebi, tvá...
Žalmy 60:1...zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti Aramejcům z...
Žalmy 61:1... Pro předního zpěváka, na strunný nástrojŽalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě...
Žalmy 62:1...po všechny dny. Pro předního zpěváka JedutunaŽalm Davidův. Jen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází...
Žalmy 63:1... Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš!  Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh,...
Žalmy 64:1... ústa lhářů zavřou se! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou...
Žalmy 65:1...budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné!  Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti,...
Žalmy 66:1... křičí radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. volá radostně k Bohu celý...
Žalmy 67:1...prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se...
Žalmy 68:1...každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo...
Žalmy 68:33...Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích -...
Žalmy 69:1... Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda po krk sahá...
Žalmy 70:1...jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi,...
Žalmy 71:22...oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy zahraji, Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat ...
Žalmy 73:1...končí modlitby Davida, syna Jišajova.  Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté...
Žalmy 74:1...- o všech tvých skutcích proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš...
Žalmy 75:1...zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův. Oslavujeme , Bože, oslavujeme - tvé divy...
Žalmy 75:10...budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy...
Žalmy 76:1...předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své...
Žalmy 77:1...ním děsí se! Pro předního zpěváka JedutunaŽalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas...
Žalmy 78:1...svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému učení, slov, která...
Žalmy 79:1...oddaným, vodil je dovedností rukou svých.  Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví,...
Žalmy 80:1...předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa...
Žalmy 81:1... Pro předního zpěváka, na gitejský nástrojŽalm Asafův. Zpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu...
Žalmy 82:1...z pšenic, medem ze skály bych nasytil!"  Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed...
Žalmy 83:1...zemi - vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože...
Žalmy 84:1... Pro předního zpěváka, na gitejský nástrojŽalm synů Korachových. Hospodine zástupů, jak překrásně je...
Žalmy 85:1...v tobě skládá důvěru! Pro předního zpěvákaŽalm synů Korachových. Své zemi jsi, Hospodine, přízeň...
Žalmy 87:1...a že ty, Hospodine, jsi potěšil! Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin...
Žalmy 88:1...zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná...
Žalmy 89:1... zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana Ezrachejského. Hospodine, o tvé lásce chci...
Žalmy 92:1...ho nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé...
Žalmy 95:2...jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece,...
Žalmy 98:1...jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti!  Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí...
Žalmy 98:4...Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvužalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na citeře, při citeře mu...
Žalmy 98:5...Zahrajte Hospodinu na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte, před králem...
Žalmy 100:1..."Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!" Děkovný žalm. Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele,...
Žalmy 101:1...trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!  Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine,...
Žalmy 103:1...žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat!  Žalm Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinu a celé nitro ...
Žalmy 104:33...dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život svůjžalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje...
Žalmy 108:1...drží, o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm Davidův. srdce je, Bože, připraveno, celou duší...
Žalmy 108:4..., Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá...
Žalmy 109:1...naše nepřátele rozdupá! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Bože, chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si...
Žalmy 110:1...postavil, aby ho před jeho soudci zachránil!  Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici,...
Žalmy 138:1...tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí!  Žalm Davidův. Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám...
Žalmy 139:1...prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš...
Žalmy 140:1...a cestou věčnosti veď! Pro předního zpěvákaŽalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň ...
Žalmy 141:1...oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví!  Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš...
Žalmy 142:1...svých vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K...
Žalmy 143:1...obklopí, mi své dobrodiní projevíš.  Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě...
Žalmy 144:1...prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník!  Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ...
Žalmy 144:9... zazpívám, na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého...
Žalmy 146:2...duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůjžalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na...
Žalmy 147:1... Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná! Hospodin...
Matouš 26:30...nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V...
Marek 14:26...pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl:...
Lukáš 20:42...že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti...
Lukáš 24:44...je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v ProrocíchŽalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům...
Skutky 1:20...jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm...
Skutky 13:33...vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým!' A...
Efeským 5:19...naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájemžalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem...
Koloským 3:16...a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ...

Slova obsahující žalm: žalm (95) žalmech (2) žalmu (1) žalmů (2) žalmy (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |