Žal

Hledám varianty 'žal' [ žni (3) žne (2) žít (138) žalu (1) žalem (1) žal (11) ]. Nalezeno 156 veršù.
Genesis 16:12...proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi...
Genesis 27:46...Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal...
Genesis 42:18...bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden...
Exodus 1:16...syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly,...
Exodus 1:22... hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou...
Exodus 16:4...kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne...
Leviticus 18:5...a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s...
Leviticus 19:33... jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci...
Leviticus 25:35...ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého...
Leviticus 25:36...- boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na...
Numeri 15:14...některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu,...
Numeri 21:8...ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na...
Numeri 22:33...neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem!...
Deuteronomium 7:23...zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do...
Deuteronomium 11:21...i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že...
Deuteronomium 12:19...Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 16:20... o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U...
Deuteronomium 18:1... nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou...
Deuteronomium 30:16...jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi,...
Deuteronomium 30:20...tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi,...
1. Královská 2:4...a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět...
1. Královská 8:25... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy,...
1. Královská 9:4... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec...
2. Královská 4:7...dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní...
2. Královská 13:5...se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od...
2. Královská 17:25...se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je...
2. Královská 17:27... které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátitžít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z...
1. Letopisů 16:22..." pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu...
2. Letopisů 6:16... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní...
2. Letopisů 7:17... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti...
Nehemiáš 5:9... není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy...
Nehemiáš 9:29...proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli....
Nehemiáš 10:30...bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka...
Ester 4:11...ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když...
Ester 9:22...klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto...
Job 7:16... než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je...
Job 9:21... co ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného...
Job 10:1...strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše...
Job 33:28... abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku...
Job 33:30...duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím...
Job 36:6...mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na...
Žalmy 10:14...nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápenížal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého...
Žalmy 26:11... v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím...
Žalmy 89:16...velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim...
Žalmy 89:49...K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci...
Žalmy 101:2...- kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj...
Žalmy 101:6...si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník...
Žalmy 102:29...- tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm...
Žalmy 105:15..." pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba...
Žalmy 116:10...jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je...
Žalmy 118:17...pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin přísně...
Žalmy 119:45...stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit...
Žalmy 119:84... nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš?...
Žalmy 119:175...spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak...
Žalmy 128:5...Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!...
Žalmy 140:14...tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně...
Přísloví 4:4...si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň,...
Přísloví 5:10...svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí...
Přísloví 10:9...špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří...
Přísloví 15:27...domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků...
Přísloví 17:21... špatně dopadne. Kdo zplodil tupce, důvodžalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdce -...
Kazatel 1:18... tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet...
Izaiáš 13:20...- jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín,...
Izaiáš 17:5...vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když sežni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude...
Izaiáš 19:10... Výrobci látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci,...
Izaiáš 29:2... ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane žal a zármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěm. Svým...
Izaiáš 32:18... navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí....
Izaiáš 33:16...plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad, takový bude...
Izaiáš 38:16...plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a...
Izaiáš 54:14...na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad...
Izaiáš 58:12...zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den...
Izaiáš 65:9...vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí...
Izaiáš 65:22...nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení...
Jeremiáš 4:10...tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas...
Jeremiáš 7:3...své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův...
Jeremiáš 7:7...škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na...
Jeremiáš 8:18...neplatí, a uštknou vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o...
Jeremiáš 15:15...Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá...
Jeremiáš 18:12...' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým...
Jeremiáš 20:18...z lůna matčina? Abych zakoušel jen trápenížal? Aby mi život v hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 23:6... Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN...
Jeremiáš 23:17...pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem,...
Jeremiáš 25:5...své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků...
Jeremiáš 31:24...spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se...
Jeremiáš 33:16...těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE...
Jeremiáš 35:15...Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale...
Jeremiáš 49:11...ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 49:18...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z...
Jeremiáš 49:33...šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 50:39... pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy...
Jeremiáš 50:40...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko...
Pláč 2:5...jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj...
Pláč 4:20...a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež...
Ezechiel 13:19...lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 13:22... aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete...
Ezechiel 18:9... Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a...
Ezechiel 18:13...jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě...
Ezechiel 18:17...nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil...
Ezechiel 18:19... pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy...
Ezechiel 18:21...spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 18:22...připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník...
Ezechiel 18:24...bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou...
Ezechiel 18:27...jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se...
Ezechiel 18:28...se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 20:11...jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi...
Ezechiel 20:13...zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že...
Ezechiel 20:21...podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na ...
Ezechiel 28:26... budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi...
Ezechiel 33:10...doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 33:12...Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže...
Ezechiel 33:13... Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat...
Ezechiel 33:15...bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 33:16... Jednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 33:19...a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 34:27...v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 34:28...pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich...
Ozeáš 6:2...dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On...
Amos 9:14...města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady...
Micheáš 5:3... svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské...
Abakuk 2:4... nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec...
Zachariáš 2:8..."Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. ...
Matouš 9:18...právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také...
Marek 5:23...Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili...
Lukáš 10:28...jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše...
Jan 1:14... ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od...
Jan 4:35...oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k...
Jan 4:36...se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu,...
Jan 4:37...je pravdivé to rčení, žejeden rozsívá a jiný žne'. jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami...
Jan 5:25...hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl...
Jan 6:51...z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám , je tělo, které dám za...
Jan 6:57...a žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude žít skrze . Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne...
Jan 6:58...jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v...
Jan 11:25... Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš...
Jan 14:19... ale vy uvidíte. Protože žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve svém Otci a vy...
Jan 14:23...Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo nemiluje, nezachová moje slova. A slovo,...
Skutky 7:6...bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a...
Skutky 22:22...začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do...
Římanům 1:17...víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé...
Římanům 6:2...V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když...
Římanům 6:8...s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře -...
Římanům 8:12...přebývá. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete;...
Římanům 8:13...umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž...
Římanům 10:5...takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v...
1. Korintským 9:14...Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o...
2. Korintským 13:4...i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním budeme žít Boží mocí. Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda...
Galatským 3:11... je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky:...
Galatským 3:12... ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal...
Filipským 1:21...oslaven Kristus, skrze život anebo smrtŽít - to je pro Kristus, a umřít - to je zisk!...
1. Tesalonickým 4:11...vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma...
2. Timoteus 2:11...pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej...
2. Timoteus 3:12...tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to...
Židům 10:38... přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem...
2. Petr 3:11...takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa...
1. Jan 2:6...zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové...
Zjevení 14:15...na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srpžni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!"...
Zjevení 18:7... jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a...

Slova obsahující žal: nežaluj (1) obžalobu (1) obžaloby (1) obžalovaný (1) obžalovat (3) obžaluje (1) žal (11) žaláře (4) žalářem (1) žaláři (8) žalářích (1) žalářní (1) žalářník (5) žalářníka (1) žalářníkovi (1) žalem (1) žalm (95) žalmech (2) žalmu (1) žalmů (2) žalmy (11) žaloba (1) žalobce (5) žalobci (5) žalobcům (2) žalobou (3) žalobu (6) žaloby (4) žaloval (1) žalovat (4) žalozpěv (15) žalozpěvů (2) žalozpěvy (1) žalu (1) žaludek (3) žaluje (1) žalujeme (1) žaluji (1) žalují (2) žalujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |