Žíznil

Hledám varianty 'žíznil' [ žíznit (4) žízním (2) žíznili (2) žíznil (2) žízní (17) žízni (2) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 17:3...Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás...
Deuteronomium 28:48... které na tebe Hospodin pošle, a to v hladužízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji...
Soudců 15:18... které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch neobřezanců?" Bůh...
2. Letopisů 32:11... že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hlademžízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny...
Nehemiáš 9:15...Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když žíznili, vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou...
Nehemiáš 9:20...jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim...
Job 24:11...snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní,...
Žalmy 42:3...prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohužízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v...
Žalmy 63:2... Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá země...
Žalmy 69:22...mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou, jejich...
Žalmy 107:5...najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v ...
Žalmy 143:6...tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahujižízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine,...
Přísloví 25:21... Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám...
Izaiáš 5:13...jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí proto rozvírá svůj chřtán, jeho...
Izaiáš 41:17...tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším, , Bůh Izraele,...
Izaiáš 50:2...ryby v nich páchnou, když není dost vodyžízní lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je...
Jeremiáš 2:25...námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji...
Ozeáš 2:5...se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou...
Amos 8:13...slovo, ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají...
Matouš 5:6...zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějížízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze...
Jan 4:13...dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou...
Jan 4:14...se však napije vody, kterou mu dám , nebude žíznit nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane...
Jan 6:35...nikdy hladovět; kdo věří ve , nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl: I když jste viděli,...
Jan 19:28...všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu...
Římanům 12:20..."Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu...
1. Korintským 4:11... my však ostudu. Do této chvíle trpíme hlademžízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov....
Zjevení 7:16...mezi nimi. Nebudou nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást...
Zjevení 22:17..."Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života....

Slova obsahující žíznil: nežíznili (1) žíznil (2) žíznili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |