Žízeň

Hledám varianty 'žízeň' [ žízním (2) žízní (17) žízni (2) žízeň (14) ]. Nalezeny 34 verše.
Exodus 17:3...Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás...
Deuteronomium 28:48... které na tebe Hospodin pošle, a to v hladužízni, v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji...
Soudců 4:19... "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a...
Soudců 15:18...Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství,...
Růt 2:9...přikážu, se ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci...
2. Letopisů 32:11... že vás nepodvádí? Vede vás na smrt hlademžízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny...
Job 24:11...snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní,...
Žalmy 42:3...prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohužízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v...
Žalmy 63:2... Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá země...
Žalmy 104:11...polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich...
Žalmy 107:5...najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v ...
Žalmy 143:6...tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahujižízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine,...
Přísloví 25:21... Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám...
Izaiáš 5:13...jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí proto rozvírá svůj chřtán, jeho...
Izaiáš 41:17...tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším, , Bůh Izraele,...
Izaiáš 49:10...na všech pustých návrších; nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten...
Izaiáš 50:2...ryby v nich páchnou, když není dost vodyžízní lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je...
Izaiáš 65:13... Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete žízeň mít. Hle, moji služebníci se budou veselit, vy však...
Jeremiáš 2:25...námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji...
Jeremiáš 46:10...požírat, než se nasytí, než jejich krví svou žízeň ukojí. Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní hody u...
Ozeáš 2:5...se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou...
Amos 4:8...k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví...
Amos 8:11... kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k...
Amos 8:13...slovo, ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají...
Ageus 1:6...málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá,...
Matouš 5:6...zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějížízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze...
Matouš 25:35...jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali...
Matouš 25:42...jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a...
Jan 7:37...svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: "Kdo  žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra...
Jan 19:28...všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu...
Římanům 12:20..."Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu...
1. Korintským 4:11... my však ostudu. Do této chvíle trpíme hlademžízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov....
2. Korintským 11:27... tolik bezesných nocí! Vím, co je hladžízeň a časté půsty, vím, co je chlad a nahota. Kromě toho...
Zjevení 22:17..."Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |