Žádostí

Hledám varianty 'žádostí' [ žádostí (2) žádosti (3) žádostem (2) žádost (8) ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Samuel 15:3...izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se žádného...
2. Královská 2:10... "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu dál...
2. Letopisů 28:16... V době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na...
Ester 5:8...král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim...
Ester 7:3...- to je přání! Ušetři i můj lid - to je  žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a...
Žalmy 6:10...pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá modlitby! Jen se stydí a ...
Žalmy 103:5...láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin...
Žalmy 105:40...dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeským....
Daniel 2:49...ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha,...
Marek 15:6...svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci,...
Lukáš 23:24...hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouru a...
Římanům 6:12...tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy nevydávejte hříchu za nástroje...
Efeským 2:3...jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou...
Titus 2:12...nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a...
1. Petr 2:11... a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |