Žádném

Hledám varianty 'žádném' [ žádným (8) žádných (2) žádný (162) žádnou (72) žádní (12) žádnému (5) žádném (23) žádného (20) žádné (105) žádná (45) ]. Nalezeno 426 veršù.
Genesis 2:5...Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin...
Genesis 27:36...i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle,...
Genesis 31:50...kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában...
Genesis 38:21...co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k Judovi...
Genesis 38:22...ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to...
Exodus 4:1... neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co...
Exodus 5:2... že bych ho měl poslechnout a propustit IzraelŽádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!" Řekli tedy:...
Exodus 8:18...však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem...
Exodus 9:26...v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraeležádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat...
Exodus 11:7...nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani...
Exodus 12:16...svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý potřebuje k...
Exodus 12:43...jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst,...
Exodus 12:48... aby jej slavil, a bude brán jako domácíŽádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro domácího i hosta...
Exodus 15:26...všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem...
Exodus 19:5...mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete...
Exodus 20:3...který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Exodus 20:10... zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani...
Exodus 23:2...křivým svědectvím. Nepřikláněj se k většiněžádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod vlivem většiny....
Exodus 30:32...se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás...
Exodus 33:4...tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům...
Exodus 33:20..." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvářŽádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin...
Exodus 34:10...tvým lidem budu konat divy, jaké se nedělyžádném národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož...
Exodus 35:3...práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheňžádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl:...
Leviticus 2:11...jako svatosvatý díl z ohnivých obětí HospodinuŽádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být...
Leviticus 3:17... ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil k...
Leviticus 6:23...ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání...
Leviticus 7:23...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy....
Leviticus 7:26...oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z...
Leviticus 11:42...pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po břiše...
Leviticus 11:44...svatí, neboť jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť jsem Hospodin,...
Leviticus 13:31...napohled hlubší než okolní kůže a nebude na  žádné černé ochlupení, odloučí kněz postiženého prašivinou...
Leviticus 16:17... aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za...
Leviticus 16:29...měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u vás....
Leviticus 17:14...Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého tvora je jeho krev....
Leviticus 18:6... jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovatžádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin....
Leviticus 18:23...jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se...
Leviticus 18:24...s pářilo. Je to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy,...
Leviticus 18:26... pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u...
Leviticus 19:28...bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou...
Leviticus 21:11...vlasy ani roztrhnout své roucho. Nepřijdežádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo...
Leviticus 21:14...se jen s pannou. Nesmí se oženitžádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k ÁronoviŽádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl...
Leviticus 22:13...jíst z pokrmu svého otce jako za svého mládíŽádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když někdo...
Leviticus 22:25...zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě...
Leviticus 23:3... den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota...
Leviticus 23:7...dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet...
Leviticus 23:8...dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:21... Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 23:25...shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu...
Leviticus 23:28...ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni...
Leviticus 23:31...práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 23:35...dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet...
Leviticus 23:36...oběti Hospodinu. Je to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež...
Leviticus 26:1... jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup,...
Leviticus 27:29... Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patříŽádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být...
Numeri 5:19...a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k...
Numeri 6:3...octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst, ...
Numeri 7:9...čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se...
Numeri 16:14...To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl,...
Numeri 17:5... To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene,...
Numeri 18:20..." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj...
Numeri 23:23...vyvedl je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli....
Numeri 26:62...syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl...
Numeri 28:18... Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k...
Numeri 28:25...dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší...
Numeri 28:26...moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť...
Numeri 29:1...měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je to Den troubení. Jako příjemně...
Numeri 29:7... kdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste...
Numeri 29:12...měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu...
Numeri 29:35...její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť...
Numeri 30:6...však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí....
Deuteronomium 1:35...uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení -...
Deuteronomium 2:9...Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům...
Deuteronomium 2:19...na a nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví, neboť jsem ji určil do vlastnictví synům...
Deuteronomium 4:12...ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu,...
Deuteronomium 4:15...na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se...
Deuteronomium 4:35... abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby vyučil,...
Deuteronomium 4:39...vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání,...
Deuteronomium 5:7...který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli...
Deuteronomium 5:14... zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani...
Deuteronomium 6:14...budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohyžádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:6...byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než...
Deuteronomium 7:15...od tebe odejme každou nemoc. Nevloží na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale...
Deuteronomium 7:24...krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebemŽádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy...
Deuteronomium 10:9...žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin...
Deuteronomium 12:12... který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval...
Deuteronomium 12:17...a oleje ani prvorozené ze svého skotu a bravužádnou ze svých slíbených či dobrovolných obětí ani obětní...
Deuteronomium 14:2...byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost...
Deuteronomium 14:3...pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst:...
Deuteronomium 14:21...čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých...
Deuteronomium 14:27... který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny...
Deuteronomium 16:8...bude svátek Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm...
Deuteronomium 16:21...postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš žádný strom ani posvátný kůl. Také si nevztyčíš posvátný...
Deuteronomium 18:10...by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač,...
Deuteronomium 23:15... je tedy tvůj tábor svatý! u tebe nevidí žádnou nepatřičnost! Otroka, jenž k tobě utekl, nevydávej...
Deuteronomium 23:18...jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitut....
Deuteronomium 23:23... a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi...
Deuteronomium 24:5...oženil, nechodí do boje a není povolávánžádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení...
Deuteronomium 32:12...svých perutích. Hospodin sám je takto provázelžádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země,...
Jozue 5:12...země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně...
Jozue 11:13...na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové...
Jozue 13:14... dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé...
Jozue 14:3...od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla dvě...
Jozue 14:4...dvě pokolení, Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města k bydlení a...
Jozue 21:44...jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál, všechny nepřátele jim Hospodin vydal do...
Jozue 22:31..."Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námiŽádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste...
Soudců 2:21... Neposlouchali , a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu...
Soudců 3:1... aby jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádný z bojů o Kanaán. (Udělal to proto, aby izraelská...
Soudců 6:4...a pustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli...
Soudců 18:1...mu do doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu...
Soudců 19:24...s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!" Nemínili ho však poslouchat....
Soudců 19:28...s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel...
1. Samuel 2:30...v službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo ctí, totiž poctím; ty, kdo ...
1. Samuel 3:14...přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána,...
1. Samuel 9:7...nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl...
1. Samuel 17:50... Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem,...
1. Samuel 18:25...odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu...
1. Samuel 21:10...v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si hoŽádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší,...
1. Samuel 24:12...jsem . Pohleď a uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na...
1. Samuel 28:10...přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodinžádný trest za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala:...
2. Samuel 15:3...žádost je správná a oprávněná, ale u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této...
2. Samuel 17:12...se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý...
2. Samuel 22:42... nikdo je nezachránil, volali k Hospodinužádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak...
1. Královská 5:18... můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu...
1. Královská 8:16...jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení...
1. Královská 8:60...národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu,...
1. Královská 10:3...srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpovědělžádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni...
1. Královská 10:20...dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobenožádném království. Také všechny nádoby na pití měl král...
1. Královská 15:5...správné, a po celý svůj život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho případu s Uriášem...
1. Královská 16:11...Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholkažádného příbuzného ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý...
1. Královská 18:26..."Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani hlásekžádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali....
1. Královská 18:29...večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásekžádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid:...
1. Královská 18:40...Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy prorokyŽádný neunikne." A když je zajali, Eliáš je odvedl k...
1. Královská 22:7...do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně...
2. Královská 3:11...rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali...
2. Královská 5:17... totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin...
2. Královská 12:8...škody na chrámu? Neberte od pokladníků  žádné další stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu."...
2. Královská 12:14...stříbrných kalichů, kratiknotů, misek, trub ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu, zlatého či...
2. Královská 13:11...je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý...
2. Královská 14:24...je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý...
2. Královská 15:18...očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý...
2. Královská 19:18...a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen -...
2. Královská 23:25...chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu...
1. Letopisů 29:25...královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný izraelský král. David, syn Jišajův, kraloval celému...
2. Letopisů 6:5...dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu,...
2. Letopisů 9:2...srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpovědělžádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni...
2. Letopisů 9:19...dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobenožádném království. Také všechny nádoby na pití měl král...
2. Letopisů 15:19... do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova kralování...
2. Letopisů 18:6...do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně...
2. Letopisů 23:8...právě odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtělžádný z jejich oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézy...
2. Letopisů 28:10...Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohemžádný hřích? Proto teď poslechněte a vraťte ty zajatce...
2. Letopisů 32:15...se od Ezechiáše klamat a podvádět! Nevěřte muŽádný bůh žádného národa ani království nedokázal...
2. Letopisů 35:18...Hod beránka se nekonal od dob proroka SamuelaŽádný z izraelských králů neslavil takový Hod beránka, jako...
Ezdráš 8:15...jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela...
Nehemiáš 2:20...a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými...
Job 5:4...ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho...
Job 10:14... hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné přestupky. Pokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale...
Job 13:16...bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj...
Job 27:4...mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném...
Job 27:5...podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své bezúhonnosti se...
Job 34:12... chová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůhžádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo...
Job 36:4...Stvořitele tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je...
Job 41:1...ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se...
Žalmy 3:3...mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo...
Žalmy 10:6...si myslí: "Nic neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na...
Žalmy 18:42... nikdo je nezachránil, volali k Hospodinužádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak...
Žalmy 25:3...nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeřiŽádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však...
Žalmy 34:11...strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte , úctě...
Žalmy 34:14...svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a...
Žalmy 37:38...vzpurní však budou vyhlazeni, ničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana spravedlivých, on...
Žalmy 38:15...člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí žádné odmluvy. V tebe, Hospodine, skládám naději - Pane...
Žalmy 73:4...totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemnýchŽádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady....
Žalmy 81:10..., kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem...
Žalmy 84:12...i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku,...
Žalmy 86:8... v den svého soužení, neboť mi odpov횎ádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných!...
Žalmy 89:23...jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo...
Žalmy 91:10..." Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytekžádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí....
Žalmy 101:3...velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s...
Žalmy 105:37... Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli...
Žalmy 115:17...však lidem daroval! Mrtví Hospodina nechválížádní, kdo sestoupili do říše mlčení. My ale Hospodina...
Žalmy 119:133... kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! Vysvoboď z lidského bezpráví, abych se...
Žalmy 119:165...tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný míržádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé...
Žalmy 147:20...slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dalŽádnému národu to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidla...
Přísloví 3:30...Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej...
Přísloví 3:31... Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s...
Přísloví 6:4...za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný spánek, tvá víčka ani neokusí sen. Unikni mu jako...
Přísloví 6:7...mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hnedŽádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu...
Přísloví 6:35...bude v den pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na...
Přísloví 12:27... cesta darebáků ale končí blouděním. Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek....
Přísloví 19:10...trestu, kdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost...
Přísloví 20:21...zhasne v temnotě. Rychlé zbohatnutí na začátkužádné požehnání na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím...
Přísloví 21:24...se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez. Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám...
Přísloví 21:30...a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažujeŽádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina...
Přísloví 24:1...se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V srdcích...
Přísloví 25:14...svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé sliby - samé chyby! Trpělivostí si i...
Přísloví 28:24...než jazyk, který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník!...
Přísloví 31:11...je nad perly! Manžel důvěřuje ze srdcežádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná, a ne zlá po...
Kazatel 2:10...boku. Nač padlo oko, nic jsem si neodepřelžádné radosti jsem se nevyhnul. Všechno to pachtění mi...
Kazatel 9:5... že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nicŽádné odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka na ...
Izaiáš 3:7...On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem...
Izaiáš 7:25... neboť celá zem zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných motykou se nevydáš...
Izaiáš 8:20...nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a...
Izaiáš 11:9...dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte.  žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře -...
Izaiáš 13:20...Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žítžádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín,...
Izaiáš 14:8...cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo...
Izaiáš 34:16...Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich nechybížádný z nich není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho...
Izaiáš 35:9...hloupí na cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam...
Izaiáš 37:19...a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen -...
Izaiáš 38:11... nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím sežádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo...
Izaiáš 41:28...zprávou radostnou. Dívám se a není ani jedinýžádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi...
Izaiáš 43:10...poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsemŽádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. ,...
Izaiáš 43:12...jsem oznámil, zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste svědkové, praví Hospodin...
Izaiáš 43:23...k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem nenutil, neobtěžoval jsem kadidly....
Izaiáš 44:6... jsem první a jsem poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámí a...
Izaiáš 44:8...nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, žádné nevím! Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co...
Izaiáš 45:5... udělil jsem ti tituly. jsem Hospodinžádný jiný není, kromě není žádný Bůh. I když neznáš,...
Izaiáš 45:6... že kromě není ani jediný; jsem Hospodinžádný jiný není! formuji světlo a tvořím tmu, působím...
Izaiáš 45:18... ale k bydlení ji zformoval: jsem Hospodinžádný jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém...
Izaiáš 45:21...Bůh není, spravedlivý Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, jste spaseny,...
Izaiáš 45:22... všechny zemské končiny - vždyť jsem Bůhžádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším...
Izaiáš 46:9...na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůhžádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. od...
Izaiáš 47:14...plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavéžádný oheň, u něhož by se dalo posedět. Takto ti prospějí...
Izaiáš 51:18...do dna vyprázdnil pohár závrati! (Sionskou dceru žádný nedoprovodil ze všech synů, které zplodila; za ruku...
Izaiáš 53:9...se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit...
Izaiáš 54:14...násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad přesto někdo napadal, nebudu...
Izaiáš 54:17...jsem stvořil také zhoubce, aby působil záhubuŽádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž...
Izaiáš 55:1...všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez...
Izaiáš 56:3... zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: "Hospodin ...
Izaiáš 59:11...naříkáme jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je před tebou...
Izaiáš 59:16...mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil se. Svou...
Izaiáš 63:5...přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník, zhrozil jsem se, že v nikom není opory....
Izaiáš 65:25...bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach.  žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře,...
Jeremiáš 2:11...stalo? Vyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za...
Jeremiáš 2:37...hlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé oporyžádnou pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí...
Jeremiáš 5:12...Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do...
Jeremiáš 5:13...hladomor. Proroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné poselství - se to stane jim samotným!" Nuže, tak...
Jeremiáš 12:12...meč pohltí celou zem od hranic k hranicímžádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí...
Jeremiáš 16:20...nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohyŽádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopit...
Jeremiáš 17:22...v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal...
Jeremiáš 17:24...budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými...
Jeremiáš 30:5...Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůzažádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž...
Jeremiáš 30:7...tvářemi? Běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení - bude z něj ale zachráněn...
Jeremiáš 30:14...uzdravit! Všichni tví milenci na tebe zapomněližádný z nich o tebe nestojí. Ranil jsem jako nepřítel,...
Jeremiáš 43:4...do Babylonu!" A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl...
Jeremiáš 44:10...ulicích? dodnes se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly,...
Jeremiáš 44:26...jménu, praví Hospodin: jméno nevysloví žádný Žid v celém Egyptě; nikdo z nich neřekne: ‚Jakože...
Jeremiáš 46:11... dcero egyptská! Nadarmo si léky hromadíšžádný nemůže uzdravit. Národy uslyší o tvém zahanbení,...
Jeremiáš 48:2... ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu  žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma:...
Jeremiáš 48:8... Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl...
Jeremiáš 49:1...o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid...
Jeremiáš 49:18... ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z jordánského houští...
Jeremiáš 49:33...pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády...
Jeremiáš 50:20... se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou nalezeny....
Jeremiáš 50:40... ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko přichází, mohutný...
Jeremiáš 51:43...bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s Bélem v Babylonu, vyrvu mu z úst...
Pláč 1:2...slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradili, obrátili se...
Pláč 1:9... co bude pak. Neuvěřitelný byl její pád a nikde žádná útěcha. Pohleď, Hospodine, na trápení - nepřítel...
Pláč 2:9...se vytratil. Také proroci nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na...
Ezechiel 4:14...ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo...
Ezechiel 7:13... nazpátek. Vidění o tom davu nebude vzato zpětŽádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na trubku...
Ezechiel 9:6...i mladé, dívky, ženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte...
Ezechiel 12:25... Říkám, co říkám, a to slovo se naplní.  žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců,...
Ezechiel 12:28...' Proto jim řekni: Tak praví Panovník HospodinŽádné z mých slov nesnese odklady. Cokoli řeknu, se...
Ezechiel 13:16...Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid, praví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí,...
Ezechiel 16:41... popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním -  žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj hněv proti tobě...
Ezechiel 18:22...- takový nezemře, takový jistě bude žítŽádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány....
Ezechiel 18:24...a provádět všemožné ohavnosti - snad žítŽádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou vzpomenuty....
Ezechiel 19:14...vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala  žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je...
Ezechiel 24:17...ti ani slza. Jen tiché sténání - nekonej žádné smuteční obřady. Hlavu si pokrývej jako obvykle, na...
Ezechiel 24:22... padnou za oběť meči, budete dělat to, co žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chléb, hlavy...
Ezechiel 24:23... hlavy pokryté jako obvykle a na nohou střevíceŽádné truchlení, žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých...
Ezechiel 28:2...božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi člověkžádný bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi...
Ezechiel 28:3...jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Danielžádné tajemství ti není záhadné. Moudrostí a poznáním jsi...
Ezechiel 28:9...bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš jen člověkžádný bůh, padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí...
Ezechiel 29:18...jeho vojsko však za to tažení nezískali z Týru žádnou odměnu. Proto tak praví Panovník Hospodin: Hle -...
Ezechiel 30:21...Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak...
Ezechiel 31:8...ani cypřiše, platany nepředčily jeho haluzežádný strom v Boží zahradě mu nebyl krásou podoben. Udělal...
Ezechiel 31:14...větvemi je všelijaká zvěř. To proto, aby se  žádné stromy u vody takto netyčily do výšky, aby svou špicí...
Ezechiel 33:13...spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezprávížádné jeho spravedlivé skutky nebudou vzpomenuty. Zemře...
Ezechiel 33:16...- takový nezemře, takový jistě bude žítŽádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány....
Ezechiel 37:11...dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim -...
Ezechiel 39:28...mezi národy, znovu je shromáždím do vlastižádného z nich nenechám ve vyhnanství. před nimi...
Ezechiel 44:9...postavili jiné. Tak praví Panovník HospodinŽádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem...
Ezechiel 44:13... aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží sežádné z mých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou...
Ezechiel 44:21... Kdykoli mají vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani...
Ezechiel 44:28...jejich dědictví jsem . Nedáte jim v Izraeli žádné vlastnictví; jejich vlastnictví jsem . Budou jíst...
Daniel 2:10...i vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co...
Daniel 2:27... na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na nebi je...
Daniel 2:44...nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní...
Daniel 3:29... bude rozčtvrcen a jeho dům obrácen v smetištěŽádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král...
Daniel 4:6...vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz...
Daniel 4:15... Ty mi jej teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však...
Daniel 6:5...vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a...
Daniel 6:16...králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král...
Daniel 8:4...toho berana trkat na západ, na sever i na jihžádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné...
Daniel 8:7...ho srazil k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci. Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na...
Daniel 10:3...v době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a...
Daniel 11:37...uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude uznávat, protože nade všechny...
Ozeáš 7:7...králové se všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísí s národy, neobrácený pecen je...
Ozeáš 9:11...miláček! Efraimova sláva jako pták uletížádné porody, těhotenství ani početí! A i kdyby děti...
Ozeáš 12:9...vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z...
Joel 2:2... jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky nebude žádná podobná: Před nimi sžírající oheň, za nimi plamen...
Joel 2:27...jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid navěky nedojde potupy! Na...
Amos 8:7...přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak se kvůli tomu neotřese země,...
Amos 9:9... tak jako se přesívá sítem, aby nepropadly žádné kamínky. Stejně tak zahynou mečem v mém lidu všichni...
Amos 9:10... kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův....
Jonáš 3:7...Lidé ani zvířata, skot ani brav neokusí žádnou potravu; nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata se...
Micheáš 3:6...jdou do války. A proto na vás přijde noc -  žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad...
Micheáš 3:11...vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže, právě kvůli vám bude Sion jak pole...
Micheáš 5:11... Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám  žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste...
Nahum 1:14... Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i...
Sofoniáš 3:5... Hospodin je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo...
Sofoniáš 3:7...domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na  žádný trest. Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při...
Sofoniáš 3:15... Král Izraele, je vprostřed tebe - neboj se  žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se,...
Malachiáš 2:6...byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé...
Matouš 11:11...tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vámžádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je...
Matouš 12:25...království rozdělené samo proti sobě zpustnežádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí....
Matouš 12:39..."Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení proroka Jonáše....
Matouš 16:4...Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je...
Matouš 16:7...se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl:...
Matouš 18:10...ohně. [11] Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich...
Matouš 22:23...k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že...
Matouš 25:3... Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s...
Marek 6:5...a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a...
Marek 8:12...žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane!" Opustil je, nastoupil zase do...
Marek 9:3...šaty se rozzářily a úplně zbělely, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a...
Marek 12:18...k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal,...
Marek 12:31...je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu...
Marek 12:32...opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a...
Lukáš 3:11... dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo jídlo, udělá totéž."...
Lukáš 4:24...jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za...
Lukáš 4:26...bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslánžádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za...
Lukáš 4:27...Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman." Všechny,...
Lukáš 7:28...připraví tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je...
Lukáš 8:27... který byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl...
Lukáš 8:43... Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k...
Lukáš 11:29..."Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova. Jako se...
Lukáš 11:36...tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasnéžádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako...
Lukáš 14:6... copak byste ho hned nevytáhli?" Nezmohli se na žádnou odpověď. Když si všiml, jak si hosté vybírají přední...
Lukáš 14:33...ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co , nemůže být mým...
Lukáš 16:13...nebyli věrní v cizím, kdo vám to, co je vašeŽádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho...
Lukáš 21:15...a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní...
Lukáš 23:14...jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinnýmžádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť...
Jan 1:47...o něm: "Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl...
Jan 3:16...svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh...
Jan 4:27...učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?"...
Jan 7:52...odpověděli mu. "Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal!" Každý se pak vrátil domů,...
Jan 10:41...za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla...
Jan 12:46... poslal. , světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo ...
Jan 19:11...Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě...
Skutky 10:28...nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak...
Skutky 15:9...jako nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte...
Skutky 15:28...se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte...
Skutky 17:27...dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak...
Skutky 19:26...celé Asii. Že prýbohové vyrobení rukama nejsou žádní bohové!' Nejenže je tím ohrožena pověst našeho...
Skutky 19:37...jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li...
Skutky 19:40...obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po...
Skutky 23:8...rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí...
Skutky 28:21...Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judska a nikdo z bratrů k nám nepřišel se...
Římanům 3:4...jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý člověk lhář, Bůh bude...
Římanům 3:6...nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo...
Římanům 3:12...se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich...
Římanům 3:31...skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na to...
Římanům 6:2...pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my,...
Římanům 6:15... když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho...
Římanům 7:7...litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal...
Římanům 7:13...a dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě! Hřích se však projevil jako hřích: tím, co...
Římanům 8:1... ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon...
Římanům 8:24...nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě...
Římanům 8:38... andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucížádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém...
Římanům 9:14..." Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad...
Římanům 11:1..." Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i jsem Izraelita, ze semene...
Římanům 11:11...se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich selháním dospěla spása k...
1. Korintským 1:7...vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatekžádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše...
1. Korintským 6:18... je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvemŽádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní,...
1. Korintským 7:25...povolán. Pokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo, komu Pán pomohl...
1. Korintským 7:28...se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potíží....
1. Korintským 8:4...Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí...
1. Korintským 9:12... Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti,...
1. Korintským 11:20... To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a...
1. Korintským 14:10...Na světě je koneckonců tolik různých řečížádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí,...
2. Korintským 6:3...den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak...
2. Korintským 7:9...souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede...
Galatským 1:7...povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliuŽádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást...
Galatským 1:19...s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny, aležádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba,...
Galatským 1:20... Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie...
Galatským 2:3...snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečnýŽádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému...
Galatským 2:15...pohany k židovství? I když jsme rodilí Židéžádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit...
Galatským 2:17... znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím...
Galatským 3:21...jeden. Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu byl Zákon, který by dokázal...
Galatským 4:8...Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh...
Galatským 5:11...tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil  žádné pohoršení. se ti, kdo vás navádějí k obřízce, jdou...
Galatským 5:23... věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši,...
Efeským 5:5... ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je...
Filipským 4:15... když jsem se vydal na cestu z MakedonieŽádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen...
Koloským 2:23...sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. Když jste byli...
Koloským 3:11...obnovuje k obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch,...
1. Tesalonickým 2:3...zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod....
2. Tesalonickým 2:3...prý Pánův den přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat...
1. Timoteus 3:8...v církvi jsou právě tak ušlechtilížádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž...
1. Timoteus 5:14...děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. Některé se totiž...
2. Timoteus 2:5...jinak by s ním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I...
2. Timoteus 2:14...před Bohem, se nehádají o slova - nevede tožádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses...
Židům 10:26... vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám  žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu...
Jakub 1:17...je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil...
Jakub 3:8...i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné...
Jakub 5:12... nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale vaše "Ano" znamená ano a...
1. Petr 2:22..."On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl,...
1. Petr 3:10...svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a...
2. Petr 1:20...srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka....
1. Jan 1:5...které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom...
1. Jan 1:8... nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda....
1. Jan 2:7... musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovanížádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od...
1. Jan 2:21...neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář...
1. Jan 2:23...To je ten antikrist, který zapírá Otce i SynaŽádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává...
1. Jan 2:27...pomazání vás učí všemu a je skutečné - není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano drazí,...
1. Jan 3:5... že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo...
1. Jan 3:15...smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co...
1. Jan 4:3...Ježíše Krista přišlého v těle, je z BohaŽádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale...
1. Jan 4:18...na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč...
1. Jan 5:18... ale ten hřích nemusí být k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z...
Zjevení 7:1...větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který...
Zjevení 9:4...Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají...
Zjevení 18:22... pištců a trubačů v tobě nikdo neuslyšížádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě nikdy...
Zjevení 21:22...průhledné sklo. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a...
Zjevení 22:3...listí je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn...

Slova obsahující žádném: žádném (23) žádnému (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |