Žádal

Hledám varianty 'žádal' [ žádejte (1) žádej (8) žádáte (3) žádat (6) žádáš (6) žádám (5) žádali (17) žádala (3) žádal (16) žádají (3) žádá (14) ]. Nalezeno 80 veršù.
Genesis 27:34... dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však...
Genesis 32:30...s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl:...
Exodus 12:31...řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen...
Exodus 12:32...žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid...
Numeri 16:10...tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy...
Deuteronomium 10:12...tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůhžádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po...
Deuteronomium 18:16... jako jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v den shromáždění,...
Jozue 15:18...za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co...
Soudců 1:14...za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co...
Soudců 12:5...brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi...
Soudců 16:5...se Dalila. Přišli za filištínští vládcižádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla...
Růt 3:11... Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena....
1. Samuel 5:11...vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš...
1. Samuel 28:21...jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos  žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici....
2. Samuel 4:11...na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David...
2. Samuel 18:22...a rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem."...
2. Samuel 21:4...dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme...
1. Královská 2:20...trůn a ona zasedla po jeho pravici. "Chci požádat o jednu maličkost," řekla. "snad neodmítneš."...
1. Královská 2:22...Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl král...
1. Královská 3:5...noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu....
1. Královská 3:10...nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o...
1. Královská 3:11...žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi...
1. Královská 12:9... "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?"...
2. Královská 2:10...dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš,...
2. Královská 22:7...chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě." Velekněz...
1. Letopisů 4:10...od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal,  žádal. Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem...
2. Letopisů 1:7... noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl:...
2. Letopisů 10:9... "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?"...
Ezdráš 8:21...půst. Pokořovali jsme se před naším Bohemžádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen...
Nehemiáš 2:4...je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy k Bohu nebes a...
Nehemiáš 8:1...shromáždil na prostranství před Vodní bránoužádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona,...
Ester 5:3...se jeho konce. "Copak chceš, královno EsterŽádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl král. "Kdyby...
Ester 5:5...pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester...
Ester 5:6...otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněnoŽádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co...
Ester 5:7...a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit...
Ester 7:2...jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněnoŽádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat...
Ester 9:12...říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněnoŽádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil,"...
Job 13:20...bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčíŽádám , Bože, jenom o dvojí, se před tebou skrývat...
Žalmy 27:4...mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhatŽádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy...
Žalmy 78:18...Boha v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře...
Žalmy 104:21...své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve...
Žalmy 137:3...a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli...
Přísloví 19:22... stane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník....
Přísloví 30:7...pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem  žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova...
Izaiáš 58:2...chová a neopouští zákony svého Boha, tak  žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti!...
Jeremiáš 37:20...prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně  žádám o slitování: Neposílej zpátky do domu písaře...
Jeremiáš 42:4... "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámím a nic...
Jeremiáš 45:5...zasadil, vykořeňuji - celou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky...
Ezechiel 17:15...proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když...
Ezechiel 21:26... kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z...
Daniel 1:8...neposkvrní pokrmy a vínem z královského stoluŽádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel...
Daniel 2:10...na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy nic...
Daniel 2:11...věštce, kouzelníka ani mága nežádal. Král žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě...
Micheáš 6:8...Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval...
Zachariáš 10:1...jako klasy plní sil, panny jak víno kypící!  Žádejte od Hospodina déšť, když na jaře pršet. Hospodin...
Matouš 8:34...vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděližádali ho, opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loď,...
Matouš 13:36...a šel domů. Tam za ním přišli jeho učednícižádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli."...
Matouš 16:1... Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceovéŽádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl...
Marek 5:18...opustí jejich kraj. Když pak nastupoval na loďžádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat....
Marek 6:24...Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned...
Marek 6:25...řekla matka. A tak hned spěchala za králemžádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana...
Marek 8:12...si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné...
Marek 15:8...muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovižádal, aby se zachoval jako obvykle. Pilát se jich zeptal:...
Marek 15:11...zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav,  žádá o propuštění Barabáše. "A co mám udělat s tím, kterého...
Lukáš 11:16...démonů!" Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. On ale znal jejich myšlenky, a tak...
Lukáš 23:25...byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho...
Jan 4:9...žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Židžádáš , Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se...
Jan 4:10... a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš...
Skutky 12:20... a když si získali královského komořího Blastažádali o smír (jejich kraj byl totiž závislý na dodávkách z...
Skutky 13:21... do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z...
Skutky 21:39...významného města," odvětil Pavel. "Proto  žádám, dovol mi promluvit k lidu." Pavel se s velitelovým...
Skutky 25:15... vrchní kněží a židovští starší mi o něm řekližádali jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají...
Skutky 25:24... vidíte tu muže, o něhož v Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat naživu....
Římanům 2:14...Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, ale...
1. Korintským 4:2...a za správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným. Co o mně soudíte...
2. Korintským 5:20...prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu...
2. Korintským 13:3...ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jinéhoŽádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám...
Filemon 1:21...o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco - připrav pro pokoj. Doufám totiž,...
Jakub 1:5...nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost,  žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez...
Jakub 1:6...- je přece štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se...

Slova obsahující žádal: nežádal (7) nežádala (1) nežádalo (1) požádal (27) požádala (2) požádali (8) vyžádal (4) vyžádali (6) žádal (16) žádala (3) žádali (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |