Židy

Hledám varianty 'židy' [ židy (36) židům (28) židů (24) židu (1) židem (5) židé (84) žida (6) žid (21) ]. Nalezeny 193 verše.
2. Královská 25:25...Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě. Všichni od...
Ezdráš 4:4...perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády...
Ezdráš 4:12...služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzalémě...
Ezdráš 4:23...jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v...
Ezdráš 5:1...prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha...
Nehemiáš 1:2...z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli...
Nehemiáš 2:16...jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům,...
Nehemiáš 3:33...hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval...
Nehemiáš 3:34...zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před svými soukmenovci a před...
Nehemiáš 4:6...je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali:...
Nehemiáš 6:6...národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, žeŽidy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch...
Nehemiáš 13:16...ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě....
Nehemiáš 13:23...nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich...
Ester 2:5...a učinil tak. V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna Šimeiho, syna...
Ester 3:4...to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním...
Ester 3:6...národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny Židy v celé Xerxově říši, všechen ten mordechajský národ....
Ester 3:13...říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit,...
Ester 4:3... kamkoli dorazilo královské nařízení, nastalŽidů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v...
Ester 4:7...vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách...
Ester 4:13...si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde...
Ester 4:14...Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčetŽidům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého...
Ester 4:16...odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani...
Ester 5:13...je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i...
Ester 6:10...král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor, ...
Ester 6:13...žena Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš...
Ester 8:3...tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se...
Ester 8:5...Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na...
Ester 8:7...svých blízkých?" Král Xerxes královně EsterŽidu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na...
Ester 8:8...prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište královým jménem a...
Ester 8:9...podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a představitelům sto...
Ester 8:11...krále Xerxe a zapečetěné královským prstenemŽidům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit...
Ester 8:13...provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým...
Ester 8:16...purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselíŽidům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné...
Ester 8:17... kam dorazilo královské nařízení, nastaloŽidů veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních...
Ester 9:1...nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své...
Ester 9:2...protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy...
Ester 9:3... místodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl...
Ester 9:5...provinciích a Mordechajův vliv rostl stále vícŽidé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při řeži a...
Ester 9:6...jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli:...
Ester 9:12..."V samotných Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů...
Ester 9:13..."Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek...
Ester 9:15...zákon a deset Hamanových synů bylo pověšenoŽidé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce...
Ester 9:16...mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své...
Ester 9:18...klid, a tak toho dne pořádali hody a veseliceŽidé v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě...
Ester 9:19...a veselice teprve toho dne. A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice,...
Ester 9:20... Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným...
Ester 9:22...a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se...
Ester 9:23...si posílat výslužku a dávat dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém...
Ester 9:24...slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si usmyslel...
Ester 9:25...se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové...
Ester 9:27...listině, co sami zažili a co se jim vyprávěloŽidé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své...
Ester 9:29...nevymizí. Tuto druhou listinu psala spoluŽidem Mordechajem také královna Ester, dcera Abichailova,...
Ester 9:30...s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říše. Přál jim...
Ester 9:31...dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro sebe i...
Ester 10:3...je sepsáno v Kronice králů médských a perských.  Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy...
Jeremiáš 32:12...ten kupní list podepsali, a v přítomnosti všech Židů přísedících na strážním nádvoří. V jejich přítomnosti...
Jeremiáš 38:19..." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k Babyloňanům. Kdyby Babyloňané...
Jeremiáš 40:11... že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama...
Jeremiáš 40:12... syna Achikama, syna Šafanova. Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a...
Jeremiáš 40:15...to nedozví. Proč by měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě shromáždili, by se rozprchli a...
Jeremiáš 41:3...král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské...
Jeremiáš 44:1..." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v Dolním Egyptě - v Migdolu, Dafné a Memfisu -...
Jeremiáš 44:24...ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy...
Jeremiáš 44:26...Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví...
Jeremiáš 44:27...bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do...
Jeremiáš 52:28...do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma...
Jeremiáš 52:30...pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů. Celkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce...
Daniel 1:6...do královských služeb. Mezi vybranými byliŽidé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je...
Daniel 3:8... Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi, navěky!" pozdravili krále...
Daniel 3:12...do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon -...
Zachariáš 8:23...všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je...
Matouš 28:15... jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do...
Marek 7:3...(to jest neumytýma) rukama. Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak...
Jan 2:18...je psáno: "Horlivost pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš...
Jan 2:20...chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o...
Jan 3:25...žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k...
Jan 4:9...) Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že tyŽid, žádáš , Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se...
Jan 4:22...my víme, koho uctíváme, protože spása vyjdeŽidů. Přichází chvíle, a je tu, kdy praví ctitelé budou...
Jan 6:41...věčný život. A ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na něj reptali, že řekl: " jsem ten chléb, který...
Jan 6:52...dám , je tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát...
Jan 7:15...svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učitŽidé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?"...
Jan 7:35..." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky?...
Jan 8:22...ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu...
Jan 8:31...při těch slovech v něj mnozí uvěřiliŽidům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém...
Jan 8:48...slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý...
Jan 8:52..." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš:...
Jan 8:57...let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než...
Jan 10:19...přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem...
Jan 10:24... v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi...
Jan 10:31...a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim...
Jan 10:33...za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil:...
Jan 11:8...znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít...
Jan 11:19...blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich...
Jan 11:31...byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že...
Jan 11:33...nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnut v duchu a rozrušen...
Jan 11:36...se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého,...
Jan 11:45...a nechte ho jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj...
Jan 11:54... že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do...
Jan 12:9... ale vždycky mít nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen...
Jan 12:11...kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří...
Jan 13:33...Budete hledat, ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové...
Jan 18:20...nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se...
Jan 18:35...sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi vydali....
Jan 18:38...odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu venŽidům. "Podle je nevinný," řekl jim. "Jak je tu zvykem,...
Jan 19:7...ho sami," řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona...
Jan 19:12..." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel!...
Jan 19:14... kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním!...
Jan 19:20...NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž...
Skutky 2:5...promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot,...
Skutky 2:10...krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté, Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit...
Skutky 2:14...ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco...
Skutky 9:22...důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho...
Skutky 9:23...damašské Židy. Když to trvalo dost dlouhoŽidé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich...
Skutky 9:29...Jeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli...
Skutky 10:28...množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho...
Skutky 11:19...a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po...
Skutky 12:3...Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během...
Skutky 13:43... Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je...
Skutky 13:45...Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě...
Skutky 14:1...radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství...
Skutky 14:2...tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a poštvali je...
Skutky 14:4... Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byliŽidy a druzí s apoštoly. Když se je však pohané i Židé se...
Skutky 14:5...a druzí s apoštoly. Když se je však pohanéŽidé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat,...
Skutky 14:19...davy, aby jim neobětovaly. Vtom ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla...
Skutky 16:3...s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl...
Skutky 16:20...a řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné...
Skutky 17:5...Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční...
Skutky 17:11...příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo...
Skutky 17:13...nemálo vážených řeckých žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v...
Skutky 17:17...model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedyŽidy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi...
Skutky 18:2...vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou...
Skutky 18:4...každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus...
Skutky 18:5... Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu však odporovali a...
Skutky 18:12... Když se však řeckým prokonzulem stal GallioŽidé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před...
Skutky 18:14...se chystal něco říci, ale Gallio se obrátilŽidům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo...
Skutky 18:19...je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on...
Skutky 18:24...všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma, původem z...
Skutky 18:28...z Boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. ...
Skutky 19:10...po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze...
Skutky 19:17...nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a...
Skutky 19:33...pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexandr pokynul rukou a chtěl před lidem pronést...
Skutky 19:34...pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet: "Veliká je efeská...
Skutky 20:21...kázal vám a učil veřejně i po domech; jak jsem Židům i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v...
Skutky 21:20... Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona...
Skutky 21:21...Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš,...
Skutky 21:27...těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na něj s...
Skutky 21:39...na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho významného města,"...
Skutky 22:3... ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v tomto...
Skutky 22:12...Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře...
Skutky 22:30...občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a...
Skutky 23:12...svědčit i v Římě." Když se rozednilo, někteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít,...
Skutky 23:20...ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že požádají, abys zítra přivedl Pavla...
Skutky 23:27...prokurátora Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to...
Skutky 24:5...sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám...
Skutky 24:9...moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravda....
Skutky 24:18...národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a...
Skutky 24:27...Porcius Festus. Felix se ovšem chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se...
Skutky 25:2...vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a...
Skutky 25:7...Pavla. Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu...
Skutky 25:9...neprovinil." Festus, který se chtěl zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam...
Skutky 25:10..."Stojím před císařským soudem, jemuž podléhámŽidům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš....
Skutky 26:4... Proto prosím, vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v ...
Skutky 26:7...dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději  Židé žalují, králi Agrippo! Co je podle vás neuvěřitelného...
Skutky 26:21...prokazovat své pokání. To je důvod, proč se  Židé v chrámu chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží...
Skutky 28:19...jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrtŽidé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k...
Římanům 1:16...to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost...
Římanům 2:9...duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale...
Římanům 2:10... ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž...
Římanům 2:17...tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a...
Římanům 2:28...i s literou a obřízkou Zákon porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není...
Římanům 2:29...pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchem...
Římanům 3:1...chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid nějakou výhodu? obřízka nějakou cenu? Každopádně,...
Římanům 3:9...Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno:...
Římanům 3:29...vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! Je přece...
Římanům 9:24...ke slávě, totiž na nás, které povolal nejenŽidů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid...
Římanům 10:12..."Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána,...
Římanům 11:11...sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich...
Římanům 15:8... že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i pohané...
1. Korintským 1:22...že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázáníŽidé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my...
1. Korintským 1:23... ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané,...
1. Korintským 1:24... pro pohany bláznovství, ale pro povolané,  Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží...
1. Korintským 9:20...jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem...
1. Korintským 10:32...to dělejte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky...
1. Korintským 12:13...A právě takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním...
2. Korintským 11:24... znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi,...
Galatským 2:13...obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i...
Galatským 2:14... řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš...
Galatským 2:15...nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou...
Galatským 3:28...jste se do Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni...
Koloským 3:11...obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný ŘekŽid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a...
1. Tesalonickým 2:14...jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás...
Zjevení 2:9...jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj...
Zjevení 3:9...ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |