Žid

Hledám varianty 'žid' [ židy (36) židům (28) židů (24) židu (1) židem (5) židé (84) žida (6) žid (21) ]. Nalezeny 193 verše.
2. Královská 25:25...Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě. Všichni od...
Ezdráš 4:4...perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády...
Ezdráš 4:12...služebníků za Eufratem. Oznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzalémě...
Ezdráš 4:23...jejich druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v...
Ezdráš 5:1...prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha...
Nehemiáš 1:2...z Judska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli...
Nehemiáš 2:16...jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům,...
Nehemiáš 3:33...hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval...
Nehemiáš 3:34...zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před svými soukmenovci a před...
Nehemiáš 4:6...je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám vykládali:...
Nehemiáš 6:6...národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, žeŽidy plánuješ vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch...
Nehemiáš 13:16...ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě....
Nehemiáš 13:23...nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich...
Ester 2:5...a učinil tak. V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna Šimeiho, syna...
Ester 3:4...to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním...
Ester 3:6...národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny Židy v celé Xerxově říši, všechen ten mordechajský národ....
Ester 3:13...říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit,...
Ester 4:3... kamkoli dorazilo královské nařízení, nastalŽidů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v...
Ester 4:7...vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách...
Ester 4:13...si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde...
Ester 4:14...Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčetŽidům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého...
Ester 4:16...odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani...
Ester 5:13...je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i...
Ester 6:10...král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor, ...
Ester 6:13...žena Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš...
Ester 8:3...tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se...
Ester 8:5...Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na...
Ester 8:7...svých blízkých?" Král Xerxes královně EsterŽidu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na...
Ester 8:8...prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište královým jménem a...
Ester 8:9...podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a představitelům sto...
Ester 8:11...krále Xerxe a zapečetěné královským prstenemŽidům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit...
Ester 8:13...provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým...
Ester 8:16...purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselíŽidům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné...
Ester 8:17... kam dorazilo královské nařízení, nastaloŽidů veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních...
Ester 9:1...nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své...
Ester 9:2...protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy...
Ester 9:3... místodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl...
Ester 9:5...provinciích a Mordechajův vliv rostl stále vícŽidé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při řeži a...
Ester 9:6...jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli:...
Ester 9:12..."V samotných Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů...
Ester 9:13..."Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek...
Ester 9:15...zákon a deset Hamanových synů bylo pověšenoŽidé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce...
Ester 9:16...mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své...
Ester 9:18...klid, a tak toho dne pořádali hody a veseliceŽidé v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě...
Ester 9:19...a veselice teprve toho dne. A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice,...
Ester 9:20... Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným...
Ester 9:22...a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se...
Ester 9:23...si posílat výslužku a dávat dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém...
Ester 9:24...slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si usmyslel...
Ester 9:25...se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové...
Ester 9:27...listině, co sami zažili a co se jim vyprávěloŽidé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své...
Ester 9:29...nevymizí. Tuto druhou listinu psala spoluŽidem Mordechajem také královna Ester, dcera Abichailova,...
Ester 9:30...s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říše. Přál jim...
Ester 9:31...dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro sebe i...
Ester 10:3...je sepsáno v Kronice králů médských a perských.  Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy...
Jeremiáš 32:12...ten kupní list podepsali, a v přítomnosti všech Židů přísedících na strážním nádvoří. V jejich přítomnosti...
Jeremiáš 38:19..." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k Babyloňanům. Kdyby Babyloňané...
Jeremiáš 40:11... že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama...
Jeremiáš 40:12... syna Achikama, syna Šafanova. Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a...
Jeremiáš 40:15...to nedozví. Proč by měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě shromáždili, by se rozprchli a...
Jeremiáš 41:3...král. Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské...
Jeremiáš 44:1..." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v Dolním Egyptě - v Migdolu, Dafné a Memfisu -...
Jeremiáš 44:24...ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy...
Jeremiáš 44:26...Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví...
Jeremiáš 44:27...bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do...
Jeremiáš 52:28...do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma...
Jeremiáš 52:30...pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů. Celkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce...
Daniel 1:6...do královských služeb. Mezi vybranými byliŽidé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je...
Daniel 3:8... Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi, navěky!" pozdravili krále...
Daniel 3:12...do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon -...
Zachariáš 8:23...všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je...
Matouš 28:15... jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do...
Marek 7:3...(to jest neumytýma) rukama. Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak...
Jan 2:18...je psáno: "Horlivost pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš...
Jan 2:20...chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o...
Jan 3:25...žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k...
Jan 4:9...) Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že tyŽid, žádáš , Samaritánku, o nápoj?" (Židé se totiž se...
Jan 4:22...my víme, koho uctíváme, protože spása vyjdeŽidů. Přichází chvíle, a je tu, kdy praví ctitelé budou...
Jan 6:41...věčný život. A ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na něj reptali, že řekl: " jsem ten chléb, který...
Jan 6:52...dám , je tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát...
Jan 7:15...svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učitŽidé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?"...
Jan 7:35..." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky?...
Jan 8:22...ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu...
Jan 8:31...při těch slovech v něj mnozí uvěřiliŽidům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém...
Jan 8:48...slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý...
Jan 8:52..." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš:...
Jan 8:57...let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než...
Jan 10:19...přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem...
Jan 10:24... v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi...
Jan 10:31...a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim...
Jan 10:33...za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil:...
Jan 11:8...znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít...
Jan 11:19...blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich...
Jan 11:31...byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že...
Jan 11:33...nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnut v duchu a rozrušen...
Jan 11:36...se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého,...
Jan 11:45...a nechte ho jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj...
Jan 11:54... že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do...
Jan 12:9... ale vždycky mít nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen...
Jan 12:11...kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří...
Jan 13:33...Budete hledat, ale říkám vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové...
Jan 18:20...nebo v chrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se...
Jan 18:35...sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi vydali....
Jan 18:38...odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu venŽidům. "Podle je nevinný," řekl jim. "Jak je tu zvykem,...
Jan 19:7...ho sami," řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona...
Jan 19:12..." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel!...
Jan 19:14... kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním!...
Jan 19:20...NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž...
Skutky 2:5...promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot,...
Skutky 2:10...krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté, Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit...
Skutky 2:14...ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco...
Skutky 9:22...důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho...
Skutky 9:23...damašské Židy. Když to trvalo dost dlouhoŽidé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich...
Skutky 9:29...Jeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli...
Skutky 10:28...množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho...
Skutky 11:19...a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po...
Skutky 12:3...Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během...
Skutky 13:43... Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je...
Skutky 13:45...Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě...
Skutky 14:1...radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství...
Skutky 14:2...tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a poštvali je...
Skutky 14:4... Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byliŽidy a druzí s apoštoly. Když se je však pohané i Židé se...
Skutky 14:5...a druzí s apoštoly. Když se je však pohanéŽidé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat,...
Skutky 14:19...davy, aby jim neobětovaly. Vtom ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla...
Skutky 16:3...s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl...
Skutky 16:20...a řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné...
Skutky 17:5...Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční...
Skutky 17:11...příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo...
Skutky 17:13...nemálo vážených řeckých žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v...
Skutky 17:17...model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedyŽidy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi...
Skutky 18:2...vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou...
Skutky 18:4...každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky. Když pak z Makedonie dorazili Silas a Timoteus...
Skutky 18:5... Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu však odporovali a...
Skutky 18:12... Když se však řeckým prokonzulem stal GallioŽidé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před...
Skutky 18:14...se chystal něco říci, ale Gallio se obrátilŽidům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo...
Skutky 18:19...je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on...
Skutky 18:24...všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma, původem z...
Skutky 18:28...z Boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. ...
Skutky 19:10...po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo. Bůh konal skrze...
Skutky 19:17...nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a...
Skutky 19:33...pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexandr pokynul rukou a chtěl před lidem pronést...
Skutky 19:34...pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet: "Veliká je efeská...
Skutky 20:21...kázal vám a učil veřejně i po domech; jak jsem Židům i Řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v...
Skutky 21:20... Potom mu řekli: "Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona...
Skutky 21:21...Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš,...
Skutky 21:27...těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na něj s...
Skutky 21:39...na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho významného města,"...
Skutky 22:3... ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v tomto...
Skutky 22:12...Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře...
Skutky 22:30...občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a...
Skutky 23:12...svědčit i v Římě." Když se rozednilo, někteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít,...
Skutky 23:20...ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že požádají, abys zítra přivedl Pavla...
Skutky 23:27...prokurátora Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to...
Skutky 24:5...sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám...
Skutky 24:9...moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravda....
Skutky 24:18...národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie zastihli v chrámu, když jsem se bez davu a...
Skutky 24:27...Porcius Festus. Felix se ovšem chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se...
Skutky 25:2...vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a...
Skutky 25:7...Pavla. Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu...
Skutky 25:9...neprovinil." Festus, který se chtěl zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam...
Skutky 25:10..."Stojím před císařským soudem, jemuž podléhámŽidům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš....
Skutky 26:4... Proto prosím, vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v ...
Skutky 26:7...dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději  Židé žalují, králi Agrippo! Co je podle vás neuvěřitelného...
Skutky 26:21...prokazovat své pokání. To je důvod, proč se  Židé v chrámu chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží...
Skutky 28:19...jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrtŽidé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k...
Římanům 1:16...to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost...
Římanům 2:9...duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale...
Římanům 2:10... ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž...
Římanům 2:17...tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a...
Římanům 2:28...i s literou a obřízkou Zákon porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není...
Římanům 2:29...pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchem...
Římanům 3:1...chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid nějakou výhodu? obřízka nějakou cenu? Každopádně,...
Římanům 3:9...Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno:...
Římanům 3:29...vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! Je přece...
Římanům 9:24...ke slávě, totiž na nás, které povolal nejenŽidů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše: "Ne svůj lid...
Římanům 10:12..."Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána,...
Římanům 11:11...sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich...
Římanům 15:8... že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i pohané...
1. Korintským 1:22...že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázáníŽidé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my...
1. Korintským 1:23... ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané,...
1. Korintským 1:24... pro pohany bláznovství, ale pro povolané,  Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží...
1. Korintským 9:20...jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem...
1. Korintským 10:32...to dělejte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky...
1. Korintským 12:13...A právě takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním...
2. Korintským 11:24... znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi,...
Galatským 2:13...obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i...
Galatským 2:14... řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš...
Galatským 2:15...nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou...
Galatským 3:28...jste se do Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni...
Koloským 3:11...obrazu svého Stvořitele. Zde není žádný ŘekŽid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a...
1. Tesalonickým 2:14...jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás...
Zjevení 2:9...jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj...
Zjevení 3:9...ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a...

Slova obsahující žid: arcižidobijce (1) požidovštili (1) žid (21) žida (6) židé (84) židem (5) židli (1) židobijce (2) židobijci (1) židovka (1) židovky (1) židovská (3) židovské (8) židovského (7) židovskému (2) židovskou (2) židovsky (1) židovský (21) židovských (7) židovským (8) židovskými (2) židovství (1) židovstvu (1) židovští (16) židu (1) židů (24) židům (28) židy (36)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |