Žeň

Hledám varianty 'žeň' [ žních (4) žní (3) žni (3) žně (11) ženu (131) ženou (62) ženit (4) ženili (4) žení (5) ženě (37) žene (9) žeň (9) hnát (1) hnány (1) hnán (1) hnali (9) hnala (1) hnal (4) ]. Nalezeno 285 veršù.
Genesis 1:27...obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako mužeženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte...
Genesis 2:22... které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je...
Genesis 3:1... která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v...
Genesis 3:4...se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte...
Genesis 3:13...jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:15...prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebouženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a...
Genesis 3:16... On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti...
Genesis 3:17...poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl:...
Genesis 4:1...cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla:...
Genesis 4:17...Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a...
Genesis 4:25...Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest...
Genesis 5:2...jej podle své podoby. Stvořil je jako mužeženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal...
Genesis 8:22... Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setbažeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy...
Genesis 11:31...Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Sarajženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z...
Genesis 12:5...sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož...
Genesis 12:11...hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. ...
Genesis 12:19...‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak...
Genesis 16:3...Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je...
Genesis 19:15... andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest...
Genesis 19:16...otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval....
Genesis 20:3...Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:7... a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe...
Genesis 20:11...místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli  ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je...
Genesis 20:12...mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu...
Genesis 20:17...modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž...
Genesis 21:21...Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého...
Genesis 24:67...matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své...
Genesis 25:1...po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána...
Genesis 25:21... sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho...
Genesis 26:7... Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je...
Genesis 26:8...z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl:...
Genesis 26:10...nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech...
Genesis 26:34... Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu, dceru...
Genesis 27:46...se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych...
Genesis 29:21...Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní...
Genesis 29:28...svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku -...
Genesis 30:4...skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:9... vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna...
Genesis 31:23... třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhyhnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských...
Genesis 32:20...'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k...
Genesis 33:13... Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj...
Genesis 34:4...svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru...
Genesis 34:8...vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte...
Genesis 34:12...dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi...
Genesis 49:31...pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam...
Exodus 6:20...rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše....
Exodus 6:23...Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta...
Exodus 6:25...rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To...
Exodus 18:2...Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími...
Exodus 21:3... Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal...
Exodus 21:4...s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi...
Exodus 21:5...ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán...
Exodus 21:10... chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na...
Exodus 21:22... Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení...
Exodus 21:28...na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho...
Exodus 21:29... ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel. Jestliže...
Exodus 22:15...s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu...
Exodus 23:16...mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi...
Exodus 34:21...dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a...
Exodus 34:22...či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se...
Leviticus 12:7...bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákonženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si...
Leviticus 15:18...nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou...
Leviticus 15:33...majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí...
Leviticus 18:17...bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ...
Leviticus 18:18...si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího...
Leviticus 18:19...obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s...
Leviticus 18:22... jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a...
Leviticus 20:13...padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev...
Leviticus 20:14...- jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí...
Leviticus 20:16...ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev padne na...
Leviticus 20:18...sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil...
Leviticus 21:7...pokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou,...
Leviticus 21:14...se jen s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou...
Leviticus 27:5...do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude...
Leviticus 27:7...od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš...
Numeri 5:3...se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch,...
Numeri 5:18...podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou...
Numeri 5:19...pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a...
Numeri 5:21...jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak ...
Numeri 5:24...je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí  ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz...
Numeri 5:26...díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom  ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči...
Numeri 12:1...pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali...
Numeri 25:8...stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele...
Numeri 31:17...Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která spala s mužem. Všechny dívky, které ještě...
Deuteronomium 1:44... kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vámhnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k...
Deuteronomium 16:9...týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů....
Deuteronomium 17:5...byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a...
Deuteronomium 20:7...ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 21:11...brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji...
Deuteronomium 21:13...s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu....
Deuteronomium 22:14...začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil jsem, že není...
Deuteronomium 22:16... stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje....
Deuteronomium 22:22...zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta...
Deuteronomium 25:5...se s spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozený, jehož...
Deuteronomium 28:30...a nebude, kdo by zachránil. Zasnoubíš seženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v...
Deuteronomium 33:27...náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí,...
Jozue 8:16...ve městě byl zburcován, aby je pronásledovaliHnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V...
Jozue 15:16...udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra...
Jozue 15:17...Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Soudců 1:12...udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova...
Soudců 1:13...bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Soudců 9:40... aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých...
Soudců 13:3... Jeho žena byla neplodná a neměla děti.  ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi...
Soudců 13:9..." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s...
Soudců 13:11...předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten...
Soudců 13:22...byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl...
Soudců 14:1...a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl...
Soudců 14:3...ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci,"...
Soudců 14:7... Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si...
Soudců 14:10...ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha...
Soudců 14:15...odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i...
Soudců 14:20...se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním...
Soudců 15:1...době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl....
Soudců 15:6...z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu...
Soudců 20:45...jich na silnicích dostihli ještě pět tisícHnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak...
Soudců 21:1...Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam...
Soudců 21:7...při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k...
Soudců 21:11...je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli...
Soudců 21:18...Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece...
Růt 4:10...Kiljonovi a Machlonovi. Ano, i Moábku Rútženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému...
Růt 4:13...Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila...
1. Samuel 1:4... Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale...
1. Samuel 1:16... Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení."...
1. Samuel 1:19...se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok...
1. Samuel 2:20...se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys...
1. Samuel 17:52...a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám...
1. Samuel 18:17..."Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul...
1. Samuel 18:27...jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že...
1. Samuel 25:14...z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu...
1. Samuel 25:39...se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám!...
1. Samuel 25:40...nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá...
1. Samuel 25:42...odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly...
1. Samuel 28:8...do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a...
1. Samuel 30:20...získal zpět. Pobral také všechen brav a skotHnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist...
1. Samuel 30:22... kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle...
2. Samuel 3:8...rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k...
2. Samuel 3:14...posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 11:2...královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho...
2. Samuel 11:27...a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v...
2. Samuel 12:9...zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců!...
2. Samuel 12:10...Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od...
2. Samuel 14:2...proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si...
2. Samuel 17:20...nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" "...
2. Samuel 21:9...zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova,...
2. Samuel 23:13... Tito tři z třicítky velitelů sestoupiližních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim...
1. Královská 2:17...Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba,...
1. Královská 2:21...řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku...
1. Královská 3:27..."Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli...
1. Královská 4:11...Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;...
1. Královská 4:15... spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí;...
1. Královská 7:8...palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena,...
1. Královská 16:31...se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel...
2. Královská 4:18...řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dnežních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje...
2. Královská 4:24... Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela,...
2. Královská 8:1...dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl  ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou...
2. Královská 14:9...cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák...
2. Královská 22:14... Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldouženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch....
1. Letopisů 2:18...Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter,...
1. Letopisů 2:24... Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce...
1. Letopisů 2:35...jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan...
1. Letopisů 7:15...také Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův...
1. Letopisů 7:23...ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria,...
1. Letopisů 8:9... narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, Jeuca,...
1. Letopisů 8:29... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur,...
2. Letopisů 25:18...cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák...
Ezdráš 9:2...a Emorejců. Přejímají jejich ohavnostižení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s...
Ezdráš 10:2..."Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však Izrael...
Nehemiáš 10:31...do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Když k nám z okolních národů přivezou zboží...
Nehemiáš 13:27...takovou hanebnost, zrazovali našeho Bohaženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna...
Ester 5:10...se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik...
Ester 6:13...a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo,...
Job 13:25...zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že na sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi...
Job 31:9...vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak ...
Job 38:13... aby uchopila zem za okraje a ničemy z  hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak...
Job 38:24... kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro...
Žalmy 78:26...vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako...
Přísloví 2:16...a jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně,...
Přísloví 5:20...věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin...
Přísloví 6:8...jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš...
Přísloví 6:24...poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně....
Přísloví 6:29... aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdoženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde!...
Přísloví 7:5...nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem z...
Přísloví 10:5... Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k ostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v...
Přísloví 19:14...konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánku;...
Přísloví 20:4...umí každý hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda...
Přísloví 21:9...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší,...
Přísloví 21:19...Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec...
Přísloví 25:24...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá...
Kazatel 7:26...jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží...
Kazatel 7:28...jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného mužeženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem pouze...
Kazatel 9:9... nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl...
Izaiáš 5:11...míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem...
Izaiáš 17:5...vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když sežni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude...
Izaiáš 18:4...horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní. Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě...
Izaiáš 19:1...zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské...
Izaiáš 41:3...mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozháníŽene je, sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve...
Izaiáš 45:10...Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův...
Izaiáš 54:6...zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželkuženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj...
Izaiáš 62:5... tvá země znovu bude manželkou! Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou;...
Jeremiáš 4:11...Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby...
Jeremiáš 4:13.... To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší...
Jeremiáš 6:23...a soucit neznají, burácejí jak mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Jeremiáš 8:6...Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička,...
Jeremiáš 8:20...svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění...
Jeremiáš 13:21...jako spojence? Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to...
Jeremiáš 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto...
Jeremiáš 50:16...z Babylonu rozsévače i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své...
Jeremiáš 50:42...a soucit neznají, burácejí jako mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Pláč 3:43...ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka,...
Ezechiel 1:4... Hle - spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky,...
Ezechiel 18:6...izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí, nikomu...
Ezechiel 26:3...Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru...
Ezechiel 44:22... nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu...
Daniel 11:17...s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu svou...
Ozeáš 1:2...Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti ze smilstva....
Ozeáš 3:1...ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Ozeáš 12:13...utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl...
Amos 4:7...Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm,...
Micheáš 7:5...Teď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před...
Nahum 2:5...hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se...
Abakuk 1:8... Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá....
Abakuk 3:14...hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve...
Malachiáš 2:11...poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí z...
Matouš 5:28...říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé...
Matouš 9:37...ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ...
Matouš 9:38..."Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých...
Matouš 11:11...tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je...
Matouš 13:30...i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a...
Matouš 13:39...zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábelžeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy...
Matouš 18:25...zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil...
Matouš 19:4... "že Stvořitel je od počátkuučinil jako mužeženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své...
Matouš 19:10...si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužemženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci...
Matouš 22:24... že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U...
Matouš 22:25... ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím...
Matouš 24:38... Stejně jako ve dnech před potopou jedli a piliženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a...
Matouš 26:10...a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco krásného....
Marek 4:29...dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým...
Marek 10:6...počátku stvoření je ale Bůhučinil jako mužeženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke...
Marek 12:19... že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomka....
Marek 12:25...Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně...
Lukáš 4:29...v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstalihnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich...
Lukáš 7:28...tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší...
Lukáš 7:39...si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to...
Lukáš 7:44...Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k  ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel...
Lukáš 7:50...to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale  ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom...
Lukáš 8:29...v okovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš....
Lukáš 10:2...města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně,...
Lukáš 14:26...mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matceženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním...
Lukáš 17:27... tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a piliženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy....
Lukáš 17:32...na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí....
Lukáš 18:29...Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu...
Lukáš 20:28... že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka....
Lukáš 20:34...Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku...
Lukáš 20:35...příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou...
Jan 4:27...přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s ...
Jan 4:35...oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k...
Jan 4:42...jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více.  ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami...
Jan 8:3...učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed...
Jan 8:9...nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se :...
Skutky 19:29...Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na...
Římanům 1:27... Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají...
1. Korintským 7:3...muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži...
1. Korintským 7:14... Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým...
1. Korintským 7:27...se o rozvod. Jsi rozveden? Nesnaž se najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to...
1. Korintským 7:33...ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se...
1. Korintským 7:38...dívku nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je...
1. Korintským 11:9... ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu...
1. Korintským 11:12... Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu - a všechno společně je z Boha. Posuďte sami: je...
1. Korintským 11:15... že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako...
Efeským 5:28...své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v...
Filipským 3:12...bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl...
Filipským 3:14...za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnouŽenu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání...
Zjevení 2:20...dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla...
Zjevení 12:4...a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho...
Zjevení 12:13... že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná...
Zjevení 12:15...a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě...
Zjevení 12:16...vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své...
Zjevení 12:17...ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího...
Zjevení 14:15...na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srpžni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!"...
Zjevení 17:3...A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a...
Zjevení 17:6...NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když...

Slova obsahující žeň: nežeňte (3) odežeň (2) ožeňte (1) prožeň (1) rozežeň (1) sežeňte (1) stěžeň (1) vyžeň (4) vyžeňte (1) žeň (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |