Štěstí

Hledám varianty 'štěstí' [ štěstím (5) štěstí (28) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 30:11...Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo  štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně...
Job 7:7...Bože, můj život je pouhý vzdech, oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které vidí teď,...
Job 20:5...na zem postaven, radost ničemů je velmi krátkáštěstí bezbožných je chvilkové. I kdyby jeho hrdost k nebi...
Job 21:13...a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu...
Job 21:16...nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často...
Job 36:11...poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou,...
Žalmy 4:7...v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám  štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" ...
Žalmy 43:4... Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radosti, chválit budu na citeře, Bože, můj...
Žalmy 67:5...všechny národy! všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ!...
Žalmy 85:13...k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost před...
Žalmy 90:14...se! Hned za svítání svou láskou nasyť násštěstím zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak...
Žalmy 106:5...přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem ...
Přísloví 2:9...porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejde, vědění když tvou...
Přísloví 13:21...kamarádí s tupci, ztroskotá. Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou. Dobrý člověk...
Přísloví 16:20...dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený! Kdo moudré...
Přísloví 17:20... říká si o potíž. Kdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil...
Přísloví 18:22... jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě...
Přísloví 19:8...rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se držíštěstí dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam...
Přísloví 23:24... kázeň, rozumnost. Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i...
Přísloví 23:25...i matka tedy mají radost, tvoji rodičku  štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj...
Kazatel 2:3...moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem...
Kazatel 3:12... do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst...
Kazatel 3:22...mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť...
Kazatel 5:17... ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom...
Kazatel 6:3...velké spousty let, kdyby však v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám, že i potracené...
Kazatel 6:6...ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což všichni tamtéž nemíří? Veškeré...
Kazatel 6:12...všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako...
Kazatel 7:14...narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako...
Kazatel 8:15...radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovat. Jen to mu totiž...
Izaiáš 62:5... tak se tvůj Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou! Jeruzaléme,...
Izaiáš 65:14...zklamaní. Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet budete samou...
Izaiáš 65:18...z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma,...

Slova obsahující štěstí: neštěstí (134) neštěstím (14) štěstí (28) štěstím (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |