Štítů

Hledám varianty 'štítů' [ štíty (24) štítů (5) štítem (7) štíte (1) štít (33) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 15:1...slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine,...
Deuteronomium 33:29...ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví...
Soudců 5:8...nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem...
2. Samuel 1:21...zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem!...
2. Samuel 8:7... kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do...
2. Samuel 22:3...Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, skrýš, vítězství -...
2. Samuel 22:31...Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě...
2. Samuel 22:36... ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi...
1. Královská 10:17...jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 3 hřivny...
1. Královská 14:26...paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
1. Královská 14:27...nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
2. Královská 11:10...Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní se rozestavěli,...
2. Královská 19:32...šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města...
1. Letopisů 5:18...měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti...
1. Letopisů 18:7... kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do...
2. Letopisů 9:16...vynaložil 600 šekelů tepaného zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 300 šekelů...
2. Letopisů 11:12...velitele, zásoby potravin, oleje a vína a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a...
2. Letopisů 12:9...paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
2. Letopisů 12:10...nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
2. Letopisů 12:11...chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se...
2. Letopisů 14:7...a oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích štítem a lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu...
2. Letopisů 17:17...Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených lukyštíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců...
2. Letopisů 23:9...oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézyštíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom...
2. Letopisů 25:5...300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopímštítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000...
2. Letopisů 26:14...proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancíři, luky a praky na vrhání...
2. Letopisů 32:5...ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraníštítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů....
2. Letopisů 32:27...poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámůštítů a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vína i oleje,...
Nehemiáš 4:10...polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopímištíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl...
Job 15:26... tvrdošíjně se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem...
Žalmy 3:4...nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo  štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem...
Žalmy 7:11... ty zkoumáš srdce i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh je spravedlivý...
Žalmy 18:3...Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je...
Žalmy 18:31...Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě...
Žalmy 18:36... ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil ses,...
Žalmy 28:7...že vyslyšel prosby! Hospodin je síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, ...
Žalmy 33:20...duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno...
Žalmy 35:2... kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těm,...
Žalmy 47:10...se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lidŠtíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil! ...
Žalmy 59:12...jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich...
Žalmy 76:4...tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, mečštít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách...
Žalmy 84:10...modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí!...
Žalmy 84:12...ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunceštít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro...
Žalmy 91:4...svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečíštít jeho věrnosti obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy...
Žalmy 115:9...Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocníkštít je takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehni -...
Žalmy 115:10...Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocníkštít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina...
Žalmy 115:11...ctí, na Hospodina spolehni - pomocníkštít je takových! Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání...
Žalmy 119:114... tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci,...
Žalmy 144:2...pevný hrad, útočiště, záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává. Co je,...
Přísloví 2:7...z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chováštítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami...
Přísloví 30:5...A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej...
Píseň 4:4...je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na zavěšeno, pavézy všech mužů udatných....
Izaiáš 21:5... Jídlo. Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ...
Izaiáš 22:6... muži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili...
Izaiáš 37:33...šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města...
Jeremiáš 46:3...král Nabukadnezar porazil): "Chystejte štíty, pavézy, vzhůru do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do...
Jeremiáš 46:9... vzhůru do boje - Habešané i Libyjci třímající štíty spolu s Lydijci vyzbrojenými luky. Bude to den...
Jeremiáš 51:11...Hospodin, náš Bůh!" Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se...
Ezechiel 23:24...s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézamištíty a přilbami, svěřím jim rozsudek, aby ztrestali...
Ezechiel 26:8...val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří...
Ezechiel 27:10...z Persie, Lydie i Libye bojují za tebe. Své štíty a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé...
Ezechiel 32:27...válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země...
Ezechiel 38:4...v plné výstroji, nesčetný zástup s pavézamištíty, všechny vyzbrojené meči, Peršany, Habešany i Libyjce...
Ezechiel 38:5... Peršany, Habešany i Libyjce s nimi, všechny se štíty a přilbami, Gomera se všemi jeho šiky i Bet-togarmu z...
Ezechiel 39:9...izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraněštíty i pavézy, luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi...
Nahum 2:4...plenili a jeho ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se...
Nahum 2:6...přispěchají na hradby, kolem nich je obléhací štít. Říční stavidla se protrhla! Palác se...
Efeským 6:16...kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |