Štít

Hledám varianty 'štít' [ štíty (24) štítů (5) štítem (7) štíte (1) štít (33) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 15:1...slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine,...
Deuteronomium 33:29...ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví...
Soudců 5:8...nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem...
2. Samuel 1:21...zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem!...
2. Samuel 8:7... kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do...
2. Samuel 22:3...Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, skrýš, vítězství -...
2. Samuel 22:31...Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě...
2. Samuel 22:36... ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi...
1. Královská 10:17...jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 3 hřivny...
1. Královská 14:26...paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
1. Královská 14:27...nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
2. Královská 11:10...Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní se rozestavěli,...
2. Královská 19:32...šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města...
1. Letopisů 5:18...měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti...
1. Letopisů 18:7... kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do...
2. Letopisů 9:16...vynaložil 600 šekelů tepaného zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 300 šekelů...
2. Letopisů 11:12...velitele, zásoby potravin, oleje a vína a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a...
2. Letopisů 12:9...paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král...
2. Letopisů 12:10...nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do...
2. Letopisů 12:11...chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se...
2. Letopisů 14:7...a oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích štítem a lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu...
2. Letopisů 17:17...Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených lukyštíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců...
2. Letopisů 23:9...oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézyštíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom...
2. Letopisů 25:5...300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopímštítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000...
2. Letopisů 26:14...proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancíři, luky a praky na vrhání...
2. Letopisů 32:5...ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraníštítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů....
2. Letopisů 32:27...poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámůštítů a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vína i oleje,...
Nehemiáš 4:10...polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopímištíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl...
Job 15:26... tvrdošíjně se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem...
Žalmy 3:4...nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo  štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem...
Žalmy 7:11... ty zkoumáš srdce i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh je spravedlivý...
Žalmy 18:3...Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je...
Žalmy 18:31...Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě...
Žalmy 18:36... ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil ses,...
Žalmy 28:7...že vyslyšel prosby! Hospodin je síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, ...
Žalmy 33:20...duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno...
Žalmy 35:2... kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těm,...
Žalmy 47:10...se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lidŠtíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil! ...
Žalmy 59:12...jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich...
Žalmy 76:4...tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, mečštít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách...
Žalmy 84:10...modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí!...
Žalmy 84:12...ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunceštít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro...
Žalmy 91:4...svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečíštít jeho věrnosti obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy...
Žalmy 115:9...Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocníkštít je takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehni -...
Žalmy 115:10...Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocníkštít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina...
Žalmy 115:11...ctí, na Hospodina spolehni - pomocníkštít je takových! Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání...
Žalmy 119:114... tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci,...
Žalmy 144:2...pevný hrad, útočiště, záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává. Co je,...
Přísloví 2:7...z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chováštítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami...
Přísloví 30:5...A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej...
Píseň 4:4...je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na zavěšeno, pavézy všech mužů udatných....
Izaiáš 21:5... Jídlo. Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ...
Izaiáš 22:6... muži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj štít! Vozy zaplavily tvá krásná údolí, brány obklopili...
Izaiáš 37:33...šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města...
Jeremiáš 46:3...král Nabukadnezar porazil): "Chystejte štíty, pavézy, vzhůru do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do...
Jeremiáš 46:9... vzhůru do boje - Habešané i Libyjci třímající štíty spolu s Lydijci vyzbrojenými luky. Bude to den...
Jeremiáš 51:11...Hospodin, náš Bůh!" Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se...
Ezechiel 23:24...s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézamištíty a přilbami, svěřím jim rozsudek, aby ztrestali...
Ezechiel 26:8...val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří...
Ezechiel 27:10...z Persie, Lydie i Libye bojují za tebe. Své štíty a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé...
Ezechiel 32:27...válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země...
Ezechiel 38:4...v plné výstroji, nesčetný zástup s pavézamištíty, všechny vyzbrojené meči, Peršany, Habešany i Libyjce...
Ezechiel 38:5... Peršany, Habešany i Libyjce s nimi, všechny se štíty a přilbami, Gomera se všemi jeho šiky i Bet-togarmu z...
Ezechiel 39:9...izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraněštíty i pavézy, luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi...
Nahum 2:4...plenili a jeho ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v šatu z šarlatu. Vozy se...
Nahum 2:6...přispěchají na hradby, kolem nich je obléhací štít. Říční stavidla se protrhla! Palác se...
Efeským 6:16...kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho...

Slova obsahující štít: dštít (1) leštíte (1) neštítí (1) odpouštíte (1) opouštíte (1) štít (33) štíte (1) štítek (3) štítem (7) štítí (1) štítíš (1) štítit (4) štítíte (1) štítonoš (1) štítonošem (1) štítů (5) štíty (24) vypouštíte (1) zaštítěn (2) zaštítí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |