Špatností

Hledám varianty 'špatností' [ špatností (4) špatnosti (16) špatnostem (1) špatnost (24) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 44:5...a používá ho k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova...
Exodus 23:2...svědectvím. Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod vlivem většiny. Nestraň...
Deuteronomium 17:2...by v očích Hospodina, tvého Boha, spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu a odešli sloužit a...
Deuteronomium 17:5...ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti....
Deuteronomium 19:20...o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se...
Deuteronomium 31:29... Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec...
2. Samuel 13:16...ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On však nedbal,...
2. Samuel 16:8...do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl...
2. Královská 17:9...izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých...
Nehemiáš 13:7...se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na...
Nehemiáš 13:17...Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu!...
Job 15:5...bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne -...
Job 22:5...pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří...
Žalmy 21:12...potomstvo z lidí vymizí! Ano, chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je...
Žalmy 55:11...rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdechšpatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě,...
Žalmy 94:23...jejich zvrácenost na obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je vyhladí! ...
Žalmy 106:43...je, oni ho ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň,...
Žalmy 107:34...v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera,...
Žalmy 125:3... aby spravedliví ruce nevztáhli k páchání špatnosti. K dobrým se, Hospodine, dobře zachovej, k těm,...
Přísloví 11:19... Spravedlnost jistě k životu vede, honba za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí,...
Přísloví 20:30... ozdobou starců šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce je...
Kazatel 7:15...se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností. Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý....
Jeremiáš 2:19...aby ses napila z řeky Eufrat? Za vyučenou ti  špatnost tvá, tvé odvrácení vytrestá. Poznáš a uvidíš,...
Jeremiáš 22:22...se konečně budeš hanbit a stydět za všechny své špatnosti. Uvelebila ses v Libanonu, v hnízdečku mezi...
Jeremiáš 23:14...dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od své špatnosti. Všichni jsou pro jako Sodoma, všichni v tom...
Ezechiel 6:9...po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají,...
Ezechiel 14:3...modly a stavějí si před oči to, co je vedešpatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k...
Ezechiel 14:4...modly a stavěl si před oči to, co ho vedešpatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, Hospodin...
Ezechiel 14:7...modly a stavěl si před oči to, co ho vedešpatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se ...
Ezechiel 16:57...jako přísloví, než došlo k odhalení tvé vlastní špatnosti? Teď se ti ale vysmívají Edomky i Filištínky a...
Ezechiel 18:18... okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem špatnosti. Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy...
Ezechiel 31:11...vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost zaslouží. Zavrhl jsem ho a cizáci, ti...
Ozeáš 4:8...mého lidu za hřích, dychtivě baží po jejich špatnosti. Kněz proto dopadne tak jako lid - budu je...
Jonáš 1:2... toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na...
Micheáš 2:1...ti do vyhnanství! Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! od svítání je...
Matouš 24:12...proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá do...
Skutky 3:26...požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu, přišli na ...
Skutky 8:22...srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce...
1. Korintským 5:8...slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti...
Jakub 1:21...nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které ...
Jakub 3:16...a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost. Moudrost, která je shůry, je ale především čistá,...
1. Petr 2:16...jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte,...
2. Petr 2:13...vlastní zkaženost je zničí - odplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na...
2. Petr 2:15... syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice...
1. Jan 5:17...smrti a neříkám, aby se modlil za takový. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti. Víme,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |