Špatného

Hledám varianty 'špatného' [ špatným (1) špatný (4) špatnou (6) špatného (10) špatné (15) špatná (3) ]. Nalezeny 34 verše.
Numeri 13:19...hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo...
Deuteronomium 17:1...ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Ve...
2. Samuel 19:36... osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a...
1. Královská 14:6... Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin...
2. Královská 2:19...městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou...
2. Královská 4:41...všem, se najedí." A v hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl...
2. Letopisů 20:35...s izraelským králem Achaziášem, což byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské...
Job 1:22...ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby...
Job 6:30...Jsem přece v právu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by zničilo? Nemá člověk na...
Přísloví 2:12...chránit, rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou moudrost ochrání, před každým, kdo mluví...
Přísloví 6:24...světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem...
Přísloví 20:14... nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, ...
Přísloví 25:10... Ten, kdo to uslyší, potom potupí , tvá špatná pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných...
Přísloví 30:20...pojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže...
Jeremiáš 2:5...Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak daleko? Marnost následovali...
Jeremiáš 24:2...uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné fíky, tak špatné, že nešly jíst. "Co vidíš,...
Jeremiáš 24:3...jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné jsou tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal...
Jeremiáš 24:8...se usadili v Egyptě, ty všechny pokládám za špatné fíky, praví Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst....
Jeremiáš 29:17...s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hladem a...
Matouš 7:17...Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovocešpatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé...
Matouš 7:18... Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který...
Matouš 13:48...si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodí. Totéž se bude dít na konci světa:...
Matouš 15:19...a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže,...
Lukáš 6:43...třísku z oka svého bratra. Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré ovoce,...
Jan 7:18...ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás...
Jan 18:23...se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak...
Římanům 14:20...kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka jídlem. Je lepší nejíst maso,...
1. Korintským 8:7...k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud...
1. Korintským 15:33...a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné vztahy kazí mravy." Opravdu se vzpamatujte a...
2. Korintským 6:8...napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom...
1. Timoteus 6:1...veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto...
Titus 2:5...a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i...
Židům 10:22... v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se...
Jakub 2:4...mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem? Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |