Šlo

Hledám pøesnì 'šlo'. Nalezeno 29 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 21:11... s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápilaŠlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se...
Genesis 42:3...nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí....
Genesis 43:12...vašich vaků, a odneste to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se...
Exodus 38:24...kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a...
Deuteronomium 11:6... jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to...
Jozue 22:22...Hospodin! On to a to i Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu - pak nám,...
Soudců 18:7...vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v...
1. Samuel 8:3...Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otceŠlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo. Všichni...
1. Samuel 14:39...je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu...
2. Samuel 19:41...do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom...
2. Královská 2:7...A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde...
2. Královská 14:9...dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce...
2. Královská 23:8...vchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin...
1. Letopisů 26:27...tisíců a stovek i ostatní velitelé vojskaŠlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu...
2. Letopisů 7:11...královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit,  šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy...
2. Letopisů 25:18...dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil...
2. Letopisů 31:2...plnili své kněžské či levitské úkoly,  šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o...
2. Letopisů 31:21... svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal,  šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého...
Izaiáš 34:12... Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži vymizí....
Pláč 3:58...ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil!...
Malachiáš 2:15...Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jednímŠlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní...
Lukáš 23:27... a naložili mu kříž, aby ho nesl za JežíšemŠlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním...
Skutky 18:14...Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás...
Skutky 21:16...do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cesareje šlo s námi, aby nás dovedli k jistému Mnásonovi z Kypru,...
Skutky 24:21...na našli, když jsem stál před Veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před...
Římanům 9:9...těla, ale za símě se počítají děti zaslíbeníŠlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a...
Římanům 15:20...vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliemŠlo mi o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě...
Galatským 4:15...to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem se snad...
Zjevení 6:8...toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby...

Slova obsahující šlo: došlo (13) našlo (9) nenašlo (2) nepřišlo (7) nešlo (6) nevyšlo (1) nevzešlo (1) odešlo (4) pošlou (3) předešlou (1) přešlo (3) přišlo (58) sešlo (7) šlo (30) vešlo (3) vyšlo (19) vzešlo (5) zašlo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |