Šli

Hledám pøesnì 'šli'. Nalezeno 140 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 9:23...tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni...
Genesis 14:24...to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po...
Genesis 22:6...syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama....
Genesis 22:8...oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil,...
Genesis 32:7...'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je...
Genesis 37:35...mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstališli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli!...
Genesis 50:14...a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři...
Genesis 50:18...se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Exodus 5:1...na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 12:28...lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 15:22...od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary,...
Exodus 33:6...se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a...
Exodus 34:16...pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, jdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny,...
Numeri 12:4...Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin...
Numeri 13:31...tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je...
Numeri 14:6...izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův...
Numeri 14:38... zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a...
Numeri 16:25... Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstalšel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za...
Numeri 31:27...Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli...
Numeri 31:28...bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden...
Numeri 32:39... přejmenovali. Synové Machira, syna Manasesovašli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam...
Deuteronomium 1:19...a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli...
Deuteronomium 1:31...člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili...
Deuteronomium 31:14... kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy šli a postavili se do Stanu setkávání. Hospodin se ve Stanu...
Jozue 2:1...tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a...
Jozue 3:6..." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvyjděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před...
Jozue 6:23...jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence...
Jozue 7:2...u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim,  jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj....
Jozue 8:9... Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem,...
Jozue 10:24...izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na...
Jozue 14:8...podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem...
Jozue 24:17...a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli....
Soudců 9:6...i všichni z Bet-mila se potom shromáždilišli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili...
Soudců 9:49...po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větevšli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji...
Soudců 12:1...směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali...
Soudců 15:6...ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?"...
Soudců 18:13...říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se...
Soudců 18:24...jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti...
Soudců 19:14...do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce ...
Soudců 20:23...místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali se...
Soudců 21:23...veselice odvedl manželku, kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá...
1. Samuel 4:4...trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli...
1. Samuel 6:6...vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy...
1. Samuel 9:10..." řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k...
1. Samuel 9:14... Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim...
1. Samuel 10:14...oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezeníšli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co...
1. Samuel 25:9... co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně, jak...
1. Samuel 26:12...David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vodyšli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo...
1. Samuel 30:10...Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k...
1. Samuel 30:21...Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti,...
1. Samuel 30:22...nim přistoupil a pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle...
1. Samuel 31:12...se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazilišli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé...
2. Samuel 4:6...a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž...
2. Samuel 4:7...ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavušli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k...
2. Samuel 7:7... Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému...
2. Samuel 11:21...Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj...
2. Samuel 15:11...se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak...
2. Samuel 17:21... Když byli pryč, vylezli ti dva ze studnyšli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit....
2. Samuel 23:17...chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužůŠli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové...
1. Královská 13:25...stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola...
2. Královská 2:2...živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí...
2. Královská 2:4...živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za...
2. Královská 2:6...živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi....
2. Královská 2:11... tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle...
2. Královská 7:8...o život. Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si...
2. Královská 9:35...pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku, nohy a...
2. Královská 22:14...Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna...
1. Letopisů 12:32...18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni...
1. Letopisů 17:6... Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému...
2. Letopisů 26:17...a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam šli za ním. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu:...
2. Letopisů 29:15... Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak...
2. Letopisů 29:18...a šestnáctého dne prvního měsíce byli hotoviŠli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili...
Ezdráš 7:28... osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich...
Nehemiáš 8:12..."Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se...
Nehemiáš 8:16...si přístřešky, jak je předepsáno." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili přístřešky - na...
Job 9:32... abych se mu postavil, abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás...
Job 42:9...Temanský, Bildad Šuchský a Sofar Naámský tedy šli a udělali, co jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba...
Žalmy 68:26... průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu...
Izaiáš 9:15...lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich...
Izaiáš 30:4...Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť...
Izaiáš 49:18...- ti všichni se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živ, praví Hospodin, všechny si je připneš...
Jeremiáš 19:10...' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 43:7...proroka Jeremiáše a Barucha, syna NeriášovaŠli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli do...
Ezechiel 25:3... když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto teď vydám do vlastnictví kmenům...
Daniel 6:13...Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o pomocŠli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt:...
Amos 2:4...svést svými podvody, za kterými jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské...
Matouš 4:20...z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítěšli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba...
Matouš 4:22...je a oni hned opustili loď i svého otcešli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v...
Matouš 8:10...to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou...
Matouš 9:27...o tom se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi,...
Matouš 9:31..."Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli,...
Matouš 11:8...Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí...
Matouš 11:9...vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na...
Matouš 13:28...' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při...
Matouš 14:12...ji dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a...
Matouš 18:31...jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceniŠli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho...
Matouš 19:27...se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustilišli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amen,...
Matouš 20:5...mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal...
Matouš 21:6...na oslu, na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s...
Matouš 27:66...jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými. Když...
Marek 1:18...udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítěšli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho...
Marek 1:29...roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi...
Marek 5:14...a rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a...
Marek 6:1...jim také, dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s...
Marek 6:12...z nohou prach na svědectví proti nim." A tak šli a vyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho...
Marek 10:28...se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustilišli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že...
Marek 11:9...pak ratolesti, které nařezali v polích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: "Hosana!"...
Marek 11:20...pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů...
Marek 16:12...z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm...
Marek 16:13...jiným způsobem na cestě, když šli na venkovŠli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec...
Lukáš 2:3...Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se...
Lukáš 5:11...s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustilišli za ním. Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž...
Lukáš 7:25...Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Pohleďte, ti,...
Lukáš 7:26...vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na...
Lukáš 8:35...to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho...
Lukáš 9:13...pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo...
Lukáš 9:52...do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše...
Lukáš 9:56...se však obrátil a okřikl jeŠli tedy do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu ...
Lukáš 17:14... smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím." A jak šli, byli očištěni. Jakmile...
Lukáš 18:10...pohrdali, vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí...
Lukáš 18:28...ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustilišli jsme za tebou." "Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš,...
Lukáš 18:39... Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, mlčí, ale on křičel tím...
Lukáš 24:24... Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly,...
Jan 1:39..."Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo...
Jan 4:30... co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?" Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili:...
Jan 6:68...tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života...
Jan 15:16...vybral vás, ne vy . Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec...
Jan 18:15...člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem, a tak...
Jan 21:3...Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou,"...
Skutky 3:1...zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl...
Skutky 13:14... dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení Zákona a...
Skutky 13:43...rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali,...
Skutky 14:1...plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké...
Skutky 16:16..." A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla...
Skutky 16:38...ne! přijdou a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou...
Skutky 16:39... že to jsou římští občané, polekali sešli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, ...
Skutky 20:5...z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie. Ti šli napřed a čekali v Troadě na nás, kteří jsme po Svátku...
Židům 11:35... Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho...
1. Petr 2:21...trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: "On se nikdy nedopustil hříchu a v...

Slova obsahující šli: domýšlivec (1) domýšliví (3) domýšlivý (1) došli (32) krášlil (1) krášlit (2) našli (47) nedošli (2) nenašli (17) nepřešli (3) nepřišli (7) nešli (5) nevešli (5) nevyšli (3) obešli (8) odešli (71) pošli (25) prošli (22) přešli (10) přišli (309) rozešli (5) sešli (33) strašlivé (1) strašlivě (2) strašliví (1) strašlivou (2) strašlivý (1) šli (141) ušli (4) vešli (25) vyšli (92) vzešli (3) zašli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |