Šlapat

Hledám varianty 'šlapat' [ šlapou (2) šlapete (2) šlapeš (2) šlapejte (1) šlapej (1) šlape (3) šlapat (7) šlapán (1) šlapali (4) šlapal (3) ]. Nalezeno 26 veršù.
Deuteronomium 33:29... se tví nepřátelé před tebou krčí a ty jim šlapeš po šíji!" Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na...
Soudců 9:27...dali důvěru. Vyšli na vinice, sklízeli hroznyšlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu...
Nehemiáš 13:15...V těch dnech jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají...
Job 24:11...snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní, raněné...
Žalmy 44:6...jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo...
Izaiáš 1:12...ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti!...
Izaiáš 3:15...Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů....
Izaiáš 63:2...jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů...
Izaiáš 63:3...krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve...
Izaiáš 63:6...prchlivostí jsem se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí jsem je opojil, jejich krev...
Pláč 1:15...shromáždil, aby rozdrtil mládence. Hospodin šlapal v lisu panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z...
Joel 4:13...národy v okolí. Uchopte srp, sklizeň dozrálaŠlapejte hrozny, lis je plný, káď přetéká; jejich...
Amos 8:4...mrtvol! Všude ticho." Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích, vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se...
Amos 9:13...Hospodin, kdy žence dožene oráč a toho, kdo šlape hrozny, rozsévač. Hory budou tehdy vínem oplývat a...
Micheáš 1:3...- Hospodin opouští svůj příbytek, sestupuješlape po výšinách země! Hory se pod ním rozpouštějí,...
Micheáš 5:4... k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů proti nim postavíme...
Micheáš 5:5... k nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba...
Nahum 3:14...vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevniŠlapej hlínu, mačkej jíl, chop se formy na cihly! Stejně ...
Abakuk 3:12... Ve svém rozhořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého...
Zachariáš 9:8...kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu nebude šlapat tyran - teď z nich nespustím svůj zrak! Jásej...
Lukáš 10:19...spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a...
Lukáš 12:1...shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům:...
Lukáš 21:24...zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní." "Na slunci,...
Zjevení 11:2...a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. Zmocním ale dva...
Zjevení 14:20...je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev po uzdy koní...
Zjevení 19:15... On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na...

Slova obsahující šlapat: šlapat (7) zašlapat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |