Šla

Hledám pøesnì 'šla'. Nalezeny 32 verše. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 19:33...A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla,...
Genesis 19:35...tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když...
Genesis 21:16...v měchu došla, složila dítě pod jedním keřemšla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si...
Genesis 21:19...Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vodyŠla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak...
Genesis 25:22... řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou...
Genesis 50:8...přední dvořané i všichni egyptští hodnostářiŠla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho...
Numeri 22:23...v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cestyšla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na...
Soudců 4:10...i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužůšla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních...
Soudců 11:38...a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se...
Soudců 13:6...zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž,...
Růt 2:3...to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla NoemiŠla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A...
Růt 2:15...zrní, jedla do sytosti a ještě zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal:...
1. Samuel 1:7...plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se...
2. Samuel 13:8...bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se,...
2. Samuel 14:4...ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala:...
1. Královská 2:19...Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král...
1. Královská 17:15... do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli...
2. Královská 4:5...těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni...
2. Královská 4:7...další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došelŠla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej...
Ester 9:25...los), kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby se ten...
Píseň 4:8...Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku Seníru,...
Ezechiel 1:18...nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola...
Matouš 15:22...a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade...
Marek 3:7...radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta...
Marek 6:24...jakékoli přání do polovice mého království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O...
Marek 16:10...Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a...
Jan 11:29..."Mistr je tu a volá ." Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do...
Jan 11:31...domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstalašla ven, a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde plakat k...
Jan 20:1... neboť byl blízko. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla...
Jan 20:18...Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl....
Skutky 21:36...ho vojáci kvůli násilí davu museli néstŠla za ním totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč s ním!" Když...
Zjevení 13:3... ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který...

Slova obsahující šla: bišlam (1) došla (8) nadešla (3) našla (4) nenašla (5) nepřišla (8) nešla (3) nešlapá (1) nešlape (2) nevešla (1) nevyšla (1) odešla (19) ošlapanou (1) pošla (1) pošlapají (1) pošlapal (3) pošlapali (1) pošlapalo (2) pošlapaná (1) pošlapání (1) pošlapáno (1) pošlapáš (1) pošlapáváte (1) pošlape (1) pošlapej (1) pošlapeš (1) pošlapou (1) prošla (3) přešla (1) přešlapovali (1) přišla (69) rozešla (1) rozšlape (1) sešla (3) šla (32) šlachami (2) šlachu (1) šlachy (3) šlapal (3) šlapali (4) šlapán (1) šlapat (7) šlape (3) šlapej (1) šlapejte (1) šlapeš (2) šlapete (2) šlapou (2) ušlapal (2) vešla (9) vyšla (18) vyšlapaná (1) vzešla (8) zašla (2) zašlapána (1) zašlapáno (1) zašlapat (1) zašlapávají (1) zašlapou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |