Škodě

Hledám varianty 'škodě' [ škody (2) škodu (11) škodou (1) škodíte (1) škodit (3) škodilo (1) škodili (1) škodil (2) škodí (8) škodě (3) škoda (2) škod (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 31:39... jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co...
Exodus 22:2... bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán....
Exodus 22:5...pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze...
Numeri 5:7...tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to...
Numeri 5:8...nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to...
1. Samuel 14:29...' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se...
2. Samuel 18:32...mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S...
1. Královská 20:7...a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro ...
2. Královská 12:6...jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani...
2. Královská 12:7...ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal...
2. Královská 12:8...i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další...
2. Královská 22:5... aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům, stavitelům...
Ezdráš 4:13...odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladně. Poněvadž jsme však trvale oddáni...
Ezdráš 4:15...nalezneš a zvíš, že to město se bouřiloškodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna...
Ezdráš 4:22...každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi,...
Job 35:8...Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen...
Přísloví 8:36...přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjíškodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem...
Přísloví 13:13...je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou...
Přísloví 18:24...hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší...
Přísloví 24:8...obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by škodil, toho pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou...
Přísloví 24:15... ničemo, u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát...
Přísloví 29:24...ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí...
Píseň 2:15...nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj milý je můj a jsem...
Jeremiáš 7:6...prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v ...
Daniel 11:17...dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však nepodaří a nesplní. Obrátí tedy...
Skutky 27:10...mého by plavba skončila neštěstím a velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!"...
Skutky 27:21...z Kréty, ušetřili bychom si toto neštěstíškodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když...
1. Korintským 3:15... získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň....
1. Korintským 6:7...raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy ale křivdíte a škodíte, a to vlastním...
1. Korintským 6:8...Proč raději netrpíte škodu? Vy ale křivdíteškodíte, a to vlastním bratrům! Copak nevíte, že...
1. Korintským 11:17...za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se...
2. Korintským 7:9...s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke...
Filemon 1:18... přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL...
Zjevení 7:2...hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: "Neškoďte zemi ani moři ani stromům,...
Zjevení 22:11...této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a kdo je špinavý, se dál špiní....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |