Šiky

Hledám varianty 'šiky' [ šiky (11) šikům (1) šiků (3) šiku (8) šik (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 13:18... Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal...
Jozue 1:14...v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim,...
Jozue 4:12...s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene...
1. Samuel 17:8...šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do...
1. Samuel 17:10...ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když...
1. Samuel 17:20... Dorazil k okraji tábora, právě když vojskošiku vyráželo s válečným pokřikem. Izraelci i Filištíni se...
1. Samuel 17:21... Izraelci i Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a...
1. Samuel 17:22... David nechal své věci u hlídače zásob a běželšiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě...
1. Samuel 17:26...Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako...
1. Samuel 17:36...neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který ...
1. Samuel 17:45...ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do ruky,...
1. Samuel 23:3...ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu...
2. Samuel 2:25...ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak...
Job 19:12...mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj...
Žalmy 3:7...zas - Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když svírají ze všech stran....
Žalmy 60:12...ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v...
Žalmy 108:12... Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana...
Přísloví 30:27...kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v...
Píseň 6:4... lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi...
Píseň 6:10...překrásná, čistá jak slunce zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co raší...
Ezechiel 37:10...se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý...
Ezechiel 38:6...se štíty a přilbami, Gomera se všemi jeho šiky i Bet-togarmu z dálného severu se všemi jeho šiky -...
Ezechiel 38:22...kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky - na všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak...
Joel 2:8...cíl, a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy...
Micheáš 4:14...zisk a Pánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |