Šik

Hledám varianty 'šik' [ šiky (11) šikům (1) šiků (3) šiku (8) šik (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 13:18... Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal...
Jozue 1:14...v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim,...
Jozue 4:12...s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene...
1. Samuel 17:8...šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do...
1. Samuel 17:10...ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když...
1. Samuel 17:20... Dorazil k okraji tábora, právě když vojskošiku vyráželo s válečným pokřikem. Izraelci i Filištíni se...
1. Samuel 17:21... Izraelci i Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a...
1. Samuel 17:22... David nechal své věci u hlídače zásob a běželšiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě...
1. Samuel 17:26...Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako...
1. Samuel 17:36...neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který ...
1. Samuel 17:45...ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do ruky,...
1. Samuel 23:3...ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu...
2. Samuel 2:25...ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak...
Job 19:12...mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj...
Žalmy 3:7...zas - Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když svírají ze všech stran....
Žalmy 60:12...ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v...
Žalmy 108:12... Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana...
Přísloví 30:27...kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v...
Píseň 6:4... lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi...
Píseň 6:10...překrásná, čistá jak slunce zář, jak hvězdné šiky úchvatná! Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co raší...
Ezechiel 37:10...se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý...
Ezechiel 38:6...se štíty a přilbami, Gomera se všemi jeho šiky i Bet-togarmu z dálného severu se všemi jeho šiky -...
Ezechiel 38:22...kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky - na všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak...
Joel 2:8...cíl, a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy...
Micheáš 4:14...zisk a Pánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele...

Slova obsahující šik: nejšikovnější (1) sešikoval (3) sešikovali (9) sešikují (1) sšikovali (1) sšikovaní (2) šik (3) šikeronu (1) šikovali (1) šikovná (1) šikovné (1) šikovní (1) šikovnost (2) šikovný (1) šikovných (2) šiku (8) šiků (3) šikuj (1) šikujete (1) šikujte (1) šikům (1) šiky (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |