Šesti

Hledám varianty 'šesti' [ šesti (22) šest (82) ]. Nalezen 101 verš.
Genesis 7:6... Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s...
Genesis 16:16...Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal...
Genesis 30:20...manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom...
Genesis 31:41... Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dceryšest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na...
Exodus 16:26...Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdeteŠest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic...
Exodus 20:9...na sobotní den, aby ti byl svatýŠest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale...
Exodus 20:11...dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a...
Exodus 21:2...koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu....
Exodus 23:10...život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého...
Exodus 23:12... Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovímŠest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si...
Exodus 24:16...přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku...
Exodus 25:32... pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z...
Exodus 25:33... na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou...
Exodus 25:35...další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty...
Exodus 26:9...bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houníšest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes...
Exodus 26:22... Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u...
Exodus 28:10...jména synů Izraele podle pořadí jejich narozeníšest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen....
Exodus 31:15...ten den pracoval, bude vyobcován ze svého liduŠest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota,...
Exodus 31:17... Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého...
Exodus 34:21... Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnouŠest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v...
Exodus 35:2... řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázalŠest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít...
Exodus 36:16...mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houníšest houní. Potom připevnili padesát poutek podél koncové...
Exodus 36:27... Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u...
Exodus 37:18...pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři...
Exodus 37:19... na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly...
Exodus 37:21...další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty...
Leviticus 12:5...a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození...
Leviticus 23:3...jako svatá shromáždění; jsou to slavnostiŠest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den...
Leviticus 24:6...narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté...
Leviticus 25:3...země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinekŠest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a...
Numeri 7:3... a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a...
Numeri 11:21...Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou...
Numeri 35:6...pastviny." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo...
Numeri 35:13... než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města...
Numeri 35:15... Ta slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží...
Deuteronomium 5:13...byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj BůhŠest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale...
Deuteronomium 15:12...či Hebrejka, prodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho...
Deuteronomium 15:18...propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin,...
Deuteronomium 16:8...Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude...
Jozue 6:3...denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z...
Jozue 6:14... načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným...
Jozue 7:5...dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je...
Jozue 15:59... Gedor, Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je...
Jozue 15:62... Sekaka, Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat...
Soudců 3:31...let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael...
Soudců 12:7...padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve...
Soudců 18:11... země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a...
Soudců 18:16...do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daříŠest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a...
Soudců 18:17...modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u brányšesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu...
Soudců 20:47...benjamínských bojovníků, samých udatných mužůŠesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské...
Růt 3:15...a podrž ji." A když ji nastavila, odměřil  šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když...
Růt 3:17...ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s...
1. Samuel 17:4...jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen...
1. Samuel 23:13..." odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na...
1. Samuel 27:2...z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi,...
1. Samuel 30:9...a zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam...
2. Samuel 2:11...kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm letšest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna...
2. Samuel 5:5...stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm letšest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších...
2. Samuel 6:13... Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom...
2. Samuel 15:18...kolem něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni...
2. Samuel 21:20...tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek...
1. Královská 10:19...a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách...
1. Královská 10:20...sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů....
1. Královská 11:16...muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy...
1. Královská 16:23...krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva...
2. Královská 5:5...na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbrašest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů....
2. Královská 11:3...zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz...
2. Královská 15:8...Zachariáš, syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak...
1. Letopisů 3:4...šestý Jitream, syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest...
1. Letopisů 3:22...Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a Šafat, celkem šest. Synové Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam,...
1. Letopisů 4:27... jeho syn Zakur a jeho syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik...
1. Letopisů 8:38...Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš,...
1. Letopisů 9:44...Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš,...
1. Letopisů 20:6...došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek...
1. Letopisů 25:3... Ješajáš, Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery...
1. Letopisů 26:17...stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při...
2. Letopisů 3:8...20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo...
2. Letopisů 9:18...a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k...
2. Letopisů 9:19...stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů....
2. Letopisů 22:12...nezabila. Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada...
Nehemiáš 5:18... Každý den se na můj účet podával jeden býkšest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset dní...
Ester 2:12...uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem a dalších...
Job 5:19...zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení, ani posedmé nestihne neštěstí. V...
Přísloví 6:16... v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost:...
Izaiáš 6:2...chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali...
Jeremiáš 34:14... který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové...
Jeremiáš 52:23...jablek. Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových...
Ezechiel 9:2...hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v...
Ezechiel 46:1..."Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den...
Ezechiel 46:4...den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako...
Ezechiel 46:6...hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčkašest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako...
Matouš 17:1...Syna člověka přicházet v jeho království." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra...
Marek 9:2...nespatří, jak Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl...
Lukáš 4:25...dnů, když se nebe zavřelo na tři rokyšest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo...
Lukáš 13:14...v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se pracovat. Během nich přicházejte a...
Jan 2:6..."Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá...
Jan 2:20...dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?"...
Jan 12:1...kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout.  Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde...
Skutky 11:12...šel bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl...
Zjevení 4:8...letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem...

Slova obsahující šesti: šesti (22) šestina (2) šestinu (2) šestistého (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |