Šelmy

Hledám varianty 'šelmy' [ šelmy (19) šelmu (5) šelmou (3) šelmě (12) šelmami (5) šelmám (3) šelma (15) šelem (3) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 31:39... Berany z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu....
Deuteronomium 32:24...stráveni i morem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč...
Job 4:10... závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí řvátšelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde...
Job 28:8... nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují...
Job 41:26... Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným šelmám kraluje!" Job na to Hospodinu...
Žalmy 50:11... Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych...
Žalmy 57:5...mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou...
Žalmy 68:31...- ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy...
Žalmy 74:19...to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých...
Žalmy 79:2...nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu,...
Přísloví 26:13...Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v...
Ezechiel 19:2...Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nich,...
Ezechiel 19:6... udělala z něj dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil,...
Daniel 7:3...větry. Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí...
Daniel 7:5...lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v...
Daniel 7:6...těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí...
Daniel 7:7...vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými...
Daniel 7:11...vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech....
Daniel 7:12...a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však...
Daniel 7:17...mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi....
Daniel 7:19..." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech ostatních: Byla strašná a...
Daniel 7:23... který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode...
Joel 1:6...vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky. Mou vinnou révu zpustošil a...
Skutky 10:12... V byla všemožná čtvernohá polní zvířatašelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň,...
Skutky 11:6...podíval a spatřil jsem čtvernohá polní zvířatašelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň,...
1. Korintským 15:32...to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak:...
Zjevení 6:8... aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem...
Zjevení 11:7...budou chtít. ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku,...
Zjevení 13:1...břehu. Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla...
Zjevení 13:2...měla deset korun a na hlavách rouhavé jménoŠelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její...
Zjevení 13:3...rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal šelmě moc;...
Zjevení 13:4...tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal  šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo je podobný ...
Zjevení 13:11...a věrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek,...
Zjevení 13:12...jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé...
Zjevení 13:14... Těmi divy, které bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země,...
Zjevení 13:15...od meče, ale ožila. Bylo dáno, aby obrazu  šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a...
Zjevení 13:17...ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti....
Zjevení 13:18...moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočte číslo  šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666. A hle,...
Zjevení 14:9...anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo...
Zjevení 14:11...bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího...
Zjevení 15:2...smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli...
Zjevení 16:2...svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly...
Zjevení 16:10...slávu. Pátý pak vylil svou číši na trůn  šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí...
Zjevení 16:13...slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy...
Zjevení 17:3...na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset...
Zjevení 17:7...řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženyšelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů. Šelma,...
Zjevení 17:8... která ji nese, jež sedm hlav a deset rohůŠelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z...
Zjevení 17:11...a přijde, musí zůstat na krátký časŠelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi...
Zjevení 17:12...moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě...
Zjevení 17:13... Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi...
Zjevení 17:16...a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a...
Zjevení 17:17...budou jednoho mínění a předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova. Žena, kterou jsi...
Zjevení 18:2...ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny...
Zjevení 19:19...i otroků, malých i velkých!" A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby...
Zjevení 19:20... který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před ...
Zjevení 20:4...a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela...
Zjevení 20:10... byl uvržen do jezera ohně a síry, kde ješelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |