Šel

Hledám pøesnì 'šel'. Nalezeno 198 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šely (1) šelu (1) šelem (3) šela (6) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 10:11...Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a...
Genesis 12:4...rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z...
Genesis 13:3...bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k...
Genesis 13:5...Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však...
Genesis 18:16...muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl:...
Genesis 19:1...v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstalšel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně...
Genesis 19:14...Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery:...
Genesis 22:13...berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť...
Genesis 27:14... poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila...
Genesis 28:9...že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za...
Genesis 31:33...totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček...
Genesis 32:22...se s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak...
Genesis 33:3...dětmi za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel...
Genesis 35:3...Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem...
Genesis 35:22...Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom...
Genesis 43:30...náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzámŠel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel...
Exodus 3:11...Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s...
Exodus 4:27...kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním...
Exodus 4:29...a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny...
Exodus 7:10...hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin...
Exodus 7:23...předpověděl, neposlechl je. Farao se otočilšel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale...
Exodus 10:3... abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví...
Exodus 14:19... který kráčel před izraelským táborem, pohnulšel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se...
Exodus 33:5...Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte...
Numeri 10:14...oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel...
Numeri 10:15...Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel...
Numeri 10:16...Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi...
Numeri 10:18...oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů...
Numeri 10:19... syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád...
Numeri 10:22...prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel...
Numeri 10:23...Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín...
Numeri 10:25...oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel...
Numeri 10:26...Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení...
Numeri 16:25... Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstalšel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za...
Numeri 22:39... Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval...
Deuteronomium 29:17...v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi...
Deuteronomium 32:44... od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním...
Deuteronomium 33:21...je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí...
Jozue 5:13...před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim...
Soudců 1:3...podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase jdeme s vámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel....
Soudců 2:1...Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a...
Soudců 4:22...dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš...
Soudců 5:6...ten, kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěni, než jsi,...
Soudců 5:15... když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi...
Soudců 6:19...odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy...
Soudců 8:1...nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On...
Soudců 9:52...za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke...
Soudců 11:11... "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele....
Soudců 13:11... který předtím navštívil!" Manoach vstalšel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho:...
Soudců 14:5...totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k...
Soudců 14:7...otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu....
Soudců 14:8...s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na...
Soudců 14:9...byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrstišel a jedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst...
Soudců 15:1... Za nějaký čas, v době pšeničné sklizněšel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za...
Soudců 15:4...nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k...
Soudců 16:1...vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstkušel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!"...
Soudců 19:18...Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ...
Soudců 19:28...domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a...
Růt 3:7... Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla...
Růt 4:1...věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel...
1. Samuel 3:5...jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin...
1. Samuel 3:6...Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedyšel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal...
1. Samuel 3:8...ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedyšel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí...
1. Samuel 3:9...že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj...
1. Samuel 9:9..." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím....
1. Samuel 10:2...pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes jdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v...
1. Samuel 17:7...a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal...
1. Samuel 17:20...vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzalšel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě...
1. Samuel 24:3...tři tisíce mužů vybraných z celého Izraelešel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou...
1. Samuel 26:25... Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si...
1. Samuel 30:24...zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne...
2. Samuel 1:10... ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé...
2. Samuel 2:32...jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi...
2. Samuel 3:16...manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner...
2. Samuel 3:19...'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý...
2. Samuel 3:24...on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za...
2. Samuel 12:20...země, a když se umyl, pomazal mastí a převléklšel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů,...
2. Samuel 14:33...zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě...
2. Samuel 16:5...se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se...
2. Samuel 16:13...tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil,...
2. Samuel 19:6...Abšalome, synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své...
2. Samuel 19:25...přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulůvšel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a...
2. Samuel 19:35...namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let....
2. Samuel 20:12...přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty,...
2. Samuel 21:12...se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovalašel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho...
2. Samuel 21:15...Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil....
2. Samuel 23:21...zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal...
2. Samuel 24:19..." David tedy poslechl Gádovo slovošel, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když...
1. Královská 2:8... Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi...
1. Královská 2:34...pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově....
1. Královská 2:46...král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu...
1. Královská 13:12...otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž,...
1. Královská 17:5...a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a...
1. Královská 18:2... Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si...
1. Královská 18:7...vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho...
1. Královská 18:27... vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!"...
1. Královská 19:8...tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam...
1. Královská 20:36...mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, jdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj, potkal...
1. Královská 20:39...ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi:...
1. Královská 21:16... Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota...
1. Královská 22:13...Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni...
2. Královská 1:15..."Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstalšel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak ...
2. Královská 2:13...kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův...
2. Královská 2:21...mísu a dejte do sůl." Když mu to přineslišel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak...
2. Královská 4:18... Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava!...
2. Královská 4:30...a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstalšel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na...
2. Královská 4:33...do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k...
2. Královská 4:34...a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstalšel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči,...
2. Královská 4:39...velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a...
2. Královská 5:4...Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské...
2. Královská 5:11...a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!"...
2. Královská 5:21...Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozušel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v...
2. Královská 5:26...v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozušel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná...
2. Královská 6:4...jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíšašel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu...
2. Královská 9:6... "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstalšel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu:...
2. Královská 19:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem....
2. Královská 22:9...Šafanovi a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali...
1. Letopisů 21:19... co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a...
2. Letopisů 18:12...Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci...
2. Letopisů 22:7...jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovišel s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal,...
2. Letopisů 34:22...v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně...
2. Letopisů 35:22...Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl sešel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech...
Nehemiáš 12:32...Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráněŠel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů, Azariáš,...
Nehemiáš 12:36...nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim,...
Nehemiáš 12:38...a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu:...
Ester 4:17...zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si...
Ester 5:10...Haman se na Mordechaje rozlítil, ale ovládl sešel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a...
Žalmy 143:8...jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých...
Přísloví 7:22... úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne...
Přísloví 24:30...mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o...
Izaiáš 37:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem....
Izaiáš 42:1...jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít,...
Jeremiáš 13:5...jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin...
Jeremiáš 13:7...onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím...
Jeremiáš 36:10...měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše,...
Ezechiel 3:14...hluk. Duch se zmocnil a vzal pryčŠel jsem roztrpčen a rozhořčen v duchu, ale ruka...
Ezechiel 3:23...mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedyšel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě...
Ezechiel 16:6... pohodili někam ven jako odporný odpadekŠel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak...
Ezechiel 16:8... pořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas...
Ezechiel 35:7...pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na...
Ezechiel 39:23...jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní,...
Daniel 2:16...A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit....
Daniel 6:11...se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpisšel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k...
Ozeáš 1:3...opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak...
Jonáš 3:3... a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstalšel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně...
Matouš 9:9...v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstalšel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam...
Matouš 9:19...vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstalšel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila...
Matouš 13:36...od stvoření světa." Tehdy propustil zástupyšel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali:...
Matouš 13:53...věci." Když Ježíš dokončil tato podobenstvíšel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v...
Matouš 20:29...výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z Jerichašel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci....
Matouš 21:19...dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovníkšel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy:...
Matouš 21:28...Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva synyŠel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.'...
Matouš 21:29...‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslelšel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl:...
Matouš 21:30...se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,...
Matouš 25:16...na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten,...
Matouš 25:18... získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po...
Matouš 27:5...On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl venšel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si...
Matouš 27:58...Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkemŠel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo...
Marek 1:35...ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněnímšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a...
Marek 1:45...přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš...
Marek 2:13...Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k...
Marek 2:14...v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstalšel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s...
Marek 5:24...na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj....
Marek 10:32..." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali....
Marek 11:13...hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel,...
Lukáš 5:27..."Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem...
Lukáš 5:28..."Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstalšel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou...
Lukáš 7:6...náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domu, poslal k němu...
Lukáš 7:11...služebníka tam našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých...
Lukáš 8:41...dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k...
Lukáš 8:42...jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umíralaŠel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam...
Lukáš 10:31...ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul....
Lukáš 18:43...víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl,...
Lukáš 19:7... Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!" Zacheus potom...
Lukáš 23:52...města Arimatie a také očekával Boží královstvíŠel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul...
Lukáš 24:29...s námi, se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem,...
Jan 4:47... jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a...
Jan 4:50...naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu...
Jan 6:2...za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezerošel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které...
Jan 12:22..."Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš...
Jan 21:11...ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A...
Skutky 5:26...a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid...
Skutky 9:1...smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkůmŠel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v...
Skutky 9:17... kolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a...
Skutky 9:39... aby k nim bez meškání přišel. Petr vstalšel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde...
Skutky 11:3...do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancům a jedl jsi s nimi!" Petr jim to...
Skutky 11:12...za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s...
Skutky 12:12... co židovský lid očekával." Když to pochopilšel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k...
Skutky 17:2...židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětloval a...
Skutky 18:19... Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby...
Skutky 19:8...mužů bylo celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s...
Skutky 21:18... bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni...
Skutky 21:26...s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a...
Skutky 22:27...děláš. Ten člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano,"...
1. Korintským 16:4...darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu...
Židům 11:8...z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam...
Zjevení 10:9...na moři a na zemi tu otevřenou knížku." Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl mu: "Dej mi tu knížku."...

Slova obsahující šel: donášeli (1) došel (19) mešelemiáš (1) mešelemiášovi (1) mešelemiášových (1) mešelemiášův (1) nadešel (11) našel (56) nedošel (2) nenašel (21) nepokoušel (1) nepošel (2) nepršel (1) nepršelo (3) nepřešel (1) nepřinášel (1) nepřišel (31) nesešel (2) neslyšel (18) neslyšeli (16) neslyšelo (1) nesnášeli (1) nešel (19) neuslyšeli (3) nevešel (1) nevynášeli (1) nevyslyšel (6) nevyšel (2) nezapršelo (1) odešel (173) odnášel (1) odnášeli (5) pokoušel (4) pokoušeli (19) poodešel (6) popošel (1) pozhášeli (1) prošel (16) pršel (1) pršelo (1) předešel (1) přednášeli (1) přenášel (1) přenášeli (1) přešel (12) přinášel (15) přinášela (4) přinášeli (40) přinášelo (4) přinášely (4) přišel (392) rozešel (6) roznášeli (2) sešel (16) slyšel (126) slyšela (8) slyšeli (114) slyšelo (1) slyšely (2) snášel (5) snášela (1) snášeli (1) šel (206) šela (6) šelach (6) šelacha (5) šelefa (2) šelem (3) šelemiáš (3) šelemiáše (2) šelemiášova (1) šelemiášovi (2) šelemiášův (2) šelest (5) šeleš (1) šelišiji (2) šelma (15) šelmám (3) šelmami (5) šelmě (12) šelmou (3) šelmu (5) šelmy (19) šelomit (5) šelomít (2) šelomita (2) šelomiův (1) šelomot (1) šelomotových (1) šelova (1) šelský (1) šelu (1) šelumiel (4) šelumiela (1) šely (1) uslyšel (113) uslyšela (7) uslyšeli (56) uslyšelo (3) uslyšely (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |