Šel

Hledám varianty 'šel' [ šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šely (1) šelu (1) šelem (3) šela (6) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 6:20...druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři...
Genesis 9:23...tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni...
Genesis 10:11...Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a...
Genesis 12:4...rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z...
Genesis 12:19...za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si jijdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili...
Genesis 13:3...bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k...
Genesis 13:5...Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však...
Genesis 14:24...to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po...
Genesis 16:8... Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj."...
Genesis 18:16...muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl:...
Genesis 19:1...v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstalšel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně...
Genesis 19:14...Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery:...
Genesis 19:33...A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla,...
Genesis 19:34...otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I ...
Genesis 19:35...tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když...
Genesis 20:13...jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy...
Genesis 21:11... s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápilaŠlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se...
Genesis 21:16...v měchu došla, složila dítě pod jedním keřemšla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si...
Genesis 21:19...Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vodyŠla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak...
Genesis 22:2...syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře...
Genesis 22:6...syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama....
Genesis 22:8...oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil,...
Genesis 22:13...berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť...
Genesis 24:41... z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahypřijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš ...
Genesis 24:51...co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si jijdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl...
Genesis 24:55...zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece...
Genesis 24:56...přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme...
Genesis 24:65...se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl ...
Genesis 25:22... řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou...
Genesis 27:9... tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknuJdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich...
Genesis 27:13...můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechnijdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl...
Genesis 27:14... poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila...
Genesis 28:2..."Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaňjdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam...
Genesis 28:9...že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za...
Genesis 29:7...přece není čas shánět dobytek. Napojte ovcejděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci...
Genesis 30:33... poctivost se v budoucnu prokáže takto:  přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzle, jež...
Genesis 31:33...totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček...
Genesis 32:7...'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je...
Genesis 32:9...i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten...
Genesis 32:12...mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě...
Genesis 32:17...služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup."...
Genesis 32:18...můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého...
Genesis 32:19... Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří...
Genesis 32:21... ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který...
Genesis 32:22...se s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak...
Genesis 33:3...dětmi za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel...
Genesis 33:14...den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat...
Genesis 35:3...Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem...
Genesis 35:22...Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom...
Genesis 37:14...Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku...
Genesis 37:35...mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstališli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli!...
Genesis 38:5...porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému...
Genesis 38:11...vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři...
Genesis 38:13...do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své...
Genesis 38:14... což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji...
Genesis 38:26... - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího...
Genesis 41:55...k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad...
Genesis 42:2...svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás...
Genesis 42:3...nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí....
Genesis 42:19...v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu....
Genesis 42:33... vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladujděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak...
Genesis 43:2... které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu...
Genesis 43:8...Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, ...
Genesis 43:12...vašich vaků, a odneste to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se...
Genesis 43:14...dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru...
Genesis 43:25...vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než...
Genesis 43:30...náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzámŠel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel...
Genesis 44:25...mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme:...
Genesis 44:26...koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr....
Genesis 45:9...Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálejpřijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš...
Genesis 45:11...a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani...
Genesis 45:18...země, vezměte svého otce i své rodinypřijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli...
Genesis 45:19...Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženypřijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte se s lítostí...
Genesis 46:12...Geršon, Kehat a Merari. Synové Judy: Er, OnanŠela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi...
Genesis 48:6...Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých...
Genesis 49:10...se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K...
Genesis 49:26...vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý...
Genesis 50:6...otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal."...
Genesis 50:8...přední dvořané i všichni egyptští hodnostářiŠla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho...
Genesis 50:14...a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři...
Genesis 50:18...se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Exodus 3:3...nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to, že ten keř...
Exodus 3:11...Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s...
Exodus 3:13...Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hlepřijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh...
Exodus 3:16...jméno a tak budu připomínán po všechna pokoleníJdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se...
Exodus 4:14...Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k...
Exodus 4:18...ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě...
Exodus 4:19...Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o...
Exodus 4:27...kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním...
Exodus 4:29...a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny...
Exodus 5:1...na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 5:7... jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství...
Exodus 5:11...lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámuJděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte...
Exodus 6:11...tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny...
Exodus 7:10...hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin...
Exodus 7:15..."Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na...
Exodus 7:23...předpověděl, neposlechl je. Farao se otočilšel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale...
Exodus 7:26...udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť...
Exodus 8:21... Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této...
Exodus 9:1...lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 10:1...nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto,...
Exodus 10:3... abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví...
Exodus 10:8...Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?"...
Exodus 10:11...dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužítejděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od...
Exodus 10:12...řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co...
Exodus 10:24...měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a...
Exodus 10:28...je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy...
Exodus 11:8... že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a...
Exodus 12:21...svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej...
Exodus 12:25...to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny.  přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil,...
Exodus 12:28...lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal...
Exodus 12:31...si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte sejděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim...
Exodus 12:32...si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen  jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby...
Exodus 13:21...noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup...
Exodus 14:15...řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele,  jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl...
Exodus 14:19... který kráčel před izraelským táborem, pohnulšel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se...
Exodus 15:20...do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte...
Exodus 15:22...od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary,...
Exodus 17:5... ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských...
Exodus 18:6...hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetrojdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš...
Exodus 18:16...přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnázpřijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží...
Exodus 18:20...ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné...
Exodus 19:9... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím,...
Exodus 19:10...vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a...
Exodus 19:21...a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k...
Exodus 19:24...varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu...
Exodus 20:24...místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář,...
Exodus 21:3...roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i...
Exodus 22:8...majetek svého bližního. V každé majetkové při, jde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli...
Exodus 23:27...před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před...
Exodus 24:14...a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat,  jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl...
Exodus 32:29...dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes...
Exodus 32:34...vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před...
Exodus 33:1...udělal Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z...
Exodus 33:5...Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte...
Exodus 33:6...se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a...
Exodus 33:15...ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak...
Exodus 34:9..."Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid....
Exodus 34:12...nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto...
Exodus 34:16...pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, jdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny,...
Exodus 35:10...a kameny pro zasazení do efodu a náprsníkuPřijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co...
Exodus 38:24...kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a...
Leviticus 13:16... Jakmile živé maso zmizí a místo zbělápřijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud...
Leviticus 13:52...kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to být spáleno. Pokud...
Leviticus 14:35...dům v zemi dopustím ránu malomocenstvípřijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je...
Leviticus 14:36... že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn,...
Leviticus 14:44...kamenů, vyškrabání a novém vymazání domupřijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je...
Leviticus 14:48...by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho...
Leviticus 14:54...Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství -  jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě...
Leviticus 19:23...mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn.  přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom,...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele:  přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její...
Leviticus 25:2...na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele:  přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat...
Leviticus 25:22...moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Země se...
Leviticus 25:25...tak, že musel prodat část svého vlastnictví,  přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek...
Leviticus 26:32... že nad strnou i vaši nepřátelé, když se v  přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem...
Numeri 4:15...svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se...
Numeri 4:19...k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi taktopřijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu...
Numeri 8:26...konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po...
Numeri 10:14...oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel...
Numeri 10:15...Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel...
Numeri 10:16...Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi...
Numeri 10:18...oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů...
Numeri 10:19... syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád...
Numeri 10:22...prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel...
Numeri 10:23...Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín...
Numeri 10:25...oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel...
Numeri 10:26...Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení...
Numeri 12:4...Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin...
Numeri 13:17...vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte...
Numeri 13:31...tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je...
Numeri 14:6...izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův...
Numeri 14:38... zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a...
Numeri 15:2...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim:  přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a...
Numeri 16:25... Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstalšel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za...
Numeri 21:27...zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit město...
Numeri 22:13..."Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k...
Numeri 22:14...se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě...
Numeri 22:20...mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvat,...
Numeri 22:23...v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cestyšla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na...
Numeri 22:35...se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy...
Numeri 22:39... Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval...
Numeri 24:22...je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí."...
Numeri 26:20...kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodechŠela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach...
Numeri 31:27...Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli...
Numeri 31:28...bitvy, a mezi zbytek obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden...
Numeri 32:6...Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny...
Numeri 32:39... přejmenovali. Synové Machira, syna Manasesovašli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam...
Deuteronomium 1:7...jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte sejděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich...
Deuteronomium 1:8...řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dalJděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům...
Deuteronomium 1:19...a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli...
Deuteronomium 1:28...nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahu, když řekli:...
Deuteronomium 1:30...se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní...
Deuteronomium 1:31...člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili...
Deuteronomium 1:33...k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel...
Deuteronomium 2:24...z Kréty a usadili se na jejich místě.) "VzhůruJděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé...
Deuteronomium 4:14...a zákonům, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na...
Deuteronomium 5:30... aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobřeJdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň...
Deuteronomium 5:33... Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak...
Deuteronomium 6:1...jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny...
Deuteronomium 6:7...je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako...
Deuteronomium 9:3...dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on...
Deuteronomium 11:6... jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to...
Deuteronomium 11:11...nohou jako zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským...
Deuteronomium 11:19...jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na...
Deuteronomium 12:29... tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemi, měj...
Deuteronomium 13:6...chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj...
Deuteronomium 13:12...z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izraelpřijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo...
Deuteronomium 14:29...z úrody toho roku a slož je ve svém městěPřijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také...
Deuteronomium 17:9...na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolíPřijď se dotázat levitských kněží nebo soudce, který tam v...
Deuteronomium 17:13...z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyšípřijde na bázeň a nebudou jednat opovážlivě. ...
Deuteronomium 17:14...na bázeň a nebudou jednat opovážlivě.  přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává,...
Deuteronomium 19:20...ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatnípřijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu ...
Deuteronomium 20:3...kněz a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní,...
Deuteronomium 21:21...svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izraelpřijde na něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločin a...
Deuteronomium 23:21...ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš,...
Deuteronomium 25:1...tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo...
Deuteronomium 26:1...Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň!  přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 26:2...ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůšejdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za...
Deuteronomium 26:3... tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno.  přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu:...
Deuteronomium 28:2...země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Bohapřijdou na tebe a dostihnou všechna tato požehnání:...
Deuteronomium 28:15...jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílímpřijdou na tebe a dostihnou všechna tato prokletí:...
Deuteronomium 28:21...morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin raní úbytěmi, zimnicí a zánětem,...
Deuteronomium 28:45...a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 29:17...v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi...
Deuteronomium 29:21...vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou...
Deuteronomium 30:1...požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi národy, do nichž ...
Deuteronomium 30:18... že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám...
Deuteronomium 31:6...se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůhjde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš...
Deuteronomium 31:8...Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani...
Deuteronomium 31:13...dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se...
Deuteronomium 31:14... kde mu dám pověření." Mojžíš a Jozue tedy šli a postavili se do Stanu setkávání. Hospodin se ve Stanu...
Deuteronomium 32:24...stráveni i morem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč...
Deuteronomium 32:44... od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním...
Deuteronomium 32:47...Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 33:21...je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí...
Jozue 1:14...vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a...
Jozue 2:1...tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a...
Jozue 3:4...dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! jdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť...
Jozue 3:6..." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvyjděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před...
Jozue 4:5...Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha...
Jozue 5:13...před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim...
Jozue 6:7...nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před...
Jozue 6:22...kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi,...
Jozue 6:23...jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence...
Jozue 7:2...u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim,  jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj....
Jozue 8:9... Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem,...
Jozue 9:11...naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestujděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci;...
Jozue 10:24...izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na...
Jozue 14:8...podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem...
Jozue 17:15...jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a...
Jozue 18:8...cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte...
Jozue 22:22...Hospodin! On to a to i Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlo o zradu na Hospodinu - pak nám,...
Jozue 24:17...a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli....
Soudců 1:3...podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase jdeme s vámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel....
Soudců 2:1...Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a...
Soudců 4:6...ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazujeJdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona...
Soudců 4:10...i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužůšla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních...
Soudců 4:14...Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za...
Soudců 4:22...dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš...
Soudců 5:6...ten, kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěni, než jsi,...
Soudců 5:15... když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi...
Soudců 5:30...kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro...
Soudců 6:14...Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. ...
Soudců 6:19...odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy...
Soudců 7:7...a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a...
Soudců 7:10...neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si...
Soudců 8:1...nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On...
Soudců 9:6...i všichni z Bet-mila se potom shromáždilišli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili...
Soudců 9:9...přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty,...
Soudců 9:11...přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty,...
Soudců 9:13...přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní:...
Soudců 9:49...po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větevšli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji...
Soudců 9:52...za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke...
Soudců 10:14...cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebuduJděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás...
Soudců 11:7...z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští...
Soudců 11:11... "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele....
Soudců 11:38...a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se...
Soudců 12:1...směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali...
Soudců 13:6...zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž,...
Soudců 13:11... který předtím navštívil!" Manoach vstalšel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho:...
Soudců 14:5...totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k...
Soudců 14:7...otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu....
Soudců 14:8...s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na...
Soudců 14:9...byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrstišel a jedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst...
Soudců 15:1... Za nějaký čas, v době pšeničné sklizněšel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za...
Soudců 15:4...nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k...
Soudců 15:6...ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?"...
Soudců 16:1...vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstkušel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!"...
Soudců 16:9...muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá...
Soudců 16:12...jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si...
Soudců 16:14... Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se...
Soudců 16:18... a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští...
Soudců 16:20...ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se...
Soudců 17:9...hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma....
Soudců 18:2... aby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do Efraimských hor, k...
Soudců 18:6...se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí...
Soudců 18:7...vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v...
Soudců 18:10...tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem...
Soudců 18:13...říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se...
Soudců 18:21...další pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko,...
Soudců 18:24...jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti...
Soudců 18:25... Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak...
Soudců 19:14...do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce ...
Soudců 19:17...uviděl na městském prostranství pocestného. "Kam jdeš a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z...
Soudců 19:18...Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ...
Soudců 19:28...domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a...
Soudců 20:23...místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali se...
Soudců 20:28... syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo...
Soudců 21:10...proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně...
Soudců 21:20...a jižně od Lebony.) A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze...
Soudců 21:21...do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý si z nich...
Soudců 21:23...veselice odvedl manželku, kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá...
Růt 1:8... aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke...
Růt 1:18...Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, ...
Růt 1:19...rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, došly k Betlému. Když dorazily do Betléma...
Růt 2:2... Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi,...
Růt 2:3...to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla NoemiŠla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A...
Růt 2:7...s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na...
Růt 2:9... se ani nedotknou. Když budeš mít žízeňjdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali...
Růt 2:15...zrní, jedla do sytosti a ještě zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal:...
Růt 3:3... Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šatyjdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se...
Růt 3:4...sobě vědět, dokud se nenají a nenapije. si jde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť...
Růt 3:7... Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla...
Růt 4:1...věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel...
1. Samuel 1:7...plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se...
1. Samuel 1:17...jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele ,...
1. Samuel 3:5...jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin...
1. Samuel 3:6...Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedyšel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal...
1. Samuel 3:8...ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedyšel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí...
1. Samuel 3:9...že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj...
1. Samuel 3:15...darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž...
1. Samuel 4:3...ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy!  přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A...
1. Samuel 4:4...trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli...
1. Samuel 4:16...a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten...
1. Samuel 6:6...vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy...
1. Samuel 6:12...nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemešiŠly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale...
1. Samuel 8:3...Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otceŠlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo. Všichni...
1. Samuel 8:18...desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otrokyPřijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro...
1. Samuel 9:6...teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když...
1. Samuel 9:9..." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím....
1. Samuel 9:10..." řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k...
1. Samuel 9:13...návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé...
1. Samuel 9:14... Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim...
1. Samuel 10:2...pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes jdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v...
1. Samuel 10:3...Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud jdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři...
1. Samuel 10:5..., dají ti dva chleby a ty je od nich přijmešPřijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde je filištínská...
1. Samuel 10:8... co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou,...
1. Samuel 10:10...dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků....
1. Samuel 10:14...oslice. Když jsme viděli, že nejsou k nalezeníšli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co...
1. Samuel 11:9...a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu:...
1. Samuel 14:39...je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu...
1. Samuel 15:3...němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří,...
1. Samuel 15:18... A Hospodin vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s...
1. Samuel 16:1...krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejemjdi. Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si...
1. Samuel 16:2...z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ."...
1. Samuel 16:5..."Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou...
1. Samuel 16:16...hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým...
1. Samuel 17:7...a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal...
1. Samuel 17:8...izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy jste...
1. Samuel 17:20...vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzalšel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě...
1. Samuel 17:25...toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul...
1. Samuel 17:37...vysvobodí i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!"...
1. Samuel 17:39...na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom...
1. Samuel 17:43...takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na  jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat...
1. Samuel 17:45...zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu...
1. Samuel 17:55...ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn...
1. Samuel 19:17...Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech  jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil...
1. Samuel 20:19... protože vědí, kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u...
1. Samuel 20:29...koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal,  přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím...
1. Samuel 20:39...nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň...
1. Samuel 20:40... který ho provázel, svou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se...
1. Samuel 20:42...se navzájem a společně plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově...
1. Samuel 23:2...na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin....
1. Samuel 23:3...bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal...
1. Samuel 23:22...žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo...
1. Samuel 23:27...je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal...
1. Samuel 24:3...tři tisíce mužů vybraných z celého Izraelešel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou...
1. Samuel 25:5...své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým...
1. Samuel 25:9... co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně, jak...
1. Samuel 25:19...to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic...
1. Samuel 25:27...svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své...
1. Samuel 26:10..." pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne....
1. Samuel 26:12...David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vodyšli pryč. Nikdo si jich nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo...
1. Samuel 26:22...je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a...
1. Samuel 26:25... Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si...
1. Samuel 29:8...služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům...
1. Samuel 30:10...Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k...
1. Samuel 30:21...Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti,...
1. Samuel 30:22...nim přistoupil a pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle...
1. Samuel 30:24...zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne...
1. Samuel 31:4..."Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale...
1. Samuel 31:12...se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazilišli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z...
2. Samuel 1:3...k Davidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora,"...
2. Samuel 1:10... ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění...
2. Samuel 2:1...válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé...
2. Samuel 2:32...jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi...
2. Samuel 3:16...manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner...
2. Samuel 3:19...'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý...
2. Samuel 3:21...hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s...
2. Samuel 3:24...on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za...
2. Samuel 3:28...jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu Joába a...
2. Samuel 4:6...a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž...
2. Samuel 4:7...ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavušli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k...
2. Samuel 7:3...paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi....
2. Samuel 7:5...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin -...
2. Samuel 7:7... Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému...
2. Samuel 10:11... Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad sílypřijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu...
2. Samuel 11:11...v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život...
2. Samuel 11:21...Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj...
2. Samuel 12:20...země, a když se umyl, pomazal mastí a převléklšel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů,...
2. Samuel 13:5...jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít ...
2. Samuel 13:8...bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se,...
2. Samuel 13:9...je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal...
2. Samuel 13:15...než láska, kterou ji předtím miloval. "VstaňJdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by...
2. Samuel 13:25... můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj...
2. Samuel 13:26...jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s...
2. Samuel 13:35...množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník."...
2. Samuel 14:4...ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala:...
2. Samuel 14:21...pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám toJdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří...
2. Samuel 14:24...do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy...
2. Samuel 14:30...že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmenjděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi služebníci to pole...
2. Samuel 14:33...zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě...
2. Samuel 15:7...letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když...
2. Samuel 15:9... budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po...
2. Samuel 15:11...se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak...
2. Samuel 15:32...kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu....
2. Samuel 16:1... Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na...
2. Samuel 16:5...se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se...
2. Samuel 16:13...tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil,...
2. Samuel 17:3...lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k ženichoviJde ti přece o život jediného muže - všechen lid může...
2. Samuel 17:21... Když byli pryč, vylezli ti dva ze studnyšli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit....
2. Samuel 18:3...boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na...
2. Samuel 19:6...Abšalome, synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své...
2. Samuel 19:8...byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se vzchopjdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s...
2. Samuel 19:14...máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo? ...
2. Samuel 19:25...přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulůvšel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a...
2. Samuel 19:35...namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let....
2. Samuel 19:39...za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním...
2. Samuel 19:41...do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom...
2. Samuel 20:12...přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty,...
2. Samuel 20:16...zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte JoáboviPřijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se...
2. Samuel 20:21... to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubitJde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba,...
2. Samuel 21:12...se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovalašel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho...
2. Samuel 21:15...Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil....
2. Samuel 23:17...chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužůŠli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové...
2. Samuel 23:21...zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal...
2. Samuel 24:1... Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král...
2. Samuel 24:12...Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti...
2. Samuel 24:18...a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu...
2. Samuel 24:19..." David tedy poslechl Gádovo slovošel, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když...
1. Královská 1:13...zachráníš život sobě i svému synu ŠalomounoviJdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi,...
1. Královská 1:14...kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králempřijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy...
1. Královská 1:35...žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět.  přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho...
1. Královská 1:53...Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů,"...
1. Královská 2:8... Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi...
1. Královská 2:19...Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král...
1. Královská 2:29...poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl...
1. Královská 2:33...a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův,...
1. Královská 2:34...pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově....
1. Královská 2:46...král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu...
1. Královská 6:12...Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony,...
1. Královská 8:36...jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
1. Královská 8:38...ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou...
1. Královská 12:5...nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim...
1. Královská 13:12...otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž,...
1. Královská 13:16..."Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju,...
1. Královská 13:25...stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej...
1. Královská 14:3...s sebou deset chlebů, koláče a džbán medujdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova...
1. Královská 14:5...na svého syna. Je nemocný. Řekneš to a to.  přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak...
1. Královská 14:7...za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávuJdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Královská 14:12...rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaňjdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael...
1. Královská 17:5...a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a...
1. Královská 17:9...dostal slovo Hospodinovo: "Vstaňjdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem...
1. Královská 17:13... Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav...
1. Královská 17:15... do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli...
1. Královská 18:1...roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš...
1. Královská 18:2... Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si...
1. Královská 18:7...vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho...
1. Královská 18:8...můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu...
1. Královská 18:11...národě přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe...
1. Královská 18:12...svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou...
1. Královská 18:14...a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!"...
1. Královská 18:27... vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!"...
1. Královská 18:43...mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůrujdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic...
1. Královská 18:44... ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než zastaví...
1. Královská 19:8...tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam...
1. Královská 20:18...nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, "  jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských...
1. Královská 20:22...králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat....
1. Královská 20:33...za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy...
1. Královská 20:36...mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, jdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj, potkal...
1. Královská 20:39...ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi:...
1. Královská 21:16... Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota...
1. Královská 21:18...tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaňjdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na...
1. Královská 22:6...na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali,...
1. Královská 22:12...A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá...
1. Královská 22:13...Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni...
1. Královská 22:15...mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
1. Královská 22:22...' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na...
2. Královská 1:2...terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z...
2. Královská 1:3...ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak ...
2. Královská 1:15..."Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstalšel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak ...
2. Královská 2:2...živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí...
2. Královská 2:4...živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za...
2. Královská 2:6...živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi....
2. Královská 2:7...A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde...
2. Královská 2:11... tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle...
2. Královská 2:13...kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův...
2. Královská 2:21...mísu a dejte do sůl." Když mu to přineslišel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak...
2. Královská 3:13...ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebeJdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne,"...
2. Královská 4:3...nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné...
2. Královská 4:5...těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni...
2. Královská 4:7...další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došelŠla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej...
2. Královská 4:10... židli a svícen, kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout....
2. Královská 4:18... Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava!...
2. Královská 4:30...a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstalšel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na...
2. Královská 4:33...do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k...
2. Královská 4:34...a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstalšel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči,...
2. Královská 4:39...velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a...
2. Královská 5:4...Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské...
2. Královská 5:10...Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a...
2. Královská 5:11...a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!"...
2. Královská 5:19... kéž to Hospodin tvému služebníku odpustí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko,...
2. Královská 5:21...Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozušel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v...
2. Královská 5:26...v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozušel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná...
2. Královská 6:2...si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z...
2. Královská 6:3..." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu...
2. Královská 6:4...jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíšašel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu...
2. Královská 6:13...i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak...
2. Královská 6:32...připravil o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak...
2. Královská 7:4..."Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli....
2. Královská 7:8...o život. Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si...
2. Královská 8:8... poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou daryjdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli...
2. Královská 8:10...král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Anojdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi...
2. Královská 9:1...se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejemjdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna...
2. Královská 9:2...nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi...
2. Královská 9:6... "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstalšel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu:...
2. Královská 9:35...pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku, nohy a...
2. Královská 10:6... vezměte hlavy všech synů svého pánapřijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch...
2. Královská 10:13...jste?" zeptal se. "Jsme Achaziášovi příbuzníJdeme pozdravit syny krále a syny královny matky." "Zajměte...
2. Královská 10:25... Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím...
2. Královská 14:9...dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce...
2. Královská 16:7...posly s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj synPřijď prosím vysvobodit z rukou aramejského a...
2. Královská 18:32...a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a...
2. Královská 19:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem....
2. Královská 22:4...Mešulamova, do Hospodinova chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, spočítá stříbro přinesené do...
2. Královská 22:9...Šafanovi a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali...
2. Královská 22:13...Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina...
2. Královská 22:14...Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna...
2. Královská 22:19...ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil,...
2. Královská 23:8...vchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin...
1. Letopisů 2:3... Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, OnanŠela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er,...
1. Letopisů 4:21... Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet. Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a...
1. Letopisů 10:4..."Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !" Zbrojnoš se ale...
1. Letopisů 12:32...18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni...
1. Letopisů 17:4...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin -...
1. Letopisů 17:6... Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému...
1. Letopisů 19:12... Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad sílypřijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu...
1. Letopisů 21:2... David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se...
1. Letopisů 21:10...tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti...
1. Letopisů 21:18...anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi,  jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského...
1. Letopisů 21:19... co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a...
1. Letopisů 26:27...tisíců a stovek i ostatní velitelé vojskaŠlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu...
2. Letopisů 6:27...jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
2. Letopisů 6:29...ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu,...
2. Letopisů 7:11...královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit,  šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy...
2. Letopisů 12:11... Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámušly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely...
2. Letopisů 13:9...Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch vašich nebohů....
2. Letopisů 18:5...na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali,...
2. Letopisů 18:11...A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá...
2. Letopisů 18:12...Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci...
2. Letopisů 18:14..."budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
2. Letopisů 18:21...' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato...
2. Letopisů 19:2...Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil...
2. Letopisů 19:10...s upřímným srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat...
2. Letopisů 20:9... postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad,...
2. Letopisů 22:7...jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovišel s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal,...
2. Letopisů 25:18...dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil...
2. Letopisů 26:17...a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam šli za ním. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu:...
2. Letopisů 29:15... Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak...
2. Letopisů 29:18...a šestnáctého dne prvního měsíce byli hotoviŠli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili...
2. Letopisů 30:1...totiž dopisy také do Efraima i Manasese),  přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu...
2. Letopisů 30:5...po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan,  přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod...
2. Letopisů 31:2...plnili své kněžské či levitské úkoly,  šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o...
2. Letopisů 31:21... svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal,  šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého...
2. Letopisů 32:4...vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i potok...
2. Letopisů 34:21...Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za a za zbytek Izraele a Judy dotazovat...
2. Letopisů 34:22...v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně...
2. Letopisů 35:22...Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl sešel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech...
Ezdráš 5:15...správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiníjdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům...
Ezdráš 7:28... osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich...
Ezdráš 9:2...se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel,...
Ezdráš 9:11...služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů,...
Nehemiáš 4:6...nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená...
Nehemiáš 6:7...krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z...
Nehemiáš 6:10... jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, byl...
Nehemiáš 6:11...řekl jsem na to. "A copak někdo jako může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž,...
Nehemiáš 8:10... vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho BohaJděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s...
Nehemiáš 8:12..."Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se...
Nehemiáš 8:16...si přístřešky, jak je předepsáno." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili přístřešky - na...
Nehemiáš 9:12...ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi...
Nehemiáš 9:15... vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim,  jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni...
Nehemiáš 9:19...nimi v noci, svítil jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil....
Nehemiáš 11:25...k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v...
Nehemiáš 12:32...Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráněŠel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů, Azariáš,...
Nehemiáš 12:36...nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim,...
Nehemiáš 12:38...a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu:...
Ester 2:13...měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do...
Ester 4:8...Ester a všechno poví. vzkáže, že  jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho...
Ester 4:14...vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce...
Ester 4:16...na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí...
Ester 4:17...zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si...
Ester 5:5...pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co...
Ester 5:8...mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím....
Ester 5:10...Haman se na Mordechaje rozlítil, ale ovládl sešel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a...
Ester 5:14...králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi...
Ester 9:25...los), kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby se ten...
Job 1:4...domech hostiny a zvali také své tři sestry,  přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily,...
Job 1:7...před Hospodina, přišel s nimi i satan. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi...
Job 2:2...i satan, aby předstoupil před Hospodina. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi...
Job 9:3...před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. ...
Job 9:19...samou útrapou. Přemoci ho? Hle - je nejsilnějšíJít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný,...
Job 9:32... abych se mu postavil, abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás...
Job 15:32...- prázdnota bude jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak...
Job 17:9...pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá....
Job 20:22... nepotrvá jeho blahobyt. Uprostřed nadbytku přijde do úzkých, bída se na něj vrhne ze všech sil....
Job 23:8...mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždyckyJdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám....
Job 27:9...duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad...
Job 31:10...- pak žena pro jiného mele, s  jdou jiní do postele! Byl by to přece zvrhlý zločin, byl by...
Job 42:8... Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranůjděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou...
Job 42:9...Temanský, Bildad Šuchský a Sofar Naámský tedy šli a udělali, co jim Hospodin řekl. A Hospodin Joba...
Žalmy 12:6...ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván! Výroky Hospodinovy jsou...
Žalmy 21:4...neodmítl jsi! séla S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu...
Žalmy 21:10... všechny tvé protivníky najde tvá pravice!  přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je...
Žalmy 22:32...mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěkyPřijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se...
Žalmy 23:4...vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty...
Žalmy 32:8...séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte...
Žalmy 35:8...bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí na  přijde znenadání, síť, kterou políčili, je uloví, jen ...
Žalmy 38:13...štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit...
Žalmy 41:7...navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadíjdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé si o mně šeptají,...
Žalmy 44:12...nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid...
Žalmy 45:15... V barevném rouchu ji vedou ke králi, za  jdou panny, družičky - k tobě přichází! Radostný jásot je...
Žalmy 48:14...zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude...
Žalmy 50:3...se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice!...
Žalmy 59:11... ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je...
Žalmy 68:26... průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu...
Žalmy 68:32...národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci  přijdou z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát!...
Žalmy 86:9...není podobných! Všechny národy, kterés učinilpřijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty...
Žalmy 88:14...však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš,...
Žalmy 101:6... takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet...
Žalmy 110:5...Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici;  přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit...
Žalmy 129:8...do náruče nevezmou. je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu...
Žalmy 139:4... všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš!...
Žalmy 140:8... Pane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé...
Žalmy 143:8...jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých...
Žalmy 145:19...touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křikjde je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují,...
Žalmy 147:17...kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno taje,...
Přísloví 3:28...je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej...
Přísloví 4:15... Varuj se a nechoď po , odvrať se od jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než...
Přísloví 5:6...stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji,...
Přísloví 6:3... můj synu - ten někdo totiž v hrsti jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný...
Přísloví 6:6...mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítěJdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned!...
Přísloví 7:22... úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne...
Přísloví 7:23... Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na...
Přísloví 9:4...volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený,  přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a...
Přísloví 9:7...drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebákapřijde k úrazu. Nekárej drzouna - jen by nenáviděl;...
Přísloví 9:15...výšinách. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený,...
Přísloví 9:16...stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený,  přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je...
Přísloví 12:15...se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův...
Přísloví 13:3...svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála,...
Přísloví 14:16... Moudrý je opatrný a varuje se zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá hlouposti,...
Přísloví 18:1...brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne....
Přísloví 18:3...- chce jen vyklopit, co na srdci. Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanba a...
Přísloví 21:21...vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a...
Přísloví 21:29...poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná...
Přísloví 22:3...vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokory a úcty k...
Přísloví 22:13...překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá...
Přísloví 24:22...krále, nezačínej si s buřiči. Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou...
Přísloví 24:30...mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o...
Přísloví 27:12...vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za...
Přísloví 28:18...pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole,...
Přísloví 28:28...darebáci navrch, každý se ukrývá, když na  přijde záhuba, spravedlivých přibývá. Z často káraného se...
Kazatel 3:17...Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto...
Kazatel 4:17...a honba za větrem. Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než...
Kazatel 10:7... Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo...
Kazatel 11:8...pamatuje, kolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze...
Kazatel 11:9...svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mládJdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma...
Kazatel 12:1...Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!...
Píseň 2:17...jeho, když pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci...
Píseň 4:6... jež pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si,...
Píseň 4:8...Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku Seníru,...
Píseň 4:16...Zvedni se, větříku severní, ach, jižní vánkupřijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy zavanou....
Izaiáš 1:28...právem a jeho kajícní spravedlností. Zkáza však přijde na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo Hospodina...
Izaiáš 3:12...jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil...
Izaiáš 5:19...s dílem svým, abychom si je prohlédli! Jen  přijde s tím, Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom...
Izaiáš 6:9...jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale...
Izaiáš 9:15...lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich...
Izaiáš 10:22...navrátí. Záhuba je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl...
Izaiáš 15:2...je zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupajíjdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci...
Izaiáš 17:3...pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a...
Izaiáš 19:8...na udici i kdo ponořují sítě do vody, protože přijdou o práci. Česači lnu budou zoufalí a tkalci zblednou...
Izaiáš 20:2...promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou."...
Izaiáš 21:1...moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté...
Izaiáš 21:6...Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce,...
Izaiáš 21:12...noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte sepřijďte sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež...
Izaiáš 22:15...zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupůJdi říci tomu slouhovi, správci paláce Šebnovi: Co tu...
Izaiáš 27:11... jeho větve uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu,...
Izaiáš 28:4...- jakmile je kdo uvidí, zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou...
Izaiáš 28:13... tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Jen si jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž...
Izaiáš 30:4...Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť...
Izaiáš 30:8...a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj to pro do tabulky, zaznamenej to do knihy, ...
Izaiáš 30:21...ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cestajděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly...
Izaiáš 34:12... Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži vymizí....
Izaiáš 35:4...váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých...
Izaiáš 35:10...Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je...
Izaiáš 36:17...a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a...
Izaiáš 37:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem....
Izaiáš 38:5...Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého...
Izaiáš 40:10...jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své...
Izaiáš 42:1...jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít,...
Izaiáš 45:14...bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k tobě a budou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy...
Izaiáš 45:20...pravdu a říkám, co je poctivé. Shromážděte sepřijďte, uprchlíci z národů, spolu přistupte! Nechápou ti,...
Izaiáš 45:24...a síla!" Všichni, kdo proti němu zuřilipřijdou k němu a budou zahanbeni, ale všichni Izraelovi...
Izaiáš 47:9...- a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni:...
Izaiáš 47:11...myslela: " - a kdo je víc?" Proto na tebe přijde pohroma, kterou nebudeš umět zažehnat. Dopadne na...
Izaiáš 48:17... učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by...
Izaiáš 49:18...- ti všichni se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živ, praví Hospodin, všechny si je připneš...
Izaiáš 51:1... že ulehnete v bolestech! Poslouchejte , kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte...
Izaiáš 51:11...Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je...
Izaiáš 59:20... hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi...
Izaiáš 60:4...- ti všichni se k tobě shromáždí; tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v...
Izaiáš 60:6... zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efypřijdou i všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořením, aby...
Izaiáš 62:11..."Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel  jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho...
Izaiáš 66:18...znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky; přijdou a...
Jeremiáš 1:7... že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se...
Jeremiáš 1:15...kmeny severních království, praví HospodinPřijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma;...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 2:27...a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis...
Jeremiáš 2:28...jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen  přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo -...
Jeremiáš 3:12...Izrael vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyněJdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty...
Jeremiáš 3:18...svým zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země...
Jeremiáš 3:22...děti, vaše odvrácení uzdravím." Hlejdeme k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano,...
Jeremiáš 4:15...Hlasatel z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste...
Jeremiáš 6:16...pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po  jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli:...
Jeremiáš 6:24...sionská, proti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když...
Jeremiáš 9:16...zástupů: "Pochopte to a zavolejte plačky,  přijdou! Pošlete pro ty nejšikovnější, přijdou!" si...
Jeremiáš 10:15... Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na  přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není...
Jeremiáš 11:12... Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je...
Jeremiáš 12:9...je mi strakatým supem s hejnem supů kolem nějJděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se...
Jeremiáš 12:14...stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny zločinné sousedy, kteří se sápou po...
Jeremiáš 13:1... praví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve...
Jeremiáš 13:4...sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaňjdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem...
Jeremiáš 13:5...jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin...
Jeremiáš 13:6... Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: "Vstaňjdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam...
Jeremiáš 13:7...onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím...
Jeremiáš 14:18...těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihlaJdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle...
Jeremiáš 15:1...se naklonit k tomuto lidu. Odežeň je ode .  jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak...
Jeremiáš 15:2...je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt,...
Jeremiáš 15:15...Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na mých pronásledovatelích! Ve své...
Jeremiáš 16:19... útočiště v den soužení, od konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži,...
Jeremiáš 17:4...po celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit...
Jeremiáš 17:19...ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a...
Jeremiáš 18:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaňjdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel...
Jeremiáš 18:17...je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na...
Jeremiáš 18:21... vydej je meči napospas! jejich ženy ovdovípřijdou o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich...
Jeremiáš 19:1...hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik...
Jeremiáš 19:10...' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 20:6... A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí jdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam...
Jeremiáš 26:14...Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co...
Jeremiáš 27:7...sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné...
Jeremiáš 28:13...Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi...
Jeremiáš 31:6...v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidíPřijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru,...
Jeremiáš 31:12... vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou -...
Jeremiáš 31:21... vyznač ukazatele, přemýšlej o cestě, kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých...
Jeremiáš 32:7...řekl: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Hlepřijde za tebou Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne:...
Jeremiáš 34:2...jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleJdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin -...
Jeremiáš 35:2...za dnů judského krále Joakima, syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově...
Jeremiáš 35:13..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleJdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se...
Jeremiáš 36:6..."Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal...
Jeremiáš 36:10...měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše,...
Jeremiáš 36:14...tedy poslali Jehudiho, syna Netaniáše, syna Šelemiáše, syna Kušiho, Baruchovi vyřídí: "Přijď a vezmi...
Jeremiáš 36:29... Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský král a zničí tuhle zem, takže z zmizí...
Jeremiáš 38:25...se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvilpřijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám, co jsi...
Jeremiáš 39:16...na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi: Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 40:4...z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud...
Jeremiáš 40:5...měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal...
Jeremiáš 40:10...vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej,...
Jeremiáš 42:3... Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok...
Jeremiáš 42:15...zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne...
Jeremiáš 42:17...v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem...
Jeremiáš 42:22... hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu...
Jeremiáš 43:7...proroka Jeremiáše a Barucha, syna NeriášovaŠli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli do...
Jeremiáš 43:11...baldachýn. Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo  jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod...
Jeremiáš 44:12... Odstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou:...
Jeremiáš 46:22... na něj přitáhnou se svými oddíly, na něj přijdou se svými sekyrami jako dřevorubci na dříví....
Jeremiáš 48:2...nejsou národem!' I ty, Madmene, budeš umlčen,  jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné...
Jeremiáš 49:9...totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtujiPřijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky....
Jeremiáš 50:4...útěk. V těch dnech a v tom čase, praví Hospodinpřijdou synové Izraele spolu se syny Judy; budou přicházet...
Jeremiáš 50:5...se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němuPřijdou a připojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, na kterou...
Jeremiáš 50:43... Přemožen bude úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyráží z jordánského houští...
Jeremiáš 51:18... Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na  přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není...
Jeremiáš 51:48...nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci, praví Hospodin." Babylon teď musí padnout...
Jeremiáš 51:50...padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte na Hospodina v ...
Jeremiáš 51:53...k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z...
Jeremiáš 51:61...- všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys...
Pláč 1:5...ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel si je vzal! Dceru sionskou opustila...
Pláč 1:18...na trápení: panny i mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti však zradili....
Pláč 3:58...ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil!...
Pláč 5:9...nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěstJde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem v...
Ezechiel 1:12...přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti podobaly...
Ezechiel 1:18...nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola...
Ezechiel 1:20... vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela,...
Ezechiel 3:1... co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi...
Ezechiel 3:4...sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece...
Ezechiel 3:11...řeknu, si vezmi k srdci a dobře je poslouchejJdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. ...
Ezechiel 3:14...hluk. Duch se zmocnil a vzal pryčŠel jsem roztrpčen a rozhořčen v duchu, ale ruka...
Ezechiel 3:22...na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaňjdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem...
Ezechiel 3:23...mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedyšel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě...
Ezechiel 3:24...a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na...
Ezechiel 9:7...chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolamiJděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli,...
Ezechiel 11:18...rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti....
Ezechiel 12:16...před mečem, hladem i morem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají...
Ezechiel 13:5...izraelského domu, tak aby obstál v boji,  přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a jejich...
Ezechiel 13:11...nahazují omítkou. Řekni těm omítačům: Spadne toPřijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny,...
Ezechiel 16:6... pohodili někam ven jako odporný odpadekŠel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak...
Ezechiel 16:8... pořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas...
Ezechiel 20:39... dome Izraele, toto vám praví Panovník HospodinJděte si každý uctívat své hnusné modly! Ale pak, i když ...
Ezechiel 21:32...Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj,...
Ezechiel 24:24... Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to přijde, poznáte, že jsem Panovník Hospodin. Poslouchej,...
Ezechiel 24:26... vezmu jim také syny a dcery. V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy se s ním...
Ezechiel 25:3... když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto teď vydám do vlastnictví kmenům...
Ezechiel 30:4...oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat...
Ezechiel 33:3...si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo...
Ezechiel 33:4...zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel...
Ezechiel 33:6... mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval, a meč...
Ezechiel 33:33...tvá slova, ale nejednají podle nich. to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají, že měli...
Ezechiel 35:7...pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na...
Ezechiel 37:9... a řekni mu - Tak praví Panovník HospodinPřijď, duchu, ze čtyř stran a dechni do těchto pobitých, ...
Ezechiel 38:15...lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimnešpřijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy,...
Ezechiel 39:23...jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní,...
Ezechiel 42:14... neboť je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější...
Ezechiel 46:9...před Hospodina lid země, ten, kdo se přijde klanět severní branou, vyjde branou jižní. Kdo...
Ezechiel 46:10...branou naproti. Vládce bude uprostřed nichpřijde, když budou přicházet, a odejde, když budou odcházet...
Daniel 2:16...A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit....
Daniel 2:40... bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž...
Daniel 6:11...se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpisšel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k...
Daniel 6:13...Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o pomocŠli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt:...
Daniel 7:7...vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými...
Daniel 9:26...do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá do konce, je...
Daniel 10:20..." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem...
Daniel 11:2...V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni...
Daniel 11:21...kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky. Ohromná...
Daniel 11:27...lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec. Severní král se s ohromným bohatstvím vydá...
Daniel 11:35...tříbeni, čištěni a běleni do konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu...
Daniel 11:41...loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí,  přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale...
Daniel 12:9..."Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím...
Ozeáš 1:2...řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti...
Ozeáš 1:3...opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak...
Ozeáš 3:1...mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti...
Ozeáš 5:8... na poplach v Bet-avenu zakřičte: "Benjamínejdou na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten soudný den. Pro...
Ozeáš 5:11...bude poroben, soudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy...
Ozeáš 6:3...stále víc. On se objeví tak jistě jako svítánípřijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž...
Ozeáš 10:12...zem! Čas hledat Hospodina je přece zde,  přijde a spravedlností vás zalije. Vy jste však pěstovali...
Ozeáš 13:13...sevřou jej, on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím je z...
Joel 3:4...dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá...
Amos 2:4...svést svými podvody, za kterými jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské...
Amos 3:3...s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině...
Amos 4:2...Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hlepřijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na hácích a vaše děti...
Amos 4:4...a k Harmonu vás poženou, praví HospodinJděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc!...
Amos 5:9...Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v...
Amos 5:18...Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův denPřijde s tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před...
Amos 6:2... celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na...
Amos 6:10...v jediném domě jen deset lidí, zemřou i tiPřijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a...
Amos 7:15...fíky. Hospodin ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo...
Abdiáš 1:5... v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtítPřijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky....
Jonáš 1:2...Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaňjdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich...
Jonáš 3:2...podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaňjdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám...
Jonáš 3:3... a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstalšel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně...
Micheáš 1:12...nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal pohromu k bráně...
Micheáš 2:8...poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně...
Micheáš 2:10...navždy okrádáte o moji nádheru. Seberte sejděte - zde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne...
Micheáš 3:5...‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmí, proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění;...
Micheáš 3:6... proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce...
Micheáš 4:10... v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít...
Micheáš 5:7...mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými...
Micheáš 7:4...vyhlížený den - den, kdy se s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte...
Nahum 3:10...spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly rozráženy na každém nároží....
Abakuk 2:3...a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otáletpřijde totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo je nadutý, nemá...
Abakuk 2:13...Copak Hospodin zástupů neurčil, že dřina národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž...
Abakuk 3:5...paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil se a...
Sofoniáš 2:2... jen se seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás...
Ageus 2:7...zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou,...
Zachariáš 2:4...mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy...
Zachariáš 2:6...oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi....
Zachariáš 5:4...' Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým...
Zachariáš 6:8...vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 6:10...Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova. Vyber od nich...
Zachariáš 9:1... že s vámi je Bůh!'" Ortel: Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku a spočine v Damašku. (Vždyť k...
Zachariáš 9:2...hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu, ...
Zachariáš 9:5...roztřese a Ekron zklame jeho naděje. Gaza pak přijde o krále, Aškelon bude vylidněn, v Ašdodu budou...
Zachariáš 14:5...za dnů judského krále Uziáše. A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den...
Malachiáš 2:15...Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jednímŠlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní...
Malachiáš 3:1...posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl...
Malachiáš 3:5...se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnůPřijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje...
Malachiáš 3:23...svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám...
Malachiáš 3:24...otců k synům a srdce synů k otcům, abych  přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista,...
Matouš 2:8...ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete,...
Matouš 2:20...Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matkujdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte,...
Matouš 2:22...i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje...
Matouš 4:20...z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítěšli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry - Jakuba...
Matouš 4:22...je a oni hned opustili loď i svého otcešli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v...
Matouš 4:25...padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z...
Matouš 5:24...proti tobě, nech svůj dar tam před oltářemjdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď...
Matouš 5:41...o košili, nech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej a od...
Matouš 6:10...jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno!  přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi,...
Matouš 8:1...jako znalci Písma. Když pak sestupoval z horyšly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocný a...
Matouš 8:4...Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkalJdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal...
Matouš 8:7...mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane,...
Matouš 8:9...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Matouš 8:10...to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou...
Matouš 8:11...nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem...
Matouš 8:13...skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl...
Matouš 8:32...nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda...
Matouš 9:6...pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátkojdi domů." A on vstal a odešel domů...
Matouš 9:9...v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstalšel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam...
Matouš 9:13...jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocníJděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne...
Matouš 9:15...přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimiPřijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou...
Matouš 9:19...vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstalšel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila...
Matouš 9:27...o tom se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi,...
Matouš 9:31..."Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli,...
Matouš 10:6... nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte:...
Matouš 10:7...raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu IzraeleJděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné...
Matouš 10:11...hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka...
Matouš 10:23... utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka. Není učedník...
Matouš 11:4... anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí...
Matouš 11:8...Třtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí...
Matouš 11:9...vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na...
Matouš 12:15...jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny...
Matouš 12:44...si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijde a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale...
Matouš 12:45...a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale prázdnýjde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám....
Matouš 13:28...' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při...
Matouš 13:36...od stvoření světa." Tehdy propustil zástupyšel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali:...
Matouš 13:44... slyš! Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s...
Matouš 13:46...je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a...
Matouš 13:53...věci." Když Ježíš dokončil tato podobenstvíšel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v...
Matouš 14:12...ji dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a...
Matouš 14:15...a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost...
Matouš 14:28...to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a...
Matouš 15:17... "Nerozumíte, že všechno, co vchází do ústjde do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází,...
Matouš 15:18...a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vycházíjde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí...
Matouš 15:22...a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade...
Matouš 16:21...začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních...
Matouš 16:24...Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a...
Matouš 16:27... člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému...
Matouš 17:11...říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám...
Matouš 17:27...řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazilijdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby...
Matouš 18:15..." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešiljdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže poslechne,...
Matouš 18:27...nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha,...
Matouš 18:31...jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceniŠli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho...
Matouš 19:2...Galileje a přišel do judského kraje za JordánemŠly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za...
Matouš 19:21...Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalýjdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít...
Matouš 19:27...se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustilišli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amen,...
Matouš 20:4...stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.' A...
Matouš 20:5...mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal...
Matouš 20:7...nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému...
Matouš 20:29...výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z Jerichašel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci....
Matouš 20:30...zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův,...
Matouš 21:2...hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou...
Matouš 21:6...na oslu, na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s...
Matouš 21:9...ze stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!"...
Matouš 21:19...dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovníkšel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy:...
Matouš 21:28...Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva synyŠel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.'...
Matouš 21:29...‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslelšel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl:...
Matouš 21:30...se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,...
Matouš 21:31..."Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Když k vám Jan přišel...
Matouš 21:40... Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři,  přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici...
Matouš 22:9... ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.'...
Matouš 22:28...z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku,  přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!" Ježíš jim řekl:...
Matouš 22:31... ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh...
Matouš 24:5..."Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou...
Matouš 24:14...celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou...
Matouš 24:42... Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou...
Matouš 24:43...- kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho...
Matouš 24:44... Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý...
Matouš 24:50...a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,...
Matouš 25:6...usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tuJděte mu naproti!' Všechny družičky vstaly a připravily si...
Matouš 25:9...ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechnyJděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat...
Matouš 25:10... Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené...
Matouš 25:16...na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten,...
Matouš 25:18... získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po...
Matouš 25:31...tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'" " přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé,...
Matouš 25:41...udělali pro .' Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je...
Matouš 26:18...připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr...
Matouš 27:5...On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl venšel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si...
Matouš 27:49... Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a...
Matouš 27:58...Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkemŠel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo...
Matouš 27:65...ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a...
Matouš 27:66...jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými. Když...
Matouš 28:10...se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam ...
a další...

Slova obsahující šel: donášeli (1) došel (19) mešelemiáš (1) mešelemiášovi (1) mešelemiášových (1) mešelemiášův (1) nadešel (11) našel (56) nedošel (2) nenašel (21) nepokoušel (1) nepošel (2) nepršel (1) nepršelo (3) nepřešel (1) nepřinášel (1) nepřišel (31) nesešel (2) neslyšel (18) neslyšeli (16) neslyšelo (1) nesnášeli (1) nešel (19) neuslyšeli (3) nevešel (1) nevynášeli (1) nevyslyšel (6) nevyšel (2) nezapršelo (1) odešel (173) odnášel (1) odnášeli (5) pokoušel (4) pokoušeli (19) poodešel (6) popošel (1) pozhášeli (1) prošel (16) pršel (1) pršelo (1) předešel (1) přednášeli (1) přenášel (1) přenášeli (1) přešel (12) přinášel (15) přinášela (4) přinášeli (40) přinášelo (4) přinášely (4) přišel (392) rozešel (6) roznášeli (2) sešel (16) slyšel (126) slyšela (8) slyšeli (114) slyšelo (1) slyšely (2) snášel (5) snášela (1) snášeli (1) šel (206) šela (6) šelach (6) šelacha (5) šelefa (2) šelem (3) šelemiáš (3) šelemiáše (2) šelemiášova (1) šelemiášovi (2) šelemiášův (2) šelest (5) šeleš (1) šelišiji (2) šelma (15) šelmám (3) šelmami (5) šelmě (12) šelmou (3) šelmu (5) šelmy (19) šelomit (5) šelomít (2) šelomita (2) šelomiův (1) šelomot (1) šelomotových (1) šelova (1) šelský (1) šelu (1) šelumiel (4) šelumiela (1) šely (1) uslyšel (113) uslyšela (7) uslyšeli (56) uslyšelo (3) uslyšely (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |