Šatů

Hledám varianty 'šatů' [ šaty (76) šatů (12) šatu (1) šatem (3) šatech (6) šat (4) ]. Nalezeno 99 veršù.
Genesis 24:53...ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperkyšaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal...
Genesis 27:15...oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je...
Genesis 27:27...tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně...
Genesis 28:20...mne na cestě a mi chléb k jídlušaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého...
Genesis 35:2... jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam...
Genesis 37:29...hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď,...
Genesis 38:14...stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu...
Genesis 38:19...odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl...
Genesis 39:12...nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její...
Genesis 39:13...a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim:...
Genesis 39:15...křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet...
Genesis 39:16...své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán...
Genesis 39:18...Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své...
Genesis 41:14...vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen...
Genesis 49:11... Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé...
Exodus 3:22...i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperkyšaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany...
Exodus 12:34...vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali...
Exodus 12:35...požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že...
Exodus 19:10...k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin...
Exodus 19:14...z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se...
Deuteronomium 21:13...domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc...
Jozue 9:5...ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, se...
Jozue 9:13...- a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly."...
Soudců 14:12... dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet...
Soudců 14:13... dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme...
Soudců 14:19... pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se...
Růt 3:3...ječmen. Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět,...
1. Samuel 17:38...s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu...
1. Samuel 17:39...přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl...
1. Samuel 19:24...dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení....
1. Samuel 28:8... Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím...
2. Samuel 13:18... dveře. Měla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si...
2. Samuel 14:2..."Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se jako žena, která dlouho...
2. Samuel 20:8...přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když vykročil, meč se...
2. Královská 5:5... šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám...
2. Královská 5:22...jim, prosím, talent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi...
2. Královská 5:23...do dvou pytlů, přidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli...
2. Královská 5:26... "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbrošaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a služky? Námanovo...
2. Letopisů 20:25...kořist. Našli u nich takové množství výzbroješatů a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti...
Ester 4:4... Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl....
Job 27:16... I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on...
Job 29:14... vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i...
Job 30:18...sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou drží za šaty, v límci košile chce uškrtit. Do bláta odmrštil,...
Job 31:19... Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze...
Job 37:17...divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš...
Žalmy 22:19...dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine,...
Žalmy 45:14...Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi...
Žalmy 69:12...trápil postem, měli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkanky....
Žalmy 73:6... Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají...
Žalmy 102:27... Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty...
Přísloví 6:27...Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí...
Přísloví 25:20...noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obíratšaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je...
Kazatel 9:8...Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí....
Píseň 4:11...mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi, drahá nevěsto,...
Píseň 5:7... co město obcházejí, surově zbili a zraniliŠaty z ramenou mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám...
Izaiáš 23:18...tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší;...
Izaiáš 50:9...mi. Kdo odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a...
Izaiáš 51:6...k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako komáři. spása...
Izaiáš 51:8...nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni. spravedlnost ale...
Izaiáš 59:6...je, zmije vyleze! Jejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou...
Izaiáš 59:17... na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil....
Izaiáš 63:2...vyhlašuji, , mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem...
Izaiáš 63:3...své prchlivosti rozdupal, mi jejich krev na šaty stříkala, všechna roucha jsou nasáklá. V srdci jsem...
Jeremiáš 4:30...však, nebožačko, počneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit...
Jeremiáš 38:11...paláce našel nějaké staré hadry a roztrhané šaty a spustil je na provazech Jeremiášovi do jímky....
Ezechiel 16:10...a pomazal olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže, ověnčil jsem kmentem a...
Ezechiel 16:13...čelenkou. Zdobila ses zlatem a stříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z...
Ezechiel 16:39...stánky a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe šaty, seberou ti šperky a nechají nahou a bosou....
Ezechiel 18:7...co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky,...
Ezechiel 18:16...co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje...
Ezechiel 23:26...dcery a spálí tvé potomky v ohni. Strhají z tebe šaty a seberou ti šperky. Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a...
Ezechiel 26:16...ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást...
Ezechiel 42:14...místu určenému pro lid, převléknou se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku,...
Ezechiel 44:19...ve svatých místnostech a převléknou se do jiných šatů, aby svými rouchy neposvětili lid. Nesmějí si holit...
Nahum 2:4... Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovnícišatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí v den, kdy jsou k...
Zachariáš 3:3...přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli...
Zachariáš 3:4... kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty špinavé šaty!"Pak řekl Jošuovi: "Hle, snímám z tebe tvůj hřích a...
Zachariáš 14:14...bohatství všech národů v okolí, zlato, stříbrošaty v nepřeberném množství.) Stejná rána postihne i koně,...
Matouš 11:8...co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v...
Matouš 17:2...před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše,...
Matouš 23:5...své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve...
Matouš 27:31... svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když vyšli, potkali...
Matouš 27:35...to pít. Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. Pak tam seděli a hlídali ho...
Marek 9:3...na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely, tak jak by je žádný...
Marek 15:20... svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský...
Marek 15:24...on odmítl. Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno...
Lukáš 7:25...co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šaty a žijí v...
Lukáš 8:27...byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl...
Lukáš 15:22...nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho....
Lukáš 23:34...nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali...
Jan 19:23...Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden...
Jan 19:24... naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si  šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i...
Skutky 16:22...nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je...
Skutky 20:33... Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby...
Židům 1:11... Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou...
Jakub 2:2...do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých...
Jakub 5:2... jež vás čekají. Vaše bohatství je shniléšaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta...
1. Petr 3:3...okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou...
Juda 1:23... ale zároveň obezřetně - se vám ošklivíšaty poskvrněné tělem! Tomu, který moc uchránit vás před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |