Šat

Hledám varianty 'šat' [ šaty (76) šatů (12) šatu (1) šatem (3) šatech (6) šat (4) ]. Nalezeno 99 veršù.
Genesis 24:53...ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperkyšaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal...
Genesis 27:15...oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je...
Genesis 27:27...tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně...
Genesis 28:20...mne na cestě a mi chléb k jídlušaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého...
Genesis 35:2... jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam...
Genesis 37:29...hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď,...
Genesis 38:14...stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu...
Genesis 38:19...odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl...
Genesis 39:12...nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její...
Genesis 39:13...a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim:...
Genesis 39:15...křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet...
Genesis 39:16...své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán...
Genesis 39:18...Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své...
Genesis 41:14...vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen...
Genesis 49:11... Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé...
Exodus 3:22...i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperkyšaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany...
Exodus 12:34...vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali...
Exodus 12:35...požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že...
Exodus 19:10...k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin...
Exodus 19:14...z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se...
Deuteronomium 21:13...domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc...
Jozue 9:5...ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, se...
Jozue 9:13...- a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly."...
Soudců 14:12... dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet...
Soudců 14:13... dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme...
Soudců 14:19... pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se...
Růt 3:3...ječmen. Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět,...
1. Samuel 17:38...s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu...
1. Samuel 17:39...přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl...
1. Samuel 19:24...dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení....
1. Samuel 28:8... Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím...
2. Samuel 13:18... dveře. Měla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery. Támar si...
2. Samuel 14:2..."Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se jako žena, která dlouho...
2. Samuel 20:8...přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když vykročil, meč se...
2. Královská 5:5... šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám...
2. Královská 5:22...jim, prosím, talent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi...
2. Královská 5:23...do dvou pytlů, přidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli...
2. Královská 5:26... "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbrošaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a služky? Námanovo...
2. Letopisů 20:25...kořist. Našli u nich takové množství výzbroješatů a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti...
Ester 4:4... Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl....
Job 27:16... I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on...
Job 29:14... vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i...
Job 30:18...sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou drží za šaty, v límci košile chce uškrtit. Do bláta odmrštil,...
Job 31:19... Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze...
Job 37:17...divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš...
Žalmy 22:19...dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine,...
Žalmy 45:14...Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi...
Žalmy 69:12...trápil postem, měli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkanky....
Žalmy 73:6... Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají...
Žalmy 102:27... Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty...
Přísloví 6:27...Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí...
Přísloví 25:20...noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obíratšaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je...
Kazatel 9:8...Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí....
Píseň 4:11...mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi, drahá nevěsto,...
Píseň 5:7... co město obcházejí, surově zbili a zraniliŠaty z ramenou mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám...
Izaiáš 23:18...tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší;...
Izaiáš 50:9...mi. Kdo odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a...
Izaiáš 51:6...k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako komáři. spása...
Izaiáš 51:8...nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni. spravedlnost ale...
Izaiáš 59:6...je, zmije vyleze! Jejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou...
Izaiáš 59:17... na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil....
Izaiáš 63:2...vyhlašuji, , mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem...
Izaiáš 63:3...své prchlivosti rozdupal, mi jejich krev na šaty stříkala, všechna roucha jsou nasáklá. V srdci jsem...
Jeremiáš 4:30...však, nebožačko, počneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit...
Jeremiáš 38:11...paláce našel nějaké staré hadry a roztrhané šaty a spustil je na provazech Jeremiášovi do jímky....
Ezechiel 16:10...a pomazal olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže, ověnčil jsem kmentem a...
Ezechiel 16:13...čelenkou. Zdobila ses zlatem a stříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z...
Ezechiel 16:39...stánky a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe šaty, seberou ti šperky a nechají nahou a bosou....
Ezechiel 18:7...co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky,...
Ezechiel 18:16...co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje...
Ezechiel 23:26...dcery a spálí tvé potomky v ohni. Strhají z tebe šaty a seberou ti šperky. Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a...
Ezechiel 26:16...ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást...
Ezechiel 42:14...místu určenému pro lid, převléknou se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku,...
Ezechiel 44:19...ve svatých místnostech a převléknou se do jiných šatů, aby svými rouchy neposvětili lid. Nesmějí si holit...
Nahum 2:4... Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovnícišatu z šarlatu. Vozy se blýskají ocelí v den, kdy jsou k...
Zachariáš 3:3...přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli...
Zachariáš 3:4... kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty špinavé šaty!"Pak řekl Jošuovi: "Hle, snímám z tebe tvůj hřích a...
Zachariáš 14:14...bohatství všech národů v okolí, zlato, stříbrošaty v nepřeberném množství.) Stejná rána postihne i koně,...
Matouš 11:8...co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v...
Matouš 17:2...před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše,...
Matouš 23:5...své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve...
Matouš 27:31... svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když vyšli, potkali...
Matouš 27:35...to pít. Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty. Pak tam seděli a hlídali ho...
Marek 9:3...na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely, tak jak by je žádný...
Marek 15:20... svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský...
Marek 15:24...on odmítl. Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno...
Lukáš 7:25...co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šaty a žijí v...
Lukáš 8:27...byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl...
Lukáš 15:22...nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho....
Lukáš 23:34...nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali...
Jan 19:23...Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden...
Jan 19:24... naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si  šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i...
Skutky 16:22...nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je...
Skutky 20:33... Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby...
Židům 1:11... Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou...
Jakub 2:2...do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých...
Jakub 5:2... jež vás čekají. Vaše bohatství je shniléšaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta...
1. Petr 3:3...okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou...
Juda 1:23... ale zároveň obezřetně - se vám ošklivíšaty poskvrněné tělem! Tomu, který moc uchránit vás před...

Slova obsahující šat: chušatský (5) košatil (1) košatou (1) košatý (2) košatých (1) košatým (8) ošatku (3) rišatajim (1) rišatajima (1) rišatajimovi (1) šat (4) šatech (6) šatem (3) šatí (1) šatil (1) šatu (1) šatů (12) šaty (76)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |