Šťastné

Hledám varianty 'šťastné' [ šťastnými (1) šťastným (1) šťastný (6) šťastnou (1) šťastní (4) šťastném (1) šťastné (4) šťastná (1) šťasten (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 15:15...ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť...
Deuteronomium 5:33...určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhýšťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto...
Růt 3:1..."Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je...
1. Samuel 25:8...tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům i svému...
Job 9:25...on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly dnyšťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny kolem...
Žalmy 5:12...proti tobě povstali! Doufající v tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé...
Žalmy 16:9... je po pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v bezpečí odpočívá....
Žalmy 34:13... úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň...
Žalmy 41:3...pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu udrží jejšťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátel....
Přísloví 20:7...pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v poctivostišťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil,...
Izaiáš 65:18...o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém...
Izaiáš 65:19...ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť...
Abakuk 3:18...stájí, se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán,...
Zachariáš 8:19... sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte...
Jan 20:20...slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako...
Skutky 2:26... je po pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v naději odpočívá....
Skutky 26:2...Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu: "Jsem šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám hájit proti všem...
Jakub 5:13... někdo z vás trápení? se modlí. Je někdo šťastný? zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? zavolá...
1. Petr 3:10...obdržet požehnání. Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ...
Juda 1:24...pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněnéšťastné - jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze...

Slova obsahující šťastné: šťastné (4) šťastném (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |