Šíp

Hledám varianty 'šíp' [ šípy (38) šípů (3) šípu (1) šípem (3) šíp (15) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 19:13...lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu...
Numeri 24:8...svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo...
Deuteronomium 32:23...horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem budou vysíleni, horečkou...
Deuteronomium 32:42...nepřáteli, těm, kdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí,...
1. Samuel 20:20...tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence:...
1. Samuel 20:21...na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou...
1. Samuel 20:22... Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej sešípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť ...
1. Samuel 20:36...sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl a on...
1. Samuel 20:37...přes něj. Když chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce zavolal: "Ten šíp je přece ještě...
1. Samuel 20:38... pospěš si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic...
2. Samuel 18:14...se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože byl v koruně...
2. Samuel 22:15...v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří...
2. Královská 9:24...luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu....
2. Královská 13:15...Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines lukšípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk."...
2. Královská 13:17...mu: "Střel!" Jakmile vystřelil, Elíša zvolal: "Šíp Hospodinova vítězství! Šíp vítězství nad Aramem! Udeříš...
2. Královská 13:18...v Afeku a úplně ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu řekl: "Udeř jimi o zem!...
2. Královská 19:32...Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít....
1. Letopisů 12:2...v boji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z...
Job 6:4...písek v moři - to proto slovy se téměř zalykámŠípy Všemohoucího se do zabodly, jejich jed se mi vpíjí...
Job 20:25...bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a jeho špice se žlučí skví. Kdejaká hrůza ho dostihla,...
Job 33:18...duši uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže v kostech...
Job 36:12...samé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci...
Job 39:23...o krok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípy, kopí a šavle se blýskají. Chvěje se vzrušením, hltá...
Job 41:18...ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak kopímšípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné, bronz...
Job 41:20...podobné, bronz považuje za dřevo trouchnivéŠípy ho nezaženou na útěk, kamenů z praku si všímá jako...
Žalmy 7:14...zamíří, smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný...
Žalmy 11:2... jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! Když samy základy...
Žalmy 18:15...zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek...
Žalmy 38:3... nekárej! Vždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé...
Žalmy 45:6...věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce...
Žalmy 57:5...lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky. Zvedni se,...
Žalmy 58:8... vylámej! se rozplynou, zmizí jako vodyšípy, jež vystřelili, ztratí se! jsou jak slimák, co...
Žalmy 64:4...zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy,...
Žalmy 64:8...hlubinách srdce člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se...
Žalmy 76:4... na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak...
Žalmy 120:4...a co čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykemŠípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce! Běda mi, že...
Žalmy 127:4...Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. Blaze...
Žalmy 144:6...Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z...
Přísloví 25:18...křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. Jak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve...
Přísloví 26:18... Jako šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lže a...
Izaiáš 5:28... nepřetrhne se jim na obuvi řemínek. Jejich šípy jsou ostré a všechny luky napjaté; kopyta jejich koní...
Izaiáš 7:24...a bodláčím. Člověk se tam odváží jen s lukemšípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze...
Izaiáš 37:33...Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít....
Izaiáš 49:2...stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šíp a schoval si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebník,...
Jeremiáš 9:7...je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji,...
Jeremiáš 50:9...se proti němu, odtud jej dobudou; jejich šípy jak zdatní bojovníci se s prázdnou nevrátí. Babylonie...
Jeremiáš 50:14... kdo napínáte luk! Střílejte na něj! Nešetřete šípy, vždyť hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech...
Jeremiáš 51:11...na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!" Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů...
Pláč 3:12... rozsápal a zahubil. Napjal svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci našel střely,...
Ezechiel 5:16... To říkám Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě. Naložím...
Ezechiel 21:26...rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu...
Ezechiel 39:3...na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levicešípy ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských horách...
Ezechiel 39:9...pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, lukyšípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou...
Abakuk 3:11...i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém rozhořčení...
Zachariáš 9:14...se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník Hospodin zatroubí na polnici a vyrazí v jižní...
Efeským 6:16...víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha...

Slova obsahující šíp: šíp (15) šípem (3) šípu (1) šípů (3) šípy (38)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |