Šíje

Hledám varianty 'šíje' [ šíji (22) šíje (10) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 49:8...Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce před tebou se...
Deuteronomium 28:48... v nahotě a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce...
Deuteronomium 33:29...nepřátelé před tebou krčí a ty jim šlapeš po šíji!" Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó...
Jozue 10:24... tehdy vyzval: "Pojďte sem, položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a stoupali jim na šíje....
Soudců 5:21...ty krále smetl - valící se proud potoka KíšonuŠíje silných pošlapej! Jaký dusot kopyt koní, prudký,...
2. Samuel 22:41...k boji, na kolena srážíš soky přede mnouŠíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky...
Nehemiáš 3:5...muži z Tekoje, urození mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali...
Nehemiáš 9:16...ji dáš. Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat,...
Nehemiáš 9:17...na divy, které jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do...
Nehemiáš 9:29...je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě...
Job 39:19...Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho...
Job 41:14... jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé...
Žalmy 18:41...k boji, na kolena srážíš soky přede mnouŠíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky...
Píseň 4:4...závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na ...
Píseň 7:5...tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátka. Tvá šíje, věž z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při...
Izaiáš 10:27...spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmekne. Přitáhli do Ajatu, prošli...
Izaiáš 48:4...se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti...
Jeremiáš 7:26...neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš...
Jeremiáš 27:2...si dřevěné jho s postroji a připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a...
Jeremiáš 27:8...králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat...
Jeremiáš 27:11...pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského krále a poddá se mu, takový...
Jeremiáš 27:12...i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále, poddejte se mu i jeho lidu...
Jeremiáš 28:10...naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jhošíje proroka Jeremiáše a zlámal ho. Prorok Chananiáš pak...
Jeremiáš 28:11...zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč....
Jeremiáš 28:12...pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo:...
Jeremiáš 28:14...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili...
Jeremiáš 30:8...dne, praví Hospodin zástupů, zlámu jho na jejich šíji a zpřetrhám jejich postroje, takže nebudou sloužit...
Ezechiel 16:11...šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník na šíji. Navlékl jsem ti nosní kroužek, do uší zavěsil...
Ezechiel 21:34...ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel jejich den, čas zúčtování s jejich...
Ozeáš 10:11... která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude orat a Jákob...
Ozeáš 11:4...Byl jsem jim tím, kdo nadnáší jho, které nosí na šíji; skláněl jsem se k nim, abych je nakrmil. Nevrátí se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |