Šíří

Hledám varianty 'šíří' [ šíříte (1) šířit (4) šířilo (4) šířili (7) šířila (7) šíří (26) ]. Nalezeno 49 veršù.
Leviticus 13:8... musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédneŠíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého...
Leviticus 13:36...prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout knězŠíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé...
Leviticus 13:51...se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána zhoubného malomocenství - je to nečisté....
Leviticus 14:39...dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédneŠíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené...
Leviticus 14:44...vymazání domu, přijde kněz a ránu prohlédneŠíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství;...
Jozue 6:27..." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili...
1. Letopisů 14:17...od Gibeonu po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály...
Ester 9:4...paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále...
Job 15:29... jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen...
Job 34:37...hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhýšíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A...
Job 36:30...a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým...
Job 41:6...jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou...
Žalmy 58:3...Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! odmalička se bídáci odcizili, od narození...
Žalmy 147:15...na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelem...
Přísloví 6:19...páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synu,...
Přísloví 10:18...na domluvu. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejde,...
Přísloví 13:5...nesnese prolhané řeči, darebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí...
Přísloví 14:5...svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam. Drzoun se po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému...
Přísloví 14:25...svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v...
Přísloví 19:5... Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo...
Přísloví 19:9...dosáhne. Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím...
Jeremiáš 23:15...jim dám jed, protože od proroků v Jeruzalémě se šíří bezbožnost do celé země." Toto praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 25:31... na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy; soudí se s...
Jeremiáš 25:32...Hospodin zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr...
Jeremiáš 50:22... udělej vše, co jsem ti nařídil! Zemí se šíří rachot války, strašné ničení. Jak je roztlučeno, jak...
Ezechiel 26:17...vládnoucí! Se všemi, kdo v tobě bydleli, jste šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží...
Ezechiel 32:23...hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli, mečem pobiti. Bude tam...
Ezechiel 32:24...sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo...
Ezechiel 32:25...ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi,...
Ezechiel 32:26...ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny,...
Matouš 5:11... když vám budou zlořečit a pronásledovat vásšířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte...
Marek 6:14...mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan...
Lukáš 4:37...duchům a oni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel ze synagogy do...
Lukáš 5:15... jak přikázal Mojžíš." Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech,...
Skutky 4:17...popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, o tom jménu s nikým nemluví." A...
Skutky 6:7...na po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal....
Skutky 11:19...dorazili do Fénicie, na Kypr a do Antiochiešířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich,...
Skutky 12:24...vypustil duši rozežrán červy. Boží slovo se pak šířilo a rozmáhalo se. Když Barnabáš a Saul splnili svůj...
Skutky 13:49...k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci ale poštvali...
Skutky 14:7...měst Lystry a Derbe a jejich okolí. I tam šířili evangelium. V Lystře sedával jeden muž. Nemohl na...
Skutky 19:20... že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Po těchto událostech se...
Římanům 10:18...Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám se...
2. Korintským 2:14...v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou...
2. Korintským 4:15...tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i...
2. Tesalonickým 3:1... modlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je přijímáno s úctou tak jako u vás a jsme...
1. Timoteus 1:3...Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. se přestanou zabývat bájemi a...
2. Timoteus 2:17...odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos,...
3. Jan 1:10... Proto přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže...
Zjevení 9:19... Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami,...

Slova obsahující šíří: nerozšíří (2) nešíří (7) rozšíří (12) rozšířím (2) šíří (26) šíříte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |