Široké

Hledám varianty 'široké' [ širokým (1) široký (36) širokou (7) širokého (1) široké (11) široká (26) ]. Nalezeno 78 veršù.
Genesis 6:15...ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket...
Exodus 25:10...bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložíš ji zevnitř i...
Exodus 25:17...bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného...
Exodus 25:23...dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým...
Exodus 25:25...zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k...
Exodus 26:2...pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů...
Exodus 26:8...houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj...
Exodus 26:16...rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy...
Exodus 27:13...patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi...
Exodus 27:16...a šarlatové látky a ze soukaného kmentuširoký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny...
Exodus 27:18...100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket...
Exodus 28:16...Bude čtvercový a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v...
Exodus 36:9...pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů...
Exodus 36:15...houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili...
Exodus 36:21...rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny...
Exodus 37:1...byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložil ji zevnitř i...
Exodus 37:6...byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného...
Exodus 37:10...dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým...
Exodus 37:12...zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulil k němu...
Exodus 39:9...dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první...
1. Královská 6:2...Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes...
1. Královská 6:3...přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na 10 loktů. Šalomoun...
1. Královská 6:6...délce postranní komory. Její spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktů a horní 7 loktů. Podél...
1. Královská 6:20...smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem,...
1. Královská 7:2...les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech...
1. Královská 7:6...také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před byla předsíň a před sloupy s římsou....
1. Královská 7:27... Každý stojan byl 4 lokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. Byl proveden takto: Sestával z...
2. Královská 14:13...v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby,...
2. Letopisů 4:1...také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou...
2. Letopisů 6:13...si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké bronzové podium, které dal umístit...
2. Letopisů 25:23...v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby,...
Ezdráš 6:3...je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje...
Nehemiáš 3:8...mastičkář Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém Široké hradbě. Vedle nich opravoval Refajáš, syn Churův,...
Nehemiáš 12:28... lyry a citery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí, z...
Nehemiáš 12:38...lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu,...
Job 30:14...na mojí zkáze pracují a nikdo jim v tom nebráníŠirokou průrvou pronikají, jak záplava se valí troskami....
Izaiáš 30:33...je připraveno tofetské ohniště, dost hlubokéširoké i pro krále! Hranice narovnána, ohně i dříví...
Izaiáš 33:21... Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři,...
Jeremiáš 51:58...Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké...
Ezechiel 23:32...Hospodin: Kalich své sestry budeš pít, hlubokýširoký. Je plný výsměchu a opovržení, plný k okraji....
Ezechiel 40:7...byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebe....
Ezechiel 40:11...rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů široká. Před výklenky...
Ezechiel 40:12...zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké a 6 loktů hluboké. Skrze protilehlé vchody výklenků...
Ezechiel 40:13...po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k pilířům ústícím...
Ezechiel 40:21...v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:25...ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k sedm schodů a na protilehlé straně měla...
Ezechiel 40:29...okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů...
Ezechiel 40:30...(Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k vnějšímu...
Ezechiel 40:33...okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné...
Ezechiel 40:36...stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné...
Ezechiel 40:42...byl půldruhého lokte dlouhý, půldruhého lokte široký a na loket vysoký. Na nich ležely nástroje k...
Ezechiel 40:47...nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář. Nato přivedl k...
Ezechiel 41:2...celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře...
Ezechiel 41:4...chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To je nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil...
Ezechiel 41:11...prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného...
Ezechiel 41:12...prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnou. Poté...
Ezechiel 41:15...ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří...
Ezechiel 41:22...jako dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavec a...
Ezechiel 42:2... kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouháširoká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního...
Ezechiel 42:4...Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá chodba se vchody do místností....
Ezechiel 43:13...okolo něj je žlab na loket hluboký a na loket široký, lemovaný na dlaň vysokou obrubou. A toto je výška...
Ezechiel 43:14...stupně jsou to 2 lokty. Tento stupeň je na loket široký. Od tohoto nižšího stupně k okraji vyššího jsou to 4...
Ezechiel 43:16...ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a...
Ezechiel 43:17...stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů široký. Okolo oltáře je na loket široký žlab lemovaný půl...
Ezechiel 45:2...o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl...
Ezechiel 45:3...díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země...
Ezechiel 45:5... Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde...
Ezechiel 45:6...podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu...
Ezechiel 46:22...rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké. Všechny čtyři měly stejné rozměry. Každý z těch...
Ezechiel 48:8... který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní od východu...
Ezechiel 48:9... bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na...
Ezechiel 48:10...dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký. Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně. Tento díl...
Ezechiel 48:13...i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude 25 000 loktů na délku a 20 000...
Ezechiel 48:15...je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání...
Daniel 3:1...zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji postavit na pláni Dura v provincii...
Zachariáš 2:6...Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale...
Zachariáš 5:2..."Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z...
Matouš 7:13..." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná bránaširoká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná...

Slova obsahující široké: široké (11) širokého (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |