Šimon

Hledám varianty 'šimon' [ šimonu (2) šimonovi (7) šimone (9) šimona (24) šimon (31) ]. Nalezeno 69 veršù.
1. Letopisů 4:20...garmijské Keíly a maachatské Eštemoy. Synové Šimonovi: Amnon, Rina, Ben-chanan a Tilon. Synové Jišiho:...
Matouš 4:18...bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim:...
Matouš 10:2... A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho...
Matouš 10:4...a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeᚊimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil....
Matouš 13:55...se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, JosefŠimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry u nás? Odkud...
Matouš 16:16... "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na...
Matouš 16:17...Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze toběŠimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž...
Matouš 17:25...domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co mysl횊imone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky?...
Matouš 26:6... Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou...
Matouš 27:32...vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na místo...
Marek 1:16...pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli...
Marek 1:29...ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domůŠimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce,...
Marek 1:36...ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlilŠimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli...
Marek 3:16...měli moc vymítat démony. Ustanovil jich dvanáctŠimona (kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova, jeho...
Marek 3:18... Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, TadeášeŠimona Horlivce a Jidáše Iškariotského, který ho potom...
Marek 6:3...tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, JudyŠimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad...
Marek 14:3..." Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou...
Marek 14:37... ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani...
Marek 15:21...jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z...
Lukáš 5:3...prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od...
Lukáš 5:4...a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu."...
Lukáš 5:5...roztáhněte sítě k lovu." "Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když...
Lukáš 5:8... naplnili obě lodi, se ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode...
Lukáš 5:10...úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně takŠimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. Ježíš...
Lukáš 6:14... Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštolyŠimona (kterému dal jméno Petr), Ondřeje (jeho bratra),...
Lukáš 6:15... Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba AlfeovaŠimona zvaného Zélot, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského,...
Lukáš 7:40...ho dotýká. Copak neví, jaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv,...
Lukáš 7:43...bych, že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal...
Lukáš 7:44..." řekl Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu,...
Lukáš 22:31...na trůnech a soudit dvanáct pokolení IzraeleŠimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako...
Lukáš 23:26...vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu...
Lukáš 24:34...říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a...
Jan 1:40...Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona....
Jan 1:41...Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu...
Jan 1:42...Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se překládá...
Jan 6:8...trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který pět...
Jan 6:68... "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili...
Jan 6:71...z vás je ale ďábel." A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním...
Jan 13:2...před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho zradit. Ježíš, vědom si toho...
Jan 13:6...ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupilŠimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!"...
Jan 13:9...nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš...
Jan 13:24...Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově bokuŠimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil. Objal...
Jan 13:26...Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše...
Jan 13:36...učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu,...
Jan 18:10...které jsi mi dal, jsem neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl...
Jan 18:25...ho tedy poslal v poutech k veleknězi KaifášoviŠimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho:...
Jan 20:2... Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běželaŠimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš...
Jan 20:6...ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška,...
Jan 21:2...u Tiberiadského jezera. Stalo se to taktoŠimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské,...
Jan 21:3...učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli. A tak šli a...
Jan 21:7... tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože...
Jan 21:11..."Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153...
Jan 21:15...ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano...
Jan 21:16..."Pas beránky." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty...
Jan 21:17..."Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že se ho...
Skutky 1:13... Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon Zélot a Juda (syn Jakubův). Ti všichni svorně...
Skutky 8:9...velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský lid svou magií a...
Skutky 8:13...se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak...
Skutky 8:18...na ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou...
Skutky 8:24... jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy se za modlete k Pánu, se mi...
Skutky 9:43... Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius...
Skutky 10:5...pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha,...
Skutky 10:6...zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který dům u moře." Když po těch slovech...
Skutky 10:18...Když dorazili ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch...
Skutky 10:32...před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona koželuha...
Skutky 11:13...před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty...
Skutky 13:1...církvi byli proroci a učitelé: Barnabᚊimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Menachem, vychovaný...
Skutky 15:14... vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte , bratřiŠimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z...
2. Petr 1:1...lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.  Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří...

Slova obsahující šimon: ješimonem (2) ješimonu (2) šimon (31) šimona (24) šimone (9) šimonova (3) šimonovi (7) šimonu (2) šimonův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |