Šimeon

Hledám varianty 'šimeon' [ šimeon ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 29:33... a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna...
Genesis 34:25...bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do...
Genesis 35:23...synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozenýŠimeon, Levi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové Ráchel: Josef...
Genesis 42:36...zvolal: "Připravili jste o syny! Josef neníŠimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je pro ...
Genesis 48:5...Egypta: Efraim a Manases mi budou jako RubenŠimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud...
Genesis 49:5...vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnitŠimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté...
Exodus 1:2...přišli do Egypta, každý se svou rodinou: RubenŠimeon, Levi a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamín...
Numeri 1:23...bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich...
Numeri 2:12...o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a...
Numeri 13:5...z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z pokolení Šimeon, Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda...
Numeri 34:20...pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon, Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín...
Deuteronomium 27:12...Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na...
Jozue 19:1...synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na...
Jozue 19:8...a Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z...
Jozue 21:4... získali losem třináct měst od pokolení JudaŠimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem...
Jozue 21:9...Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení JudaŠimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města...
Soudců 1:3...do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti...
1. Letopisů 2:1...edomské kmeny. Toto jsou synové Izraele: RubenŠimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan, Josef, Benjamín,...
1. Letopisů 6:50...přidělili tato vyjmenovaná města z kmene JudaŠimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na...
Ezdráš 10:31...Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajᚊimeon, Benjamín, Maluch, Šemariáš...
Ezechiel 48:24...území bude mít od východu na západ svůj podíl Šimeon. Vedle Šimeonova území bude mít od východu na...
Zjevení 7:7...z pokolení Manases 12 000 označených, z pokolení Šimeon 12 000 označených, z pokolení Levi 12 000 označených...

Slova obsahující šimeon: šimeon (22) šimeona (9) šimeonem (1) šimeonova (4) šimeonovi (7) šimeonovy (1) šimeonových (4) šimeonské (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |