Šimeiho

Hledám varianty 'šimeiho' [ šimeiho ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 2:8...tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když...
1. Královská 2:36...Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v...
1. Královská 2:39...bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky....
1. Letopisů 6:27... syna Adajášova, syna Etanova, syna Zimova, syna Šimeiho, syna Jachatova, syna Geršomova, syna Leviho...
1. Letopisů 8:21... Eliel, Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho. Jišpan, Eber, Eliel...
1. Letopisů 23:9...vůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských...
1. Letopisů 23:10... tři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, Jeuš a Beria, čtyři synové Šimeiho....
Ester 2:5...Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kišova z pokolení Benjamínova. Ten byl spolu...
Lukáš 3:26...Nogaha, syna Machatova, syna Matatiáše, syna Šimeiho, syna Josecha, syna Jojadova, syna Jochanana, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |