Šimei

Hledám varianty 'šimei' [ šimei ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 6:17...se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: LibniŠimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, Jishar,...
Numeri 3:18...jména Geršonových synů po jejich rodech: LibniŠimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar,...
2. Samuel 16:5...nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a házel po Davidovi i...
2. Samuel 16:7...i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníkyŠimei chrlil nadávky: "Táhni, ty vrahu! Táhni, ty bídáku!...
2. Samuel 16:13..." David tedy se svými muži pokračoval v cestěŠimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel,...
2. Samuel 19:17...do Gilgalu, aby ho převedli přes Jordán. Také Šimei, syn Gerův, Benjamínec z Bachurim, si pospíšil a...
2. Samuel 19:19... Když měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán...
2. Samuel 19:22..." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil pomazanému Hospodinovu!" "Co...
1. Královská 1:8... Kněz Sádok, Jojadův syn Benajáš, prorok NátanŠimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem...
1. Královská 2:38...jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj...
1. Královská 2:39...bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky....
1. Královská 2:41...si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si...
1. Královská 4:18... syn Paruachův, spravoval kraj IsacharŠimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín; Geber, syn Uriho,...
1. Letopisů 3:19...Hošam a Nedabiáš. Synové Pedajášovi: ZerubábelŠimei. Synové Zerubábelovi: Mešulam, Chananiáš a jejich...
1. Letopisů 4:26...jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři...
1. Letopisů 4:27...syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn ŠimeiŠimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli...
1. Letopisů 5:4...jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei, jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn...
1. Letopisů 6:2...a Merari. Synové Geršomovi se jmenovali: LibniŠimei. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel...
1. Letopisů 6:14...Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza, jeho syn Šimea, jeho syn Chagiáš a...
1. Letopisů 23:7...a Merarimu. Ke Geršonovcům patřili LadanŠimei. Synové Ladanovi: vůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem...
1. Letopisů 25:3... Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajᚊimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého...
1. Letopisů 25:17...Mataniáš a jeho bratři a synové 12 desátýŠimei a jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a jeho...
1. Letopisů 27:27...práce na polích Ezri, syn Kelubův; za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi...
2. Letopisů 29:14...a Mataniáš; ze synů Hemanových JechielŠimei; ze synů Jedutunových Šemajáš a Uziel. Ti shromáždili...
2. Letopisů 31:12...levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího...
2. Letopisů 31:13...Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě přibrali úředníky Jechiela, Azaziáše, Nachata,...
Ezdráš 10:23... Netanel, Jozabad, Elasa. Levité: JozabadŠimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda, Eliezer....
Ezdráš 10:33... Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, MenašeŠimei. Ze synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel...
Ezdráš 10:38... Matenaj, Jaasaj. Ze synů BinuihoŠimei, Šelemiáš, Nátan, Adajáš...
Zachariáš 12:13...domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei zvlášť a jejich ženy zvlášť i všechny ostatní rody...

Slova obsahující šimei: šimei (31) šimeiho (10) šimeimu (2) šimeiský (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |