Šestý

Hledám varianty 'šestý' [ šestý (16) šestou (2) šestému (1) šestém (4) šestého (11) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 1:31... bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich...
Genesis 30:19... Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem!...
Exodus 16:5...budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho...
Exodus 16:22...(ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát...
Exodus 16:29...vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V...
Exodus 26:9...rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu....
Leviticus 25:21...jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá...
Numeri 7:42...oběti. To byl dar Šelumiela, syna CurišadajovaŠestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn...
Numeri 29:29...zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady....
Jozue 19:32...pro jejich rody - tato města a jejich osadyŠestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody:...
2. Samuel 3:5... syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitalyšestý Jitream, syn Davidovy ženy Egly. Tito synové se...
2. Královská 18:10... Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlošestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok...
1. Letopisů 2:15...Natanaela, pátého Radaješestého Ocema a sedmého Davida. Ti měli sestry Ceruju a...
1. Letopisů 3:3... syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn Abitalyšestý Jitream, syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu...
1. Letopisů 12:12...Mišmana, pátý Jirmeáššestý Ataj, sedmý Eliel, osmý Jochanan, devátý Elzabad...
1. Letopisů 24:9...Charim, čtvrtý: Seorim, pátý: Malkiáššestý: Mijamin, sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš...
1. Letopisů 25:13...a jeho bratři a synové 12 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12 sedmý: Jesarela a...
1. Letopisů 26:3... třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel, pátý Elamšestý Jochanan a sedmý Eljoenaj. Synové Obed-edomovi:...
1. Letopisů 26:5... třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanaelšestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž...
1. Letopisů 27:9...Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužůŠestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho...
Ezdráš 6:15... Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adarušestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněží,...
Nehemiáš 3:30...opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a Chanunšestý syn Calafův. Za ním opravoval Mešulam, syn...
Ezechiel 8:1... a poznají, že jsem Hospodin." Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští...
Ageus 1:1... Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo...
Ageus 1:15...zástupů, svého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, ...
Lukáš 1:26...a zbavil veřejné pohany!" Když byla Alžbětašestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského...
Lukáš 1:36... i ona přes své stáří počala syna a ješestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné...
Zjevení 6:12...kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení....
Zjevení 9:13... hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého...
Zjevení 9:14...oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: "Rozvaž ty čtyři anděly, kteří...
Zjevení 16:12...vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutkůŠestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její...
Zjevení 21:20... třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyxšestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |