Šest

Hledám varianty 'šest' [ šesti (22) šest (82) ]. Nalezen 101 verš.
Genesis 7:6... Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s...
Genesis 16:16...Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal...
Genesis 30:20...manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta. Potom...
Genesis 31:41... Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dceryšest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát...
Exodus 14:7...do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na...
Exodus 16:26...Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdeteŠest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic...
Exodus 20:9...na sobotní den, aby ti byl svatýŠest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale...
Exodus 20:11...dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a...
Exodus 21:2...koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu....
Exodus 23:10...život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého...
Exodus 23:12... Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovímŠest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si...
Exodus 24:16...přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku...
Exodus 25:32... pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z...
Exodus 25:33... na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou...
Exodus 25:35...další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty...
Exodus 26:9...bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houníšest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes...
Exodus 26:22... Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u...
Exodus 28:10...jména synů Izraele podle pořadí jejich narozeníšest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen....
Exodus 31:15...ten den pracoval, bude vyobcován ze svého liduŠest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota,...
Exodus 31:17... Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého...
Exodus 34:21... Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnouŠest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v...
Exodus 35:2... řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázalŠest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít...
Exodus 36:16...mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houníšest houní. Potom připevnili padesát poutek podél koncové...
Exodus 36:27... Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u...
Exodus 37:18...pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři...
Exodus 37:19... na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly...
Exodus 37:21...další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty...
Leviticus 12:5...a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození...
Leviticus 23:3...jako svatá shromáždění; jsou to slavnostiŠest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den...
Leviticus 24:6...narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Na každý sloupec polož čisté...
Leviticus 25:3...země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinekŠest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a...
Numeri 7:3... a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a...
Numeri 11:21...Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou...
Numeri 35:6...pastviny." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo...
Numeri 35:13... než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města...
Numeri 35:15... Ta slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží...
Deuteronomium 5:13...byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj BůhŠest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale...
Deuteronomium 15:12...či Hebrejka, prodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho...
Deuteronomium 15:18...propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin,...
Deuteronomium 16:8...Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude...
Jozue 6:3...denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z...
Jozue 6:14... načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným...
Jozue 7:5...dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šest; pronásledovali je od brány k lomům a na stráni je...
Jozue 15:59... Gedor, Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je...
Jozue 15:62... Sekaka, Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat...
Soudců 3:31...let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael...
Soudců 12:7...padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve...
Soudců 18:11... země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a...
Soudců 18:16...do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daříŠest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a...
Soudců 18:17...modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u brányšesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu...
Soudců 20:47...benjamínských bojovníků, samých udatných mužůŠesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské...
Růt 3:15...a podrž ji." A když ji nastavila, odměřil  šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když...
Růt 3:17...ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s...
1. Samuel 17:4...jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen...
1. Samuel 23:13..." odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na...
1. Samuel 27:2...z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi,...
1. Samuel 30:9...a zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam...
2. Samuel 2:11...kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm letšest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna...
2. Samuel 5:5...stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm letšest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších...
2. Samuel 6:13... Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom...
2. Samuel 15:18...kolem něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho následovali z Gatu - ti všichni...
2. Samuel 21:20...tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek...
1. Královská 10:19...a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách...
1. Královská 10:20...sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů....
1. Královská 11:16...muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy...
1. Královská 16:23...krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva...
2. Královská 5:5...na cestu. Vzal s sebou deset talentů stříbrašest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů....
2. Královská 11:3...zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz...
2. Královská 15:8...Zachariáš, syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak...
1. Letopisů 3:4...šestý Jitream, syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest...
1. Letopisů 3:22...Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a Šafat, celkem šest. Synové Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam,...
1. Letopisů 4:27... jeho syn Zakur a jeho syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik...
1. Letopisů 8:38...Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš,...
1. Letopisů 9:44...Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš,...
1. Letopisů 20:6...došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek...
1. Letopisů 25:3... Ješajáš, Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery...
1. Letopisů 26:17...stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při...
2. Letopisů 3:8...20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo...
2. Letopisů 9:18...a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k...
2. Letopisů 9:19...stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů....
2. Letopisů 22:12...nezabila. Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada...
Nehemiáš 5:18... Každý den se na můj účet podával jeden býkšest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset dní...
Ester 2:12...uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem a dalších...
Job 5:19...zraní, svou rukou však uzdraví.' Vysvobodí ze šesti soužení, ani posedmé nestihne neštěstí. V...
Přísloví 6:16... v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost:...
Izaiáš 6:2...chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali...
Jeremiáš 34:14... který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové...
Jeremiáš 52:23...jablek. Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových...
Ezechiel 9:2...hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v...
Ezechiel 46:1..."Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den...
Ezechiel 46:4...den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako...
Ezechiel 46:6...hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčkašest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako...
Matouš 17:1...Syna člověka přicházet v jeho království." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra...
Marek 9:2...nespatří, jak Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl...
Lukáš 4:25...dnů, když se nebe zavřelo na tři rokyšest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo...
Lukáš 13:14...v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se pracovat. Během nich přicházejte a...
Jan 2:6..."Udělejte, cokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá...
Jan 2:20...dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?"...
Jan 12:1...kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout.  Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde...
Skutky 11:12...šel bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl...
Zjevení 4:8...letícímu orlu. Každá z těch čtyř bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem...

Slova obsahující šest: šest (82) šestadvacátého (1) šestatřicátém (1) šestého (11) šestém (4) šestému (1) šesti (22) šestina (2) šestinu (2) šestistého (2) šestkrát (1) šestnáct (15) šestnáctého (1) šestnácti (3) šestnáctý (2) šestou (2) šestý (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |