Šemajáš

Hledám varianty 'šemajáš' [ šemajáš ]. Nalezeny 22 verše.
1. Královská 12:22...království Rechoboámovi, synu ŠalomounovuŠemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží slovo: "Řekni...
1. Letopisů 3:22...Obadiáš a jeho syn Šekaniáš. Synové ŠekaniášoviŠemajáš a jeho synové: Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a...
1. Letopisů 5:4... Palu, Checron a Karmi. Synové Joelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei, jeho syn Míka, jeho...
1. Letopisů 9:14...zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze...
1. Letopisů 15:8...a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce Eliel...
1. Letopisů 24:6...svatyně, hodnostáři Boží. Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v...
1. Letopisů 26:4...sedmý Eljoenaj. Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý...
2. Letopisů 11:2...s Izraelem a navrátili království RechoboámoviŠemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Řekni...
2. Letopisů 12:5...Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste...
2. Letopisů 12:7...je spravedlivý!" Hospodin viděl, že se pokořiliŠemajáš proto dostal slovo Hospodinovo: "Pokořili se, a tak...
2. Letopisů 29:14...Hemanových Jechiel a Šimei; ze synů Jedutunových Šemajáš a Uziel. Ti shromáždili své bratry a posvětili se....
Ezdráš 8:13...synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, JehielŠemajáš a s nimi dalších 60 mužů; ze synů Bigvajových: Utaj...
Ezdráš 10:21... Zebadiáš. Ze synů Charimových: Maasejáš, Eliᚊemajáš, Jechiel, Uziáš. Ze synů Pašchurových: Eljoenaj,...
Ezdráš 10:31... Ze synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiᚊemajáš, Šimeon, Benjamín, Maluch, Šemariáš...
Nehemiáš 3:29...svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Šemajáš, syn Šekaniášův, strážce východní brány. Další část...
Nehemiáš 10:9... Abiáš, Mijamin, Maaziáš, BilgajŠemajáš. To byli kněží. Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui...
Nehemiáš 11:15...velitelem byl Zabdiel, syn Gedolimův. Z levitůŠemajáš, syn Chašuba, syna Azrikamova, syna Chašabiášova,...
Nehemiáš 12:6... Mahadiáš, BilgaŠemajáš a Jojarib, Jedajáš, Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš -...
Nehemiáš 12:34... Ezdráš a Mešulam, Juda, BenjamínŠemajáš a Jeremiáš. Z kněžských synů s trubkami tu byl...
Nehemiáš 12:36...Zakurova, syna Asafova; a rovněž jeho bratři Šemajáš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Mahaj, Netanel, Juda a...
Nehemiáš 12:42...Zachariáš a Chananiáš s trubkami, dále Maasejᚊemajáš, Eleazar, Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer....
Jeremiáš 29:31..."Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví HospodinŠemajášovi Nechlamském: Šemajáš vám prorokoval, ale jsem...

Slova obsahující šemajáš: šemajáš (22) šemajáše (7) šemajášem (2) šemajášova (2) šemajášově (1) šemajášovi (4) šemajášův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |