Šelu

Hledám varianty 'šelu' [ šely (1) šelu (1) šelem (3) šela (6) šel (206) ]. Nalezeno 209 veršù.
Genesis 10:11...Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a...
Genesis 12:4...rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z...
Genesis 13:3...bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k...
Genesis 13:5...Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však...
Genesis 18:16...muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl:...
Genesis 19:1...v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstalšel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně...
Genesis 19:14...Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery:...
Genesis 22:13...berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť...
Genesis 27:14... poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila...
Genesis 28:9...že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za...
Genesis 31:33...totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček...
Genesis 32:22...se s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak...
Genesis 33:3...dětmi za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel...
Genesis 35:3...Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem...
Genesis 35:22...Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom...
Genesis 38:5...porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému...
Genesis 38:11...vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři...
Genesis 38:14... což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji...
Genesis 38:26... - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího...
Genesis 43:30...náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzámŠel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel...
Genesis 46:12...Geršon, Kehat a Merari. Synové Judy: Er, OnanŠela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi...
Exodus 3:11...Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s...
Exodus 4:27...řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho....
Exodus 4:29...a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny...
Exodus 7:10...hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin...
Exodus 7:23...předpověděl, neposlechl je. Farao se otočilšel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale...
Exodus 10:3... abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví...
Exodus 14:19... který kráčel před izraelským táborem, pohnulšel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se...
Exodus 33:5...Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte...
Numeri 10:14...oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel...
Numeri 10:15...Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel...
Numeri 10:16...Netaneel, syn Cuarův, a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi...
Numeri 10:18...oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů...
Numeri 10:19... syn Šedeurův. V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, a v čele pokolení Gád...
Numeri 10:22...prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel...
Numeri 10:23...Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín...
Numeri 10:25...oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel...
Numeri 10:26...Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení...
Numeri 16:25... Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstalšel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za...
Numeri 22:39... Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval...
Numeri 26:20...kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodechŠela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach...
Deuteronomium 29:17...v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi...
Deuteronomium 32:24...stráveni i morem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč...
Deuteronomium 32:44... od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním...
Deuteronomium 33:21...je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí...
Jozue 5:13...před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim...
Soudců 1:3...s vámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel. Juda vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do...
Soudců 2:1...Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do Bokimu šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vás z Egypta a...
Soudců 4:22...se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se...
Soudců 5:6...ten, kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěni, než jsi,...
Soudců 5:15... když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi...
Soudců 6:19...odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy...
Soudců 8:1...nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky. On...
Soudců 9:52...za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke...
Soudců 11:11... "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele....
Soudců 13:11... který předtím navštívil!" Manoach vstalšel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho:...
Soudců 14:5...totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k...
Soudců 14:7...otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu....
Soudců 14:8...s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na...
Soudců 14:9...byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrstišel a jedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst...
Soudců 15:1... Za nějaký čas, v době pšeničné sklizněšel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za...
Soudců 15:4...nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k...
Soudců 16:1...vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstkušel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!"...
Soudců 19:18...Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ...
Soudců 19:28...odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral sešel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou...
Růt 3:7... Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla...
Růt 4:1...věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel...
1. Samuel 3:5..."Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!"...
1. Samuel 3:6...Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedyšel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal...
1. Samuel 3:8...ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedyšel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí...
1. Samuel 3:9...tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam...
1. Samuel 9:9..." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím....
1. Samuel 10:2...dva muže. Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice,...
1. Samuel 17:7...a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal...
1. Samuel 17:20...vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzalšel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě...
1. Samuel 24:3...tři tisíce mužů vybraných z celého Izraelešel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou...
1. Samuel 26:25... Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si...
1. Samuel 30:24...zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne...
2. Samuel 1:10... ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé...
2. Samuel 2:32...jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi...
2. Samuel 3:16...manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner...
2. Samuel 3:19...'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý...
2. Samuel 3:24...on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za...
2. Samuel 12:20...země, a když se umyl, pomazal mastí a převléklšel se poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů,...
2. Samuel 14:33...zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě...
2. Samuel 16:5...se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se...
2. Samuel 16:13...tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil,...
2. Samuel 19:6...Abšalome, synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své...
2. Samuel 19:25...přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulůvšel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své vousy a...
2. Samuel 19:35...namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let....
2. Samuel 20:12...přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty,...
2. Samuel 21:12...se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovalašel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho...
2. Samuel 21:15...Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil....
2. Samuel 23:21...zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal...
2. Samuel 24:19..." David tedy poslechl Gádovo slovošel, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když...
1. Královská 2:8... Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi...
1. Královská 2:34...pokoj navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově....
1. Královská 2:46...král přikázal Benajášovi, synu Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu...
1. Královská 13:12...otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž,...
1. Královská 17:5...a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a...
1. Královská 18:2... Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si...
1. Královská 18:7...vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho...
1. Královská 18:27... vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!"...
1. Královská 19:8...tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam...
1. Královská 20:36... půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj, potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal tedy jiného...
1. Královská 20:39...ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi:...
1. Královská 21:16... Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota...
1. Královská 22:13...Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni...
2. Královská 1:15..."Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstalšel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak ...
2. Královská 2:13...kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův...
2. Královská 2:21...mísu a dejte do sůl." Když mu to přineslišel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak...
2. Královská 4:18... Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava!...
2. Královská 4:30...a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstalšel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na...
2. Královská 4:33...do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k...
2. Královská 4:34...a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstalšel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči,...
2. Královská 4:39...velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a...
2. Královská 5:4...Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské...
2. Královská 5:11...a budeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!"...
2. Královská 5:21...Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozušel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v...
2. Královská 5:26...v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozušel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná...
2. Královská 6:4...jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíšašel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu...
2. Královská 9:6... "Pro tebe, veliteli!" řekl mu. A tak vstalšel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu:...
2. Královská 19:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem....
2. Královská 22:9...Šafanovi a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali...
1. Letopisů 2:3... Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, OnanŠela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er,...
1. Letopisů 4:21... Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet. Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a...
1. Letopisů 21:19... co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a...
2. Letopisů 18:12...Hospodin ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci...
2. Letopisů 22:7...jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovišel s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal,...
2. Letopisů 34:22...v této knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně...
2. Letopisů 35:22...Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl sešel s ním bojovat. Neposlechl Boží slovo v Nekóových ústech...
Nehemiáš 12:32...Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráněŠel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů, Azariáš,...
Nehemiáš 12:36...nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim,...
Nehemiáš 12:38...a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu:...
Ester 4:17...zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si...
Ester 5:10...Haman se na Mordechaje rozlítil, ale ovládl sešel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a...
Žalmy 143:8...jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých...
Přísloví 7:22... úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá do pasti, než padne...
Přísloví 24:30...mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o...
Izaiáš 37:14...převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem....
Izaiáš 42:1...jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít,...
Jeremiáš 13:5...jdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin...
Jeremiáš 13:7...onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím...
Jeremiáš 36:10...měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše,...
Ezechiel 3:14...hluk. Duch se zmocnil a vzal pryčŠel jsem roztrpčen a rozhořčen v duchu, ale ruka...
Ezechiel 3:23...mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedyšel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě...
Ezechiel 16:6... pohodili někam ven jako odporný odpadekŠel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak...
Ezechiel 16:8... pořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas...
Ezechiel 35:7...pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na...
Ezechiel 39:23...jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní,...
Daniel 2:16...A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit....
Daniel 6:11...se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpisšel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k...
Daniel 7:7...vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými...
Ozeáš 1:3...opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak...
Jonáš 3:3... a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstalšel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně...
Matouš 9:9...v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstalšel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam...
Matouš 9:19...vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstalšel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila...
Matouš 13:36...od stvoření světa." Tehdy propustil zástupyšel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali:...
Matouš 13:53...věci." Když Ježíš dokončil tato podobenstvíšel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v...
Matouš 20:29...výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z Jerichašel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci....
Matouš 21:19...dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovníkšel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy:...
Matouš 21:28...Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva synyŠel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.'...
Matouš 21:29...‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslelšel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl:...
Matouš 21:30...se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,...
Matouš 25:16...na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten,...
Matouš 25:18... získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po...
Matouš 27:5...On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl venšel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si...
Matouš 27:58...Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkemŠel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo...
Marek 1:35...ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněnímšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a...
Marek 1:45...přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš...
Marek 2:13...Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k...
Marek 2:14...v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstalšel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s...
Marek 5:24...na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj....
Marek 10:32..." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali....
Marek 11:13...hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel,...
Lukáš 5:27..."Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem...
Lukáš 5:28..."Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstalšel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou...
Lukáš 7:6...náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domu, poslal k němu...
Lukáš 7:11...služebníka tam našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých...
Lukáš 8:41...dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k...
Lukáš 8:42...jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umíralaŠel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam...
Lukáš 10:31...ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul....
Lukáš 18:43...víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl,...
Lukáš 19:7... Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!" Zacheus potom...
Lukáš 23:52...města Arimatie a také očekával Boží královstvíŠel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul...
Lukáš 24:29...s námi, se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem,...
Jan 4:47... jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a...
Jan 4:50...Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali...
Jan 6:2...za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezerošel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které...
Jan 12:22..."Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš...
Jan 21:11...ryb, které jste teď nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A...
Skutky 5:26...a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid...
Skutky 9:1...smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkůmŠel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v...
Skutky 9:17... kolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a...
Skutky 9:39... aby k nim bez meškání přišel. Petr vstalšel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde...
Skutky 11:3...do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancům a jedl jsi s nimi!" Petr jim to...
Skutky 11:12...za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo těchto šest bratrů, s...
Skutky 12:12... co židovský lid očekával." Když to pochopilšel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k...
Skutky 17:2...židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětloval a...
Skutky 18:19... Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby...
Skutky 19:8...mužů bylo celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s...
Skutky 21:18... bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni...
Skutky 21:26...s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a...
Skutky 22:27...děláš. Ten člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano,"...
1. Korintským 16:4...darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu...
Židům 11:8...z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam...
Zjevení 10:9...na moři a na zemi tu otevřenou knížku." Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl mu: "Dej mi tu knížku."...
Zjevení 18:2...ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny...

Slova obsahující šelu: šelu (1) šelumiel (4) šelumiela (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |