Šekel

Hledám varianty 'šekel' [ šekely (1) šekelů (74) šekelu (15) šekelem (14) šekelech (27) šekel (6) ]. Nalezen 91 verš.
Genesis 20:16...Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo...
Genesis 23:15..."Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou...
Genesis 23:16... které zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v...
Genesis 24:22... vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze...
Genesis 37:28...Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se...
Genesis 45:22...sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak...
Exodus 21:32...otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje...
Exodus 30:13... Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger)...
Exodus 30:15... nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele...
Exodus 30:23...k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelů,...
Exodus 30:24...skořice, dále 250 šekelů vonného puškvorce, 500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin...
Exodus 38:24...jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně. Stříbra od členů obce...
Exodus 38:25...zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest...
Exodus 38:26...šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého, kdo byl...
Exodus 38:28...100 talentů; talent na patku. Zbývajících 1 775 šekelů připadlo na výrobu sloupových háčků, obložení jejich...
Exodus 38:29...poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu...
Leviticus 5:15...odškodnění berana bez vady o patřičné ceněšekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť...
Leviticus 27:3...cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena,...
Leviticus 27:4...svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20...
Leviticus 27:5...věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do...
Leviticus 27:6...do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívkušekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za...
Leviticus 27:7...let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý,...
Leviticus 27:16... bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene....
Leviticus 27:25...dědičný pozemek. Všechny určené ceny budoušekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež...
Numeri 3:47... kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20...
Numeri 3:50...levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle...
Numeri 7:13... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:14...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:19... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:20...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:25... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:26...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:31... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:32...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:37... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:38...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:43... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:44...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:49... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:50...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:55... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:56...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:61... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:62...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:67... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:68...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:73... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:74...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:79... Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno...
Numeri 7:80...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:85...zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo...
Numeri 7:86...dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně....
Numeri 18:16...vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenušekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger)...
Numeri 31:52... Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe...
Deuteronomium 22:19...pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho...
Deuteronomium 22:29...přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil...
Jozue 7:21...uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů....
Soudců 8:26...zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová...
Soudců 9:4...to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za ...
Soudců 16:5...a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď...
Soudců 17:2...matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila...
Soudců 17:4... co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z něj odlil modlu...
Soudců 17:10..." řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacení a stravu." A levita u...
1. Samuel 9:8..." odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu."...
1. Samuel 13:21... Broušení radlice nebo motyky stálo dvě třetiny šekelu, broušení vidlí, seker nebo ostření bodce pak...
1. Samuel 17:5...do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech...
1. Samuel 17:7...tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před...
2. Samuel 14:26...ho tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři...
2. Samuel 18:11...místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl:...
2. Samuel 18:12...odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli...
2. Samuel 21:16...Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida...
2. Samuel 24:24..." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a...
1. Královská 10:16...z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít...
1. Královská 10:29...za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150. Také je vyváželi dál pro...
2. Královská 5:5... Vzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému...
2. Královská 6:25...pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího trusu" za pět šekelů...
2. Královská 7:1...samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho...
2. Královská 7:16...tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl...
2. Královská 7:18...bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu...
2. Královská 15:20... Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi....
1. Letopisů 21:25...A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl...
2. Letopisů 1:17...za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150 šekelů. Také je vyváželi dál...
2. Letopisů 3:9...zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti nejsvětější...
2. Letopisů 9:15...z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů tepaného zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na...
2. Letopisů 9:16...z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 300 šekelů zlata). Král je umístil v Paláci Libanonského lesa....
Nehemiáš 5:15...mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid...
Nehemiáš 10:33...každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na...
Jeremiáš 32:9...od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů stříbra. Podepsal jsem kupní list, zapečetil a před...
Ezechiel 4:10...390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si...
Ezechiel 45:12...chomeru. Základní jednotkou je chomerŠekel váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct...
Ozeáš 3:2...koláče." Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a půldruhého chomeru ječmene. Potom jsem ...

Slova obsahující šekel: půlšekel (1) šekel (6) šekelech (27) šekelem (14) šekelu (15) šekelů (74) šekely (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |