Šechemu

Hledám varianty 'šechemu' [ šechemu ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 35:4... a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stálŠechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem...
Genesis 37:12...pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do...
Genesis 37:13...Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem...
Genesis 37:14...ho vyslal z hebronského údolí. Když dorazilŠechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a...
Jozue 17:7...od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu, a pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachu. Země...
Jozue 24:1...Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal izraelské stařešiny, náčelníky, soudce i...
Jozue 24:25..." odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dneŠechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a...
Jozue 24:32...jež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbiliŠechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí...
Soudců 8:31...- měl totiž mnoho žen. Jedna jeho družka muŠechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech. Gedeon,...
Soudců 9:1...Abimelech přišel bydlet k bratrům své matkyŠechemu a řekl jim i celému příbuzenstvu své matky:...
Soudců 9:6...ale přežil, protože se schoval. Všichni měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila se potom shromáždili a šli k...
Soudců 9:26... Abimelech se to však dozvěděl. Tenkrát se do Šechemu přistěhoval jistý Gaal, syn Ebedův, se svými bratry...
Soudců 9:28...syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není...
Soudců 9:31...k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se svými bratry. Pozor na...
Soudců 9:34...vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův,...
Soudců 9:41...do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí. Když se to...
Soudců 21:19... východně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a jižně od Lebony.) A tak Benjamíncům poradili:...
1. Královská 12:1...jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili...
2. Letopisů 10:1...jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili...
Jeremiáš 41:5... když o tom ještě nikdo nevěděl, přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát poutníků s oholenými...
Ozeáš 6:9... takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele...
Skutky 7:16...zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemu a pochováni v hrobě, který Abraham koupil za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |