Šechem

Hledám varianty 'šechem' [ šechem ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 12:6.... Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.)...
Genesis 33:18...na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole...
Genesis 34:2...domorodé dívky. Když ji uviděl kníže zeměŠechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s -...
Genesis 34:4... zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku...
Genesis 34:5...mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se...
Genesis 34:8...nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím...
Genesis 34:11... Bydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás...
Genesis 34:19...vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.)...
Genesis 34:20...svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k...
Genesis 48:22...odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrůmŠechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a...
Numeri 26:31...něj rod chelecký, Asriel a z něj rod asrielskýŠechem a z něj rod šechemský, Šemid a z něj rod šemidský,...
Jozue 20:7...tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v...
Jozue 21:21...jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabiliŠechem v pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami:...
1. Královská 12:25... jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se...
1. Letopisů 6:52... V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam, Bet-choron...
1. Letopisů 7:19... Abiezera a Machlu. Synové Šemidovi: AchianŠechem, Likchi a Aniam. Synové Efraimovi: Šutelach, jeho...
1. Letopisů 7:28...východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice k Aji a jeho vesnicím. Podél...
Žalmy 60:8...! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád,...
Žalmy 108:8...! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád,...

Slova obsahující šechem: šechem (19) šechema (2) šechemova (5) šechemovi (2) šechemovy (1) šechemské (5) šechemského (1) šechemský (1) šechemských (4) šechemským (1) šechemskými (1) šechemští (5) šechemu (22) šechemův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |