Šebou

Hledám varianty 'šebou' [ šeby (15) šebu (14) šebovi (2) šebou (1) šeba (14) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 10:7...Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové RaemoviŠeba a Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal...
Genesis 10:28... Uzala, Diklu, Obala, AbimaeleŠebu, Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové...
Genesis 21:31...mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co...
Genesis 22:19...ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo...
Genesis 25:3... Midiána, Jišbaka a Šuacha. Jokšan pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a...
Genesis 26:23...na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh...
Genesis 26:33... a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal...
Genesis 28:10...Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal...
Genesis 46:1... co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh...
Genesis 46:5...Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své...
Jozue 15:28... Chešmon, Bet-pelet, Chacar-šual, Beer-šeba, Biziotia, Baala, Ijim, Ecem...
Jozue 19:2...na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada, Chacar-šual, Bála, Ecem...
Soudců 20:1...něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před...
1. Samuel 3:20...slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok....
2. Samuel 3:10...nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct Abnerovi ani...
2. Samuel 17:11...k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do...
2. Samuel 20:1...ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh a...
2. Samuel 20:2...Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupiliŠebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu po...
2. Samuel 20:6...to nestihl. David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom....
2. Samuel 20:7...válečníci. Vytáhli z Jeruzaléma a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho velikého kamene v...
2. Samuel 20:10...Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad tím...
2. Samuel 20:13... pokračovali všichni za Joábem a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny ...
2. Samuel 20:21...něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi....
2. Samuel 20:22...se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On...
2. Samuel 24:2...všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi...
2. Samuel 24:7...odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a...
2. Samuel 24:15...toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku...
1. Královská 5:5...život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví....
1. Královská 19:3...dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval...
2. Královská 12:2...let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co...
2. Královská 23:8...kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo...
1. Letopisů 1:9...Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové RaemoviŠeba a Dedan. Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním...
1. Letopisů 1:22... Uzala, Diklu, Obala, AbimaelaŠebu, Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové...
1. Letopisů 1:32...Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan. Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch,...
1. Letopisů 3:5... Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě dalších...
1. Letopisů 5:13...podle svých otcovských rodů: Michael, MešulamŠeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm. Byli to synové...
1. Letopisů 21:2...velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet."...
2. Letopisů 19:4... ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 24:1...let. Jeho matka se jmenovala Cibia a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v...
2. Letopisů 30:5... že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu,...
Nehemiáš 11:30... v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě,...
Žalmy 72:10...z ostrovů i moří složí pocty, králové SábyŠeby mu dary přinesou. se mu všichni králové klaní,...
Ezechiel 38:13...svá stáda a majetek a bydlí v samém středu zeměŠeba a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se...
Amos 5:5...Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic...
Amos 8:14...je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána...

Slova obsahující šebou: batšebou (3) šebou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |