Šamu

Hledám varianty 'šamu' [ šamy (1) šamuy (1) šamua (5) šamu (1) šama (9) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 36:13...manželky Ady. Synové Reuelovi: Nachat, ZerachŠama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy....
Genesis 36:17...syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské...
Numeri 13:4...mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jménaŠamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben, Šafat, syn Choriův, z...
1. Samuel 16:9...jeho si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak...
1. Samuel 17:13...se jmenoval Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší....
2. Samuel 5:14...jména těch, kteří se mu narodili v JeruzaléměŠamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua, Nefeg,...
2. Samuel 23:11...toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili...
2. Samuel 23:12...osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěkŠama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a...
2. Samuel 23:25... bratr Joábův, Elchanan, syn Doda BetlémskéhoŠama Charodský; Elika Charodský; Chelec Paltiský; Ira, syn...
2. Samuel 23:33...Šaalbonský; Jašenovi synové Jonatan, syn Šamy Hararského, Achiam, syn Šarara Hararského; Elifelet,...
1. Letopisů 1:37...a Ama-lek. Synové Reuelovi: Nachat, ZerachŠama a Miza. Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,...
1. Letopisů 3:5...let kraloval v Jeruzalémě. Tam se mu narodiliŠamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla...
1. Letopisů 7:37...Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, Becer, HodŠama, Šilša, Jitran a Beera. Synové Jeterovi: Jefune, Pispa...
1. Letopisů 11:44...syn Maakův; Jošafat Mitnejský; Uziáš AšteratskýŠama a Jehiel, synové Chotama Aroerského; Jediael, syn...
1. Letopisů 14:4...jména těch, kteří se mu narodili v JeruzaléměŠamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua, Elpelet...
Nehemiáš 11:17... Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn Šamuy, syna Galalova, syna Jedutunova. Celkem bylo ve...
Nehemiáš 12:18...rodu, v Moadiášově rodu Piltaj, v Bilgově rodu Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan, v Jojaribově rodu Matenaj...

Slova obsahující šamu: elišamu (2) šamu (1) šamua (5) šamuy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |