Šalomounovi

Hledám varianty 'šalomounovi' [ šalomounův (4) šalomounovými (2) šalomounovým (1) šalomounových (9) šalomounovy (4) šalomounovu (11) šalomounovou (3) šalomounovo (3) šalomounovi (46) šalomounově (5) šalomounova (10) šalomounem (7) šalomoune (2) šalomouna (30) šalomoun (158) ]. Nalezeno 269 veršù.
2. Samuel 5:14...mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, NátanŠalomoun, Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia...
2. Samuel 12:24...se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka...
1. Královská 1:10... Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s...
1. Královská 1:11...Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvilŠalomounovou matkou Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin...
1. Královská 1:12...ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane...
1. Královská 1:13...své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje...
1. Královská 1:17... svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.' A hle, teď kraluje...
1. Královská 1:19...a velitele vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě,...
1. Královská 1:21...královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě hovořila s králem,...
1. Královská 1:26...Benajáše, syna Jojadova, ba ani tvého služebníka Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého...
1. Královská 1:30... Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na...
1. Královská 1:33...s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho k prameni Gíchon. Tam...
1. Královská 1:34...trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na...
1. Královská 1:37...Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého...
1. Královská 1:38...tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestuŠalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke...
1. Královská 1:39...vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a všichni přítomní...
1. Královská 1:43... "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka, proroka Nátana a...
1. Královská 1:46...oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeliŠalomoun usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli...
1. Královská 1:47...blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn...
1. Královská 1:50...svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo...
1. Královská 1:51...před Šalomounem se běžel chytit rohů oltářeŠalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále...
1. Královská 1:52..."Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se...
1. Královská 1:53...se však na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a...
1. Královská 2:1...se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské...
1. Královská 2:12...v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za...
1. Královská 2:13...a vzal královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity....
1. Královská 2:17...." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu...
1. Královská 2:19..."promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a...
1. Královská 2:22...Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království! Vždyť je...
1. Královská 2:23...kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá...
1. Královská 2:25...vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna Jojadova, a ten ho...
1. Královská 2:27...a snášel jsi všechna strádání mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby se...
1. Královská 2:29...stánku a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu...
1. Královská 2:41...odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a...
1. Královská 2:45... Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před...
1. Královská 2:46...Jojadovu, a ten šel a popravil ho. A tak vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou. Šalomoun se...
1. Královská 3:1...vzal Šalomoun královskou vládu pevně do rukou.  Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si...
1. Královská 3:3...ještě nebyl postaven chrám jménu HospodinovuŠalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal...
1. Královská 3:4...z nich byla nejvýznamnější. Na tamním oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci...
1. Královská 3:5...na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej o cokoli a...
1. Královská 3:6... o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snuŠalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi...
1. Královská 3:10...tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal...
1. Královská 3:15...to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do...
1. Královská 4:1...Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho...
1. Královská 4:7...Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracímŠalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří...
1. Královská 4:11...a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana,...
1. Královská 4:15...Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí; Baana,...
1. Královská 5:1...písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se.  Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po...
1. Královská 5:2...mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné mouky, 60 korů...
1. Královská 5:5...a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu...
1. Královská 5:6...bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkovíŠalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12...
1. Královská 5:7...se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali...
1. Královská 5:9...koně, kdekoli byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik...
1. Královská 5:10...mu tolik rozumu, jako je písku na břehu mořeŠalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních...
1. Královská 5:14...vyslanci ze všech národů, aby si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své...
1. Královská 5:15... Také týrský král Chíram poslal své služebníkyŠalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po...
1. Královská 5:16...otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelemŠalomoun pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj...
1. Královská 5:21...stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je...
1. Královská 5:22... aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal....
1. Královská 5:24...se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho...
1. Královská 5:25...cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přáníŠalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako...
1. Královská 5:26...dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi Chíramem a...
1. Královská 5:27...a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených...
1. Královská 5:29... dva měsíce doma. Nuceným pracím velel AdoniramŠalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene....
1. Královská 5:30...70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a...
1. Královská 5:32...chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrůŠalomounovi kameníci je otesávali spolu s kameníky od...
1. Královská 6:1... totiž čtvrtého roku své vlády nad IzraelemŠalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který...
1. Královská 6:2...stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů...
1. Královská 6:4...široká a vystupovala před chrám na 10 loktůŠalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s...
1. Královská 6:9...prostředního para a z něj pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým...
1. Královská 6:11...a k chrámu byla připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám,...
1. Královská 6:14...Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř...
1. Královská 6:19...kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy...
1. Královská 6:21... kterým pokryl také cedrový oltář před nímŠalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také...
1. Královská 6:38...se všemi podrobnostmi a podle všech plánůŠalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem...
1. Královská 7:8...nádvoří za Síní. Podobně jako Síň postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za...
1. Královská 7:13...nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy...
1. Královská 7:14...k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil...
1. Královská 7:40...Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě...
1. Královská 7:45... Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzu....
1. Královská 7:47...a Caretánem. Bylo jich dohromady tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu...
1. Královská 7:48...ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěnaŠalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro...
1. Královská 7:51...lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
1. Královská 8:1...je do pokladnice Hospodinova chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny...
1. Královská 8:2...izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý měsíc....
1. Královská 8:5... Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
1. Královská 8:12...chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin....
1. Královská 8:22...s našimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého...
1. Královská 8:54... když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k Hospodinu, vstal...
1. Královská 8:63...Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hodyŠalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000...
1. Královská 8:65...a moučnou oběť i tuk oněch pokojných obětíŠalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od...
1. Královská 9:1...služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského...
1. Královská 9:2...paláce a uskutečnil všechno, co si přálŠalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu...
1. Královská 9:10...to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský...
1. Královská 9:11... během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském...
1. Královská 9:12...vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to,...
1. Královská 9:15...poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl:...
1. Královská 9:16...kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceřiŠalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále...
1. Královská 9:17...dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a...
1. Královská 9:19...a Tadmor v judské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města pro...
1. Královská 9:21...zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladitŠalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny...
1. Královská 9:22...pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníky,...
1. Královská 9:23... vozataje a jezdce. Dozorců, kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou...
1. Královská 9:25...budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři, který postavil...
1. Královská 9:26...Hospodinem. Tak završil budování chrámu. Král Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého moře v...
1. Královská 9:27...v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své...
1. Královská 9:28...tam 420 talentů zlata a přivezli je králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se doslechla o...
1. Královská 10:1... Také královna ze Sáby se doslechlaŠalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu)...
1. Královská 10:2... velké množství zlata i drahokamů, přišlaŠalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci....
1. Královská 10:3...a hovořila s ním o všem, co měla na srdciŠalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich...
1. Královská 10:4... Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na...
1. Královská 10:10...nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo...
1. Královská 10:13... ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které...
1. Královská 10:14...vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
1. Královská 10:16...všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na...
1. Královská 10:21...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
1. Královská 10:23...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny...
1. Královská 10:24...krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetíŠalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce...
1. Královská 10:26... koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rokŠalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a...
1. Královská 11:1...pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších...
1. Královská 11:2... aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set...
1. Královská 11:5... jeho Bohu, jako srdce jeho otce DavidaŠalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou...
1. Královská 11:6...Aštartou a za amonskou ohavností MolochemŠalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a...
1. Královská 11:7...jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti...
1. Královská 11:9...své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od...
1. Královská 11:10...Ačkoli mu výslovně zakázal následovat cizí bohyŠalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin...
1. Královská 11:11...Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi...
1. Královská 11:14...tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského...
1. Královská 11:23... "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl...
1. Královská 11:25...Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael....
1. Královská 11:26...Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jedenŠalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož matka byla...
1. Královská 11:27... Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tentoŠalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách...
1. Královská 11:28...Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu...
1. Královská 11:31... Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen...
1. Královská 11:40...pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do...
1. Královská 11:41...v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl...
1. Královská 11:42... jak známo, píše v Knize skutků ŠalomounovýchŠalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet...
1. Královská 12:2...dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
1. Královská 12:6...se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám...
1. Královská 12:21...a navrátili království Rechoboámovi, synu Šalomounovu. Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal Boží...
1. Královská 12:23...dostal Boží slovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a...
1. Královská 14:21...jeho syn Nádab. V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a...
1. Královská 14:26...vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové...
2. Královská 21:7...v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem...
2. Královská 23:13...pod Horou zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou ohavnost Aštartu, pro moábskou...
2. Královská 24:13...předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar osekal. Z...
2. Královská 25:16... stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit....
1. Letopisů 3:5... Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, NátanŠalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova....
1. Letopisů 3:10...sestru Támar a další syny od svých konkubínŠalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl...
1. Letopisů 5:36...zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš zplodil...
1. Letopisů 6:17... když tam spočinula Truhla. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili...
1. Letopisů 14:4...mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, NátanŠalomoun, Jibchar, Elišua, Elpelet...
1. Letopisů 18:8...pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí....
1. Letopisů 22:5...cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se ...
1. Letopisů 22:6...smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu...
1. Letopisů 22:7... aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům...
1. Letopisů 22:9...všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokoj a...
1. Letopisů 22:17...přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s...
1. Letopisů 23:1...čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími...
1. Letopisů 28:5...mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad...
1. Letopisů 28:6...království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si...
1. Letopisů 28:9...ji svým synům jako věčné dědictví. A tyŠalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu...
1. Letopisů 28:11...silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov,...
1. Letopisů 28:20...každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj...
1. Letopisů 29:1...Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený,...
1. Letopisů 29:19...jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání...
1. Letopisů 29:22... neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a...
1. Letopisů 29:23...před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého...
1. Letopisů 29:24...i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého...
1. Letopisů 29:25...se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost....
1. Letopisů 29:28...i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 1:1... Izraeli a všem královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho...
2. Letopisů 1:2...Bůh, byl s ním a obdařil ho velkolepou mocíŠalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek,...
2. Letopisů 1:3...otcovských rodů. Celé to shromáždění seŠalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál...
2. Letopisů 1:5...Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal Hospodina a na tom...
2. Letopisů 1:7...Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám...
2. Letopisů 1:8...Bůh a řekl mu: "Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi...
2. Letopisů 1:11...dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal...
2. Letopisů 1:13...rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině...
2. Letopisů 1:14...odebral do Jeruzaléma a kraloval nad IzraelemŠalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a...
2. Letopisů 1:18...dál pro všechny chetitské a aramejské králeŠalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě...
2. Letopisů 2:2...lamače kamene. Dozíralo na 3 600 předákůŠalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi...
2. Letopisů 2:10...Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když...
2. Letopisů 2:16... odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny...
2. Letopisů 3:1...a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky.  Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na...
2. Letopisů 3:3...měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na...
2. Letopisů 4:11...a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité...
2. Letopisů 4:16...předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu....
2. Letopisů 4:18...mezi Sukotem a Caretánem. Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani...
2. Letopisů 4:19...tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěnaŠalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám:...
2. Letopisů 5:1... Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl...
2. Letopisů 5:2... a uložil je do pokladnice Božího chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele...
2. Letopisů 5:6... Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu...
2. Letopisů 6:1...Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin....
2. Letopisů 6:13...celého izraelského shromáždění vzepjal ruceŠalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů...
2. Letopisů 7:1...na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a...
2. Letopisů 7:5...pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a...
2. Letopisů 7:7...naproti levitům před celým nastoupeným IzraelemŠalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým...
2. Letopisů 7:8...ty zápalné a moučné oběti a obětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael...
2. Letopisů 7:10...slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí...
2. Letopisů 7:11...Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše,...
2. Letopisů 7:12...chrám nebo o jeho palác, se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel...
2. Letopisů 8:1...- to proto na uvedl všechno to zlo!'"  Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během...
2. Letopisů 8:2...let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci. Šalomoun...
2. Letopisů 8:3...Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je IzraelciŠalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji. Na poušti vystavěl...
2. Letopisů 8:6... branami a závorami; dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro...
2. Letopisů 8:8...zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladitŠalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny...
2. Letopisů 8:10...jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid....
2. Letopisů 8:12...který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro...
2. Letopisů 8:16...levity v ničem, ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů...
2. Letopisů 8:17...završila stavba Hospodinova chrámu. Tenkrát se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském...
2. Letopisů 8:18...poslal lodě a jeho služebníci se pak spoluŠalomounovými služebníky vydali do Ofiru. Přivezli odtud...
2. Letopisů 9:1... Také královna ze Sáby se doslechlaŠalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby...
2. Letopisů 9:2...a hovořila s ním o všem, co měla na srdciŠalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich...
2. Letopisů 9:3...na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na...
2. Letopisů 9:9...drahokamů. Takové vonné balzámy, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K...
2. Letopisů 9:10...ještě nikdy neobjevily. (K tomu také ChíramoviŠalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato,...
2. Letopisů 9:12...takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které...
2. Letopisů 9:13...vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje...
2. Letopisů 9:14...arabských králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal...
2. Letopisů 9:15...kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na...
2. Letopisů 9:20...království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení Paláce...
2. Letopisů 9:22...zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny...
2. Letopisů 9:23...krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetíŠalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce...
2. Letopisů 9:25... koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rokŠalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní,...
2. Letopisů 9:28...a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí....
2. Letopisů 9:29...z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce...
2. Letopisů 9:30...vidoucího Ida o Jeroboámovi, synu NebatovuŠalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet...
2. Letopisů 10:2...o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože pro něj...
2. Letopisů 10:6...se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám...
2. Letopisů 11:3...slovo Hospodinovo: "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a...
2. Letopisů 11:17...a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a...
2. Letopisů 12:9...vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil Šalomoun. Místo nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové...
2. Letopisů 13:6...Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se...
2. Letopisů 13:7...ničemná a zlotřilá cháska a vzepřela se Šalomounovu synu Rechoboámovi, protože Rechoboám byl ještě...
2. Letopisů 30:26...nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo....
2. Letopisů 33:7...chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy...
2. Letopisů 35:3...svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na svých ramenou,...
2. Letopisů 35:4...jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak, aby každému...
Ezdráš 2:55...Neciachovi, synové Chatifovi. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové...
Ezdráš 2:58... synové Amiho. Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392. Další přišli z...
Nehemiáš 7:57...Neciachovi, synové Chatifovi. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové...
Nehemiáš 7:60... synové Amona; Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392. Další přišli z...
Nehemiáš 11:3... levité, chrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových. Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale...
Nehemiáš 12:45...na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů...
Nehemiáš 13:26...Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on - Boží...
Žalmy 72:1...se styděli ti, kdo usilovali o neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou...
Žalmy 127:1...jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.  Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se...
Přísloví 1:1...dýchá, chválí Hospodina! Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí...
Přísloví 10:1...jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí...
Přísloví 25:1...bída přepadne jako loupežník! Zde jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře judského krále...
Píseň 1:1... i to skryté, to bylo dobré anebo zlé.  Šalomounova píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst...
Píseň 1:5... tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se...
Píseň 3:7... celičká voní dálkami. Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele...
Píseň 3:9...hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král Šalomoun si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je nechal...
Píseň 3:11... Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jej v den jeho...
Píseň 8:11... na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za...
Píseň 8:12...stříbrných. vinice je ale jenom ! Měj siŠalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát...
Jeremiáš 52:20... které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit....
Matouš 1:6... Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy, Šalomoun zplodil Rechoboáma,...
Matouš 1:7... David zplodil Šalomouna z manželky UriášovyŠalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše,...
Matouš 6:29... Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich....
Matouš 12:42...je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun....
Lukáš 11:31...je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun....
Lukáš 12:27... Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich....
Jan 10:23...Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak...
Skutky 3:11...a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil k...
Skutky 5:12...a zázraků a všichni spolu svorně trávili časŠalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval...
Skutky 7:47...prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytekŠalomoun mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlí v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |